Ενισχυτική διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc156f955-412a-4919-b2b3-0ee1e08ce718 156955

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

17 έως 40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Εντός του διδακτικού έτους

Παρατηρήσεις

Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.

Κατά προτεραιότητα παρέχονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄, που δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού.

Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας συγκροτούνται από το σύλλογο των διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, στηριζόμενη στις προτάσεις των δασκάλων των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.

Στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων: α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου. β. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου με υπερωριακή απασχόληση. γ. Πρόσθετοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που τυχόν διατίθενται στα πολυθέσια σχολεία.

δ. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ωριαία αντιμισθία.

Τελευταία ενημέρωση

26/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα με την οποία συναινεί να παρακολουθήσει το τέκνο του τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών/τριών Δημοτικού

      Επίσημος τίτλος

      Ενισχυτική Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       E1


      • 1 Εκπαιδευτικές Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας δεν μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερους από 5 κατά μάθημα μαθητές.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Το ημερήσιο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας καλύπτει, ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των μαθητών που το παρακολουθούν, 1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα και μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα και παρέχεται κατά ή μετά τη λήξη του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος. Στη περίπτωση κατά την οποία η ενισχυτική διδασκαλία παρέχεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 462 1991 171 Α

       Περιγραφή Από το ανωτέρω ΠΔ Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, και 4 από την παρ. 2 του άρθρου του Π.Δ. 8/95, ΦΕΚ 3. Παραμένει σε ισχύ το άρθρο 5" Ενισχυτική Διδασκαλία"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100171

      • 1 Πρόταση από τους εκπαιδευτικούς της τάξης για ένταξη μαθητών σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων προτείνουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας τους/τις μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι σύμφωνα με την κρίση τους πρέπει να παρακολουθήσουν τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκρότηση τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη της σχολικής μονάδας εισηγείται στον σύλλογο διδασκόντων πρόταση για δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για τη δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής


       Περιγραφή Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών συμπληρώνουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν πως επιθυμούν να συμμετέχει το τέκνο τους σε τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με βάση των αριθμό των μαθητών αλλά και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων, ο Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας, συγκροτεί τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Τα τμήματα μπορούν να λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο των μαθητών που τα παρακολουθούν, και γίνονται σε χώρο του σχολείου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.