Εξέταση αιτημάτων για παροχή πληροφοριών σχετικά με καταχωρίσεις δεδομένων στην Εθνική Βάση Δεδομένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc1fb8ada-e9c1-451e-8881-ad848742945c 499133

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση αιτημάτων για παροχή πληροφοριών σχετικά με καταχωρίσεις δεδομένων στην Εθνική Βάση Δεδομένων και απευθύνεται σε πολίτες και σε δημόσιους φορείς. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει, κατόπιν αιτήσεώς του, το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Επισημαίνεται ειδικότερα ότι, η εν λόγω διαδικασία αφορά την γνωστοποίηση του ενδιαφερόμενου περί καταχώρισης των δεδομένων του στην Εθνική Βάση Δεδομένων για τους εξής σκοπούς: 1) Επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα που επιβάλλονται στους ανυπότακτους και λιποτάκτες, 2) Επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την απαγόρευση εξόδου που επιβάλλονται κατόπιν έκδοσης περιοριστικών όρων από εισαγγελικές αρχές 3) Επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεση ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων διαμονής που χορηγούνται σε αλλοδαπούς από την Ελλάδα ή τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω απώλειας, κλοπής, υπεξαίρεσης ή ακύρωσής τους. 4) Επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου, λόγω μη καταβολής προστίμου που βεβαιώνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής κατά την αναχώρησή τους από την Ελλάδα.

Αρμόδια Υπηρεσία για την εξέταση του εν λόγω αιτήματος, είναι αυτή που προέβη στη σχετική καταχώριση στην Εθνική Βάση Δεδομένων. Διευκρινίζεται ότι, αρμόδια υπηρεσία για τις καταχωρίσεις της πρώτης περίπτωσης στην Εθνική Βάση Δεδομένων, είναι η Διεύθυνση Αλλοδαπών Α.Ε.Α.

Αντίστοιχα, αρμόδιες υπηρεσίες για τις καταχωρίσεις της δεύτερης και τρίτης περίπτωσης στην Εθνική Βάση Δεδομένων, είναι, κατά περίπτωση, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών, ενώ για τις καταχωρίσεις της τέταρτης περίπτωσης, οι Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Άρθρο 3 παρ.4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτά, ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων όπως π.χ. διαβατήρια ή δελτία ταυτότητας, διότι αυτά δεν εκδίδονται από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω έγγραφα δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του εν λόγω άρθρου, επομένως, θα πρέπει μαζί με τη σχετική αίτηση, να συνυποβάλλονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών. Αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω τρίτου προσώπου, απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση. Ειδικότερα, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μέσω δικηγόρου, για την νομιμοποίησή του αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων που συντάσσονται και κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του και υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου του τελευταίου, είτε, σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις αστυνομικές αρχές, για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του, από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει, καθώς και η προφορική ή γραπτή δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του συγκεκριμένου εντολέα που αφορά η υπόθεση. Αριθμός γνωμοδότησης 21/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Πειθαρχικές συνέπειες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξέταση αιτημάτων για παροχή πληροφοριών σχετικά με καταχωρίσεις δεδομένων στην Εθνική Βάση Δεδομένων

      Επίσημος τίτλος

      Δικαίωμα πρόσβασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνική Βάση Δεδομένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • Νόμος 55 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή 1 . Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει, κατόπιν αιτήσεώς του, το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται, επίσης, για: α. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν· β. τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων· γ. τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία· δ. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιήθηκαν τα δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς· ε. την περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της εν λόγω περιόδου· στ. τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ζ. το δικαίωμα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 58 να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 54 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.1 του Ν.3421/2005, "Στους ανυπότακτους και λιποτάκτες απαγορεύεται: α. H αποδημία σε χώρα του εξωτερικού ή η ναυτολόγηση σε πλοία γραμμής εξωτερικού".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 περ. β' το Τμήμα Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. είναι αρμόδιο για την εφαρμογή διοικητικών μέτρων κατά ημεδαπών και η διαχείριση αιτημάτων που αφορούν στην επιβολή ή άρση των μέτρων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Προεδρικό Διάταγμα 31 7 2017 14 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. θθ, το Γραφείο Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής είναι μεταξύ άλλων, αρμόδιο για την την αναζήτηση και καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδομένων όλων των κλεμμένων ή απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων διαμονής στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβαν χώρα εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Επιπλέον, σύμφωνα με την περ. ιι΄ της ίδιας παραγράφου, είναι αρμόδιο για την καταχώριση στη σχετική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε απαγορεύσεις εισόδου-εξόδου και λοιπά περιοριστικά μέτρα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100014

      • Προεδρικό Διάταγμα 66 7 2017 14 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Κορδελιού -Ευόσμου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών. Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 2, ως προς τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες του Τμημάτων Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31, ήτοι, (περ. θθ΄) αναζήτηση και καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδομένων όλων των κλεμμένων ή απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων διαμονής στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβαν χώρα εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και (περ. ιι΄) καταχώριση στη σχετική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε απαγορεύσεις εισόδου-εξόδου και λοιπά περιοριστικά μέτρα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100014

      • Προεδρικό Διάταγμα 40 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών έχουν ως αποστολή την άσκηση, μέσα στα όρια της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, του συνόλου των αστυνομικών αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 5 περ. στ, το Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιο για την αναζήτηση και καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδομένων όλων των κλεμμένων ή απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων διαμονής στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβαν χώρα εντός των ορίων εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας. Επιπλέον σύμφωνα με την περ. ζ΄ της ίδιας παραγράφου,το Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών είναι αρμόδιο για την καταχώριση στη σχετική βάση δεδομένων των δικαστικών αποφάσεων των οικείων δικαστικών αρχών (απαγορεύσεις εισόδου−εξόδου κ.λπ. περιοριστικά μέτρα).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 4000/2/14-ιθ 2012 2377 Β

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 2, αν ο υπήκοος τρίτης χώρας στερείται χρημάτων για την καταβολή του προστίμου, επιτρέπεται η αναχώρησή του και η Υπηρεσία επιβολής του προστίμου (κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων) καταχωρεί απευθείας στην οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την πράξη επιβολής του προστίμου με τα στοιχεία ταυτότητας του αλλοδαπού, το ύψος προστίμου και την ημερομηνία επιβολής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202377

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά, η αίτηση επιστρέφεται στον αιτούντα, ενημερώνοντας τον για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια αναζητήσεων στην Εθνική Βάση Δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διενέργεια αναζητήσεων στην Εθνική Βάση Δεδομένων προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται σχετική καταχώριση και σε θετική περίπτωση, ποια είναι η υπηρεσία επιβολής του μέτρου.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση του αιτούντος από την αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν από την διενέργεια αναζητήσεων στην Εθνική Βάση Δεδομένων προκύψει ότι υφίσταται σχετική καταχώριση από την υπηρεσία που παρέλαβε την αίτηση, τότε ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως. Διαφορετικά, στην περίπτωση δηλαδή που προκύψει σχετική καταχώριση από άλλη υπηρεσία, τότε η αίτηση διαβιβάζεται στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την ενημέρωση του αιτούντος.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση του αιτήματος στην υπηρεσία επιβολής του διοικητικού μέτρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αν από την διενέργεια αναζητήσεων στην Εθνική Βάση Δεδομένων προκύψει ότι υφίσταται σχετική καταχώριση από έτερη υπηρεσία, τότε η αίτηση διαβιβάζεται υπηρεσιακώς στην υπηρεσία επιβολής του μέτρου, ήτοι κατά περίπτωση, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στις κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Νομών ή στις Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων.

       Σημειώσεις Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών ενημερώνεται για τη διαβίβαση του αιτήματός του ώστε να αναμένει απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.