Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b5ddcd0-2565-4e4e-8316-caa14862c801 840270

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Σημειώσεις

Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά η με αυτοπρόσωπη παρουσία στους φορείς εκτέλεσης της διαδικασίας, την αίτηση, και στη συνέχεια, εάν απαιτηθεί, προσκομίζει, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των κριτηρίων και των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εμφανίζεται, κατά την υποβολή της αίτησης, ένδειξη στην πλατφόρμα ως "Επισημάνσεις Αίτησης¨, όπου αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εισοδηματικές Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον το εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν τον μήνα υποβολής της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπου νοικοκυριου. Παρατίθενται ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις: Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εισόδημα -Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€ -Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1800€ -Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.100€ -Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.400€ -Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.700€ -Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.000€ Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

       Όχι Όχι

      • 2 Εισοδηματικές -α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ. - β. Κινητή περιουσία: Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.), όπως προκύπτει στην τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της, το ποσό των 6.000 ευρώ. -γ) Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού ή/και η αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως προκύπτουν στην τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100. Ως όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζεται το κάτωθι: Σύνθεση Νοικοκυριού - Όρια καταθέσεων/ μετοχών. ομολόγων κ.τ.λ. -Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.800€ -Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος 7.200€ -Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη. 8.400€ -Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 9.600€ -Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη. 10.800€ -Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 12.000€ -Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη. 13.200€ -Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 14.400€ Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς taxisnet

       Όχι Όχι

      • Νόμος 235 4389 2016 94 Α

       Περιγραφή Στο εν λόγω άρθρο τέθηκε σε βαθμιαία εθνική εφαρμογή το Πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και ορίζεται ότι αυτό είναι αμιγώς προνοιακού χαρακτήρα, απευθύνεται δε σε νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λειτουργεί κατά τρόπο συμπληρωματικό στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100094

      • Νόμος 29 4659 2020 21 Α

       Περιγραφή Στο εν λόγω άρθρο ρυθμίζεται, πέραν των άλλων, ότι, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)», νοείται εφεξής το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13/οικ.53923 2021 3554 Β

       Περιγραφή H υπό στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (Β΄ 2281) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία Δ13/οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β΄4837), Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019 (Β΄ 2194) και Δ13/οικ. 16250/321/24-4-2020 (Β΄1655), η οποία αντικαταστάθηκε με την υπο στοιχεία Δ13/οικ. 53923/23-7-2021 (Β΄ 3554) ΚΥΑ, σχετικά με την "Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203554

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας του τόπου διαμονής, αυτοπροσώπως από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο ή το μέλος συμφώνου συμβίωσης του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού και εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η οριστική υποβολή της αίτησης εντός του μήνα, η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και "ανακαλείται" αυτόματα λόγω παρέλευσης του μήνα αναφοράς

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέσω keaprogram.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαδικασία απευθείας υποβολής αίτησης από τον αιτούντα: ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet). H επεξεργασία των δηλούμενων στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης γίνεται για τους σκοπούς της παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α ́ 94). αα) Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης και ο αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν.

       Ναι Όχι


      • 4 Οριστική υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης από τον αιτούντα στα υποχρεωτικά της πεδία και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλει οριστικά την αίτηση. Στη συνέχεια εγκρίνεται αυτόματα και εκδίδεται από το σύστημα ηλεκτρονικά πράξη έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών


       Περιγραφή Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή στο Κέντρο Κοινότητας του τόπου διαμονής του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση, δεν παρέχεται η επιλογή οριστικής υποβολής της αίτησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόρριψη της αίτησης


       Περιγραφή Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό δεν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Μη έγκριση». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

       Ναι Ναι


      • 7 Εγκριση της αίτησης


       Περιγραφή Στην υποβολή της αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου εκτυπώνει την αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία. Στη συνέχεια η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση υποβάλλεται οριστικά. Μετά την οριστική υποβολή και σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, η πράξη έγκρισης εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 8 Τροποποίηση εγκεκριμένης αίτησης


       Περιγραφή Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής, καθ ́όλη τη διάρκεια ισχύος της αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης αλληλογραφίας, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.