Εκπαίδευση Πυρασφάλειας Αεροδρομίων/Προσωπικού Εδάφους από το Πυροσβεστικό Σώμα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf47a19fa-dd07-46c8-bcfb-53b197cd2c1d 941601

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκπαίδευση προσωπικού εδάφους (εξυπηρέτησης επιβατών - αεροσκαφών) και προσωπικού αυτοεξυπηρετούμενων αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν αερομεταφορές, σε θέματα πυρασφάλειας αεροδρομίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σκοπός της διαδικασίας είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού εδάφους (εξυπηρέτησης επιβατών-αεροσκαφών), καθώς και του προσωπικού αυτοεξυπηρετούμενων αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν αερομεταφορές, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται σχετικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν σε πυρκαγιά και καπνό, να χρησιμοποιούν το πυροσβεστικό και ατομικό εξοπλισμό και να εφαρμόζουν όλους τους Κανόνες Ασφαλείας Προσωπικού.

Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες αυτού του προγράμματος είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: • Παρουσίαση προγράμματος και ισχύουσας νομοθεσίας. • Χημεία καύσης. • Κατηγορίες πυρκαγιών. • Συστήματα – Μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας αεροδρομίων. • Πυροσβεστήρες. • Κατάσβεση με πυροσβεστήρες από τους εκπαιδευομένους σε περιβάλλον. πραγματικής αλλά ελεγχόμενης πυρκαγιάς.

Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, αυτός περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης και μετά το πέρας αυτής χορηγείται Βεβαίωση Πιστοποίησης Εκπαιδευομένου ή Βεβαίωση Παρακολούθησης, αναλόγως με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα συμμετοχής εργαζομένων της εταιρείας μας στο πρόγραμμα Εκπαίδευση Πυρασφάλεια Αεροδρομίων/Προσωπικού Εδάφους (ΠΕΑ_04 _ Β _2014).

Σημειώσεις

Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση aps.diek@psnet.gr. Είναι απαραίτητη η αναφορά του κωδικού του προγράμματος ΠΕΑ_04 _ Β _2014. Στο αίτημα αυτό χρειάζεται να επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων εκπαιδευομένων ατόμων, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου εκπαίδευσης και κάποια προτίμηση ως προς το χρόνο υλοποίησης του προγράμματος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκπαίδευση Πυρασφάλεια Αεροδρομίων/Προσωπικού Εδάφους

      Επίσημος τίτλος

      Εκπαίδευση Πυρασφάλεια Αεροδρομίων/Προσωπικού Εδάφους ΠΕΑ_04 _ Β _2014

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος υπολογίζεται βάσει της υπ’ αριθμ. 50835 (ΦΕΚ 2195/τ.B΄) Κ.Υ.Α. από 2.10.2009 και ειδικότερα αναλόγως του βαθμού πληρότητας των τμημάτων σε αριθμό εκπαιδευομένων, αλλά και της κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν, προβλέπονται οι κάτωθι αμοιβές : Για την εκπαίδευση του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ΟΤΑ, των μεικτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας, καθώς και των αξιωματικών και λοιπού προσωπικού Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας: α) Τμήματα έως 15 ατόμων: 15,00 € ανά ώρα για κάθε εκπαιδευόμενο. β) Τμήματα 16-20 ατόμων: 12,00 € ανά ώρα για κάθε εκπαιδευόμενο. γ) Τμήματα 21 ατόμων και άνω: 10,00 € ανά ώρα για κάθε εκπαιδευόμενο. Αξιωματικοί Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών των οποίων η εκπαίδευση προβλέπεται από διακρατική ή άλλη συμφωνία, δεν θα καταβάλουν σχετική αποζημίωση. Οι εθελοντές πυροσβέστες και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας απαλλάσσονται από την καταβολή αποζημίωσης για τις υποχρεωτικές από το νόμο εκπαιδεύσεις. Το συνολικό απαιτούμενο ποσό πρέπει να καταβληθεί από την εταιρεία στον Α.Λ.Ε. 1420989001 «Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου», με την υποχρέωση στο διπλότυπο το οποίο θα προσκομίσει στην Πυροσβεστική Ακαδημία, να αναγράφεται ως αιτιολογία «Εκπαίδευση στην Πυροσβεστική Ακαδημία του Π.Σ». 60 € - 90 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 50835 2009 2195 Β

       Περιγραφή «Καθορισμός ύψους αποζημίωσης, υπέρ του Δημοσίου, για εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της διαδικασίας είσπραξης αυτής»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202195

      • Νόμος 64, 69 4249 2014 73 Α

       Περιγραφή «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100073

      • Νόμος 39, 75, 181 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Απόφαση 33107 Φ. 401.11 2013 1431 Β

       Περιγραφή Απόφαση Προϊστάμενου Επιτελείου Α.Π.Σ, «Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Π.Σ»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201431

       ΑΔΑ ΒΕΖΔΙ-Ο78

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 300 2008

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 300/11.3.2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0300

      • Απόφαση Δ3/Γ/35526/8161/9-9-2008β 2008 1810 Β

       Περιγραφή Δ3/Γ/35526/8161/9-9-2008β Απόφασης Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) περί Έγκρισης Κανονισμού Πυρασφάλειας για Αεροδρόμια-Ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών (ΦΕΚ τ. Β’ 1810)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201810

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1178/2011 2011

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1178&from=EL

      • 1 Παραλαβή και επεξεργασία αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα προς εκπαίδευση του προσωπικού του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά την υποβολή του αιτήματος της εταιρείας/οργανισμού προς παροχή εκπαίδευσης από το Πυροσβεστικό Σώμα, γίνεται επεξεργασία αυτού από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα προς εκπαίδευση του προσωπικού του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η σχετική Διαταγή έγκρισης παροχής εκπαίδευσης και διαβίβασης του αιτήματος αυτού στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

       Όχι Όχι


      • 3 Προγραμματισμός της εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Πυροσβεστική Ακαδημία κατόπιν επικοινωνίας με τη Διοίκηση της Π.Υ Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος» προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τον προγραμματισμό υλοποίησης της εκπαίδευσης του προσωπικού του ενδιαφερόμενου φορέα καθώς και στην ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών, σε απευθείας συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο φορέα.

       Σημειώσεις Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί το συναρμόδιο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος για την καταβολή του απαιτούμενου ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται έλεγχος από την Πυροσβεστική Ακαδημία ως προς την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού από τον ενδιαφερόμενο φορέα.

       Σημειώσεις Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί το συναρμόδιο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 5 Παροχή εκπαίδευσης από την Πυροσβεστική Ακαδημία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 6 ώρες και αυτή υλοποιείται εντός 1 ημέρας.

       Σημειώσεις Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Π.Υ. Κ/Α ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) και σε ημερομηνία που ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί από την αντίστοιχη φόρμα υποβολής αιτήματος κατά παραγγελία. Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί το συναρμόδιο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 6 Γραπτή Δοκιμασία Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευομένων πάνω στην παρεχόμενη εκπαίδευση.

       Σημειώσεις Η Πυροσβεστική Ακαδημία αποτελεί το συναρμόδιο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 7 Επιτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Όχι


      • 8 Αποτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Όχι


      • 9 Βεβαίωση Πιστοποίησης Εκπαιδευομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 10 Βεβαίωση Παρακολούθησης Εκπαιδευομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.