Ενστάσεις κατά Εκλογικών Καταλόγων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση54dd337a-163d-457e-bed5-03ef0b362fb2 543371

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού (Δήμος).

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τις Ενστάνσεις κατά της εγγραφής ή μη εγγραφής προσώπου στους Εκλογικούς Καταλόγους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού (Δήμος).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος Κόμματος αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής έχει το δικαίωμα να υποβάλει στον δήμαρχο ένσταση κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής ενός προσώπου στις καταστάσεις του άρθρου 10 του π.δ. 26 / 2012.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ένστανση κατά της εγγραφής ή της εγγραφής προσώπου στις καταστάσεις του άρθρου 10 (άρθρο 17 του π.δ.26/2012)

Σημειώσεις

Οι ενστάσεις της παραγράφου 1 είναι γραπτές, παραδίδονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο ή ειδικό πληρεξούσιό του και πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφονται, τον εκλογικό κατάλογο, τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής του, τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται ο ενιστάμενος και τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτούς τους λόγους. Ένσταση που δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ενστάνσεις

      Επίσημος τίτλος

      Ενστάνσεις κατά της εγγραφής ή μη εγγραφής προσώπου στους Εκλογικούς Καταλόγους

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να υποβάλει στον δήμαρχο ένσταση κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής ενός προσώπου στις καταστάσεις του άρθρου 10 του π.δ. 26 / 2012.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αντιπρόσωπος Κόμματος αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής έχει το δικαίωμα να υποβάλει στον δήμαρχο ένσταση κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής ενός προσώπου στις καταστάσεις του άρθρου 10 του π.δ. 26 / 2012.

       Ναι Ναι

      • 1 Οι ενστάσεις της παραγράφου 1 είναι γραπτές, παραδίδονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο ή ειδικό πληρεξούσιό του και πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφονται, τον εκλογικό κατάλογο, τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής του, τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται ο ενιστάμενος και τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτούς τους λόγους. Ένσταση που δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται από το αρμόδιο δικαστήριο. Αίτηση

       Οι ενστάσεις της παραγράφου 1 είναι γραπτές, παραδίδονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο ή ειδικό πληρεξούσιό του και πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφονται, τον εκλογικό κατάλογο, τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής του, τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται ο ενιστάμενος και τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτούς τους λόγους. Ένσταση που δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • Προεδρικό Διάταγμα 26 2012 57 Α

       Περιγραφή Υποβολή Ενστάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100057

      • 1 Παραλαβή ένστανσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Τις πρώτες δέκα (10) ημέρες του επόμενου μήνα μετά την λήξη του διμήνου και την περίοδο 1η με 10 Μαρτίου εκάστου έτους για τις καταστάσεις του άρθρου 10 του π.δ. 26/2012 κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου Κόμματος από τον Κανονισμό της Βουλής έχει το δικαίωμα να υποβάλει στον δήμαρχο ένσταση κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής ενός προσώπου στις καταστάσεις με τις μεταβολές που συντελούνται (άρθρο 12 του π.δ. 26/2012).

       Όχι Όχι


      • 2 Αντιρρήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι αντιρρήσεις επί των ενστάσεων διατυπώνονται εγγράφως απο τον δήμαρχο ή από τον εκλογέα που τον αφορούν. Οι αναρτήσεις των καταστάσεων και των πινάκων της παραγράφου αυτής συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται από υπάλληλο του δήμου.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση ενστάνσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ενστάσεις, οι εναντίον αυτών αντιρρήσεις και οι σχετικές με αυτές καταστάσεις διαβιβάζονται σε πέντε (5) ημέρες από την λήξη των προθεσμιών της παραγράφου 1, απο τον Δήμαρχο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την Εκδίκασή τους.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Πρωτοδικείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πρωτοδικείο εκδίδει απόφαση μέσα σε ένα μήνα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ.26/2012.

       Όχι Όχι


      • 5 ΄Εκδοση Απόφασης Πρωτοδικείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το πρωτοδικείο αποδεχόμενο την ένστανση, διατάζει τη σχετική μεταβολή στον εκλογικό κατάλογο. Η απόφαση του Πρωτοδικείου είναι οριστική και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, αποστέλλεται σε αμέσως στην Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο επιφέρει τις αντίστοιχες μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.