Εκμίσθωση Κινητού από Δήμο με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfa0ac3c3-04de-4fe3-8931-e8cf93077e9e 978493

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διεύθυνση Οικονομικού

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκμίσθωση κινητών εν γένει πραγμάτων των δήμων. Στα κινητά συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά εξοπλισμός γραφείου (γραφεία, καρέκλες, ερμάρια κ.α.), μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξαρτήματα) κ.α. Η διαδικασία επισπεύδεται από τον Δήμο και απευθύνεται ανεξαιρέτως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα . Δεν συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα, τα οποία διέπονται από ειδική νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οικονομικού

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία επισπεύδεται από το δήμο κατά διακριτική ευχέρεια και όχι κατόπιν αίτησης άλλου προσώπου. Ο τρόπος συμμετοχής στη δημοπρασία, καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται και εξειδικεύονται στη σχετική διακήρυξη, η οποία συνιστά κανονιστική πράξη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκμίσθωση Κινητού από ΟΤΑ Α Βαθμού με Δημοπρασία

      Επίσημος τίτλος

      Εκμίσθωση Κινητού από Δήμο με Δημοπρασία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού ίσου με το 1/10 της τιμής εκκίνησης που ορίζεται κάθε φορά στη διακήρυξη.

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από τον εκάστοτε δήμο και ορίζονται ρητά στη σχετική κάθε φορά διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 72, 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 199 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Κινητά πράγματα των δήμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Προεδρικό Διάταγμα 270 1981 77 Α

       Περιγραφή Καθορισμός οργάνων, διαδικασίας και όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100077

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 9,53,54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο


       Περιγραφή Συνεδρίαση και λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη σκοπιμότητα εκμίσθωσης συγκεκριμένων κινητών ή κατηγοριών κινητών.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάρτιση όρων διακήρυξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή


       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για τον διαγωνισμό.

       Σημειώσεις Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης στους δήμους γίνεται από την Δημοτική Επιτροπή, θεσμικό συλλογικό όργανο των δήμων με αποφασιστική αρμοδιότητα για θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 72 του ν.3852/2010.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποχρεωτική δημοσίευση της διακήρυξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπου απαιτείται.

       Σημειώσεις Η τελευταία χρονικά δημοσίευση πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από κάθε διακήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διενέργεια της δημοπρασίας είναι φανερή και προφορική. Διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Πρακτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Λήξη της δημοπρασίας και υπογραφή των πρακτικών από την Επιτροπή Διεξαγωγής, καθώς και από τον πλειοδότη και τον εγγυητή του.

       Όχι Όχι


      • 8 Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση Δημάρχου, στην περίπτωση που στα πρακτικά αναγράφεται ότι δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή πρακτικών για κατακύρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί πλειοδότης, τα πρακτικά αποστέλλονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής στη Δημοτική Επιτροπή για κατακύρωση του αποτελέσματος.

       Ναι Όχι


      • 10 Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή


       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει για να αποφασίσει την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Σημειώσεις Σε αυτό το στάδιο μπορεί είτε να παραπέμψει τη συνέχιση της διαδικασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους λόγους που αναφέρονται στο νόμο (ασύμφορο αποτέλεσμα, σφάλμα κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, άρνηση του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του να υπογράψουν τα πρακτικά) είτε να κατακυρώσει το αποτέλεσμα.

       Ναι Όχι


      • 11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Επανάληψη Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο


       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την επανάληψη της δημοπρασίας στις περιπτώσεις ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας ή άρνησης του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν απαιτείται δημοσίευση της διακήρυξης αλλά δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της επαναληπτικής δημοπρασίας.

       Ναι Όχι


      • 12 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για απευθείας εκμίσθωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο


       Περιγραφή Εάν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει απευθείας και χωρίς δημοπρασία η εκμίσθωση των κινητών.

       Ναι Όχι


      • 13 Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας μίσθωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας μίσθωση των κινητών.

       Ναι Όχι


      • 14 Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

       Ναι Όχι


      • 15 Πρόσκληση αναδειχθέντος πλειοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αναδειχθείς πλειοδότης καλείται αμελλητί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης.

       Ναι Όχι


      • 16 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει το κείμενο της σύμβασης μίσθωσης με τον αντισυμβαλλόμενο.

       Σημειώσεις Παράλληλα, υπογράφεται από τους αντισυμβαλλόμενους και πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής των κινητών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.