Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcc19fed2-fc5d-4245-a568-1adb95c44976 626646

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  30
  Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 12 έως 30
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εγχώριας παραγωγής μόνο, καθώς και των εμπόρων εφοδίων και εισροών, εγχώριων ή/και εισαγόμενων στο Ενιαίο Μητρώο. Με το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ) ενισχύεται εφενός η διαφάνεια και η ασφάλεια στις εμπορικές συναλλαγές αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, αφετέρου η υγιής και βιώσιμη επιχειρηματικότητα, η οικονομική αξιοπιστία των εμπόρων και η προστασία των Ελλήνων αγροτών, κατά την εμπορική διακίνηση των προϊόντων τους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η βεβαίωση εγγραφής είναι εκτυπώσιμη, με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΜΕΑΠΕΕ. Η χρονική διάρκεια της βεβαίωσης εγγραφής είναι ένα (1) έτος και ανανεώνεται με την εκ νέου είσοδο του χρήστη στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Ψηφιακό δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων

       Επίσημος τίτλος

       Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ)


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Εργασιακές Να είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

        Όχι Όχι

       • 2 Πτωχευτικού δικαίου Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007( Α΄ 153). Αν υπάρχει εκκρεμής αίτηση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών, βεβαιώνουν ότι θα ενημερώσουν άμεσα για την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης.

        Όχι Όχι

       • 3 Δικαστικές Τα φυσικά πρόσωπα δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση.

        Όχι Όχι

       • 4 Φορολογικές Να είναι φορολογικά ενήμεροι.

        Όχι Όχι

       • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι αιτούντες και επί νομικών προσώπων οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω αδικήματα, καθώς και για αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955 (Α΄ 282), όπως ισχύει.

        Όχι Όχι

       • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους κωδικούς TAXISnet για την είσοδό τους στο πληροφοριακό σύστημα καθώς και τους κωδικούς από την εφαρμογή "Ψηφιακών Υπηρεσιών" για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 14 4587 2018 218 Α

        Περιγραφή Ορίζεται ως αρμόδιο το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8D444lLnbZMN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufB1qOPGOac2HeS3jaFZJL-XVxNdOulc-5blqK3hDa9h

       • Νόμος 11 4492 2017 156 Α

        Περιγραφή Ορίζεται ως αρμόδια η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011 (Α΄ 151)).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oegNlWStPL95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQvyD4f2JNIby62i0sLUnl9oPhJMTPg31ulXBjUG6qsM

       • Νόμος 26 4441 2016 227 Α

        Περιγραφή Κατάργηση (παρ. 4 του άρ. 4) και τροποποίηση (παρ. 3 του άρ. 6) άρθρων του ν. 3955/2011.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8liRx8Eq 4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubC0s-TeXvCRtPscrhkms8Yah02wQhmwhYZ3JeByqNcj

       • Νόμος 50 4235 2014 32 Α

        Περιγραφή Αντικατάσταση των άρθρων 1, 2, 4, 6 και της παρ. 1 του άρθ. 7 του ν. 3955/2011.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8EhFB1EBb5qvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijH9bbCzaGWB9IOlKM4xD4k8loPaEky2GSnwWM5KpR5Sg

       • Νόμος 3955 2011 89 Α

        Περιγραφή Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijD6B5F98kbbrCU33zPifJvIEoiBQCoGlw4qFV2vnSgc7

       • 1 Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΜΕΑΠΕΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr).

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

        Περιγραφή Στο βήμα εισόδου στην εφαρμογή ο χρήστης ταυτοποιείται με τους κωδικούς TAXISnet. Εναλλακτικά η υπηρεσία αυτή παρέχεται και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ -gov.gr).

        Όχι Όχι


       • 2 Συμπλήρωση ζητούμενων στοιχείων μέσα στο πληροφοριακό σύστημα.


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

        Περιγραφή Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων της αίτησης εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών.


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

        Περιγραφή Με την ολοκλήρωση καταχώρησης όλων των πληροφοριών στις αντίστοιχες "οθόνες" οδηγήστε στην τελευταία οθόνη και ο χαρακτηρισμός της αίτησης είναι "εκκρεμής". Επάνω στο "εκκρεμής" κάνετε διπλό "κλικ" και ανοίγει η τελευταία οθόνη για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την οριστική αποθήκευση. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της σχετικής βεβαίωσης, ως αποδεικτικό της σχετικής υποβολής αίτησης εγγραφής.

        Σημειώσεις Στην περίπτωση ανανέωσης της εγγραφής και εντός τριάντα (30) ημερών πριν την εκπνοή του χρόνου ισχύος της τρέχουσας Βεβαίωσης εγγραφής, με την είσοδό σας στην εφαρμογή, οδηγείστε στην τελευταία οθόνη και εκεί ενεργοποιείτε την εντολή "Πρόσθεση".

        Όχι Όχι


       • Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ) Πρόσβαση μέσω gov.gr


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.