Εντολή διενέργειας εξωτερικού ελέγχου δημοσίων υπηρεσιών (ΜΤΠΥ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6e873574-c8ba-4377-9b1e-9cd32f745830 175478

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Μετόχων και Μερισματούχων., ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εντολή διενέργειας εξωτερικού ελέγχου δημοσίων υπηρεσιών. Πρόκειται για τα έγγραφα βάσει των οποίων ο ελεγχόμενος φορέας ενημερώνεται σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου από κλιμάκιο ελεγκτών του Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Συγκεκριμένα, πρόκειται για την απόφαση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΜΤΠΥ με την οποία ο ελεγχόμενος φορέας ενημερώνεται για το είδος του ελέγχου που θα διενεργηθεί, το αντικείμενο του ελέγχου, την ημερομηνία έναρξης-διεξαγωγής του ελέγχου, τους ελεγκτές που θα συμμετέχουν στο κλιμάκιο ελέγχου, καθώς και κάποιες σχετικές οδηγίες. Στην απόφαση αυτή του προέδρου του ΔΣ του ΜΤΠΥ επισυνάπτεται έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΠΥ με το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας ενημερώνεται αναλυτικά σχετικά με τα στοιχεία που θα πρέπει ο ελεγχόμενος φορέας να διαθέσει στους ελεγκτές εφόσον αυτοί μεταβούν στην έδρα του (περίπτωση επιτόπιου εντός έδρας ελέγχου) ή να αποστείλει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο ΜΤΠΥ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μετόχων και Μερισματούχων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Ο έλεγχος αφορά τη διαπίστωση της ορθότητας των κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και της απόδοσης αυτών. Το αν θα ακολουθηθεί ο εξ αποστάσεως ή ο επιτόπιος έλεχος εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες-εξωτερικούς παράγοντες που επιβάλλουν ή δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση. Σημειώνεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας η διενέργεια του ελέγχου μπορεί να παραταθεί ή να μεταφερθεί σε άλλη χρονική στιγμή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Εντολή διενέργειας εξωτερικού ελέγχου δημόσιων υπηρεσιών


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση προς το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων του ΜΤΠΥ
    
    Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΠΥ

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εντολή διενέργειας εξωτερικού ελέγχου δημοσίων υπηρεσιών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Οι ελεγχόμενοι φορείς τους οποίους αφορά η συγκεκριμένη διαδικασία είναι υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, δήμοι, ΝΠΔΔ δήμων, δημόσια νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.α.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 στ 109 2018 209 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες του Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων: στα) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διενέργεια και απόδοση των κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στβ) Η διενέργεια επιτόπιου ή εξ αποστάσεως ελέγχου σε υπηρεσίες, φορείς και νομικά πρόσωπα του δημοσίου σε όλη την επικράτεια. στγ) Η σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων με προσδιορισμό οφειλής και τόκων του ελεγχόμενου φορέα από τυχόν μη παρακράτηση και απόδοση των νομίμων κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και ο προσδιορισμός οφειλής των μερισματούχων, πρώην υπαλλήλων του ελεγχόμενου φορέα από τυχόν μη παρακράτηση και απόδοση των νομίμων κρατήσεων τους υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στδ) Η σύνταξη εκθέσεων υπηρεσίας επί ασκηθείσας προσφυγής ή αγωγής επί καταλογισμών, με διαβίβαση φακέλου στα αρμόδια Δικαστήρια και η παρακολούθηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των σχετικών υποθέσεων. στε) Η ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα έκδοσης εγκυκλίων προς τους εκκαθαριστές του Δημοσίου και ΝΠΔΔ. στζ) Η προετοιμασία έκδοσης χρηματικού εντάλματος για κάλυψη δαπανών ελέγχων εκτός έδρας σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα. στη) Η συνεργασία και η διενέργεια κοινών ελέγχων με άλλα ελεγκτικά σώματα και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης κατά περίπτωση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100209

      • 1 Έναρξη Υπόθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων του ΜΤΠΥ δημιουργεί έντυπο και ψηφιακό φάκελο ελέγχου για την αρχειοθέτηση κάθε στοιχείου που αφορά κάθε στάδιο του ελέγχου, από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Επικοινωνία Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων με ελεγχόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά στην τηλεφωνική επικοινωνία με αρμόδιο προϊστάμενο Διεύθυνσης του ελεγχόμενου φορέα προκειμένου να ενημερωθεί για τον επικείμενο έλεγχο και το αντικείμενο αυτού, αλλά και κυρίως για τον καθορισμό της συγκεκριμένης ημερομηνίας έναρξης της διενέργειας ελέγχου (ημερομηνία παρουσίας των ελεγκτών στις εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου φορέα στις περιπτώσεις: α) του επιτόπιου εντός έδρας ελέγχου (Περιφέρεια Αττικής), β) του επιτόπιου εκτός έδρας ελέγχου, ή ημερομηνία αποστολής των αναγκαίων στοιχείων στην περίπτωση του εξ αποστάσεως ελέγχου)

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου εγγράφου αρμόδιας Διεύθυνσης προς τον ελεγχόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Υπάλληλος του Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων του ΜΤΠΥ συντάσσει σχέδιο εγγράφου προς τον ελεγχόμενο φορέα προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την διενέργεια ελέγχου αλλά και για όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίσει, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο κλιμάκιο των ελεγκτών κατά την ημερομηνία έναρξης του ελέγχου, προκειμένου ο έλεγχος να ολοκληρωθεί με επιτυχία εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση επιτόπιου εκτός έδρας ελέγχου, η σύνταξη του εν λόγω εγγράφου ενημέρωσης για τον επικείμενο έλεγχο και το ατνικείμενο αυτού δύναται να γίνει και από άλλο ελεγκτικό φορέα.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση σχεδίου εγγράφου προς τον ελεγχόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος προϊστάμενος Τμήματος και Διεύθυνσης παραλαμβάνει από τον συντάκτη το σχέδιο του εγγράφου προς τον ελεγχόμενο φορέα. Μετά την έγκριση αυτού, ο αρμόδιος προϊστάμενος Διεύθυνσης το αποστέλλει στον συντάκτη για τις περαιτέρω δικές του ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έγκριση του σχεδίου εγγράφου από τους αρμόδιους προϊσταμένους, ο συντάκτης το προωθεί ηλεκτρονικά στο Τμήμα Γραμματείας του ΜΤΠΥ προκειμένου να πρωτοκολληθεί

       Σημειώσεις Το έγγραφο αυτό επισυνάπτεται στην Εντολή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ, περί διενέργειας εξωτερικού ελέγχου σε δημόσια υπηρεσία ή/και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση Διοικητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητής/τρια

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση επιτόπιου ελέγχου εκτός έδρας σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπου ο Διοικητής του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) αποφασίζει σχετικά με την διενέργεια ή μη.

       Σημειώσεις Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται, εκτός από τον ελεγχόμενο φορέα, το χρονικό διάστημα του ελέγχου, ο τρόπος μετάβασης των ελεγκτών στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα, το κόστος του ελέγχου, οι ελεγκτές που θα απαρτίζουν το κλιμάκιο ελέγχου, καθώς και ο υπόλογος του σχετικού χρηματικού εντάλματος διενέργειας του ελέγχου

       Όχι Όχι


      • 7 Εντολή ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διοικητής του ΜΤΠΥ και Πρόεδρος του ΔΣ, συντάσσει έγγραφη εντολή ελέγχου για τον ελεγχόμενο φορέα, με την οποία καθορίζονται κυρίως α) το είδος του ελέγχου, β) η ημερομηνία του ελέγχου, γ) το αντικείμενο και ο σκοπός του, δ) οι υπάλληλοι του Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων που θα απαρτίζουν το κλιμάκιο ελεγκτών που θα διενεργήσει τον έλεγχο, και ε) ο συντονιστής του ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 8 Πρωτοκόλληση εντολής Διοικητή-Προέδρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Γραμματείας πρωτοκολλά την εντολή του Διοικητή του ΜΤΠΥ και προέδρου του ΔΣ στην οποία επισυνάπτεται το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση στη Διαύγεια


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος αναρτά στη Διαύγεια την εντολή του Διοικητή του ΜΤΠΥ και προέδρου του ΔΣ

       Όχι Όχι


      • 10 Ταχυδρομική αποστολή εντολής Διοικητή-Προέδρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Γραμματείας του ΔΣ του ΜΤΠΥ αποστέλλει ταχυδρομικά την εντολή του Διοικητή του ΜΤΠΥ και προέδρου του ΔΣ, με το επισυναπτόμενο σε αυτή έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης προς τον ελεγχόμενο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 11 Ηλεκτρονική αποστολή εντολής Διοικητή-Προέδρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων του ΜΤΠΥ αποστέλλει ηλεκτρονικά (με email) την εντολή του Διοικητή του ΜΤΠΥ και προέδρου του ΔΣ, με το επισυναπτόμενο σε αυτή έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης προς τον ελεγχόμενο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 12 Αρχειοθέτηση εντολής Διοικητή-Προέδρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων αρχειοθετεί σε ειδικό έντυπο και ηλεκτρονικό φάκελο του συγκεκριμένου ελέγχου την εντολή του Διοικητή του ΜΤΠΥ και προέδρου του ΔΣ,με το επισυναπτόμενο σε αυτή έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.