Εξέταση αιτημάτων για παροχή πληροφοριών σχετικά με καταχωρίσεις δεδομένων στον Ε.Κ.ΑΝ.Α ή στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9194c790-3923-408b-a2f9-9b3e075f1463 574414

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, Διεύθυνση Αλλοδαπων /Α.Ε.Α., Διεύθυνση Αλλοδαπων Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση αιτημάτων για παροχή πληροφοριών σχετικά με καταχωρίσεις δεδομένων στον Ε.Κ.ΑΝ.Α ή στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αλλοδαπων /Α.Ε.Α., Διεύθυνση Αλλοδαπων Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει, κατόπιν αιτήσεώς του, το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επισημαίνεται ειδικότερα ότι, η εν λόγω διαδικασία αφορά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με καταχωρίσεις που εισάγονται στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών - Ε.Κ.ΑΝ.Α. ή στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen - N.SIS με σκοπό την άρνηση εισόδου και διαμονής στην Χώρα ή στο έδαφος Schengen σε αλλοδαπούς που η παρουσία τους αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, ασφάλεια ή υγεία.

Αρμόδια Υπηρεσία για την εξέταση του εν λόγω αιτήματος, είναι η Διεύθυνση που προέβη στη σχετική καταχώριση στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. ή στο N.SIS. Την εν λόγω αρμοδιότητα έχουν οι εξής Διευθύνσεις: 1.Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., 2.Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, 3.Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, 4. Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας. Για παράδειγμα, αν η καταχώριση των δεδομένων ενός υπηκόου τρίτης χώρας στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. ή στο Ν.SIS για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας, έγινε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας, τότε η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στην Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας. Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες και δημόσιους φορείς.Επισημαίνεται ότι, πέρα από τους λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας, στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. ή στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen - N.SIS δύναται να εισαχθούν καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση εισόδου και διαμονής στη Χώρα ή στο έδαφος Schengen και για λόγους εθνικής ασφάλειας, ωστόσο αυτή η αρμοδιότητα ανήκει στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. η οποία σε συντρέχουσα περίπτωση είναι αρμόδια για την εξέταση αιτημάτων που αφορούν την παροχή πληροφοριών.

Επιπλέον, αν σε βάρος του αιτούντος υφίσταται σχετική καταχώριση στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen από έτερο κράτος μέλος που εφαρμόζει τη συνθήκη Schengen, αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση του αιτήματος είναι το Τμήμα SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen στην Ελλάδα - Ν. SIS II.

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω των προξενικών αρχών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Πειθαρχικές συνέπειες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξέταση αιτημάτων αλλοδαπών για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις καταχωρίσεις των δεδομένων τους στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών - E.K.AN.A. ή στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen - Ν.SIS

      Επίσημος τίτλος

      Δικαίωμα πρόσβασης στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) ή στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen (Ν. SIS)


      Μητρώα που τηρούνται

      Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν
      Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D1, D4

       ,,,,


      • 1 Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Άρθρο 3 παρ.4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτά, ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων όπως π.χ. διαβατήρια ή δελτία ταυτότητας, διότι αυτά δεν εκδίδονται από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω έγγραφα δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του εν λόγω άρθρου, επομένως, θα πρέπει μαζί με τη σχετική αίτηση, να συνυποβάλλονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών. Αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω τρίτου προσώπου, απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση. Ειδικότερα, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μέσω δικηγόρου, για την νομιμοποίησή του αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων που συντάσσονται και κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του και υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου του τελευταίου, είτε, σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις αστυνομικές αρχές, για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του, από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει, καθώς και η προφορική ή γραπτή δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του συγκεκριμένου εντολέα που αφορά η υπόθεση. Αριθμός γνωμοδότησης 21/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Άρθρο 3 παρ.4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτά, ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων όπως π.χ. διαβατήρια ή δελτία ταυτότητας, διότι αυτά δεν εκδίδονται από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω έγγραφα δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του εν λόγω άρθρου, επομένως, θα πρέπει μαζί με τη σχετική αίτηση, να συνυποβάλλονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών. Αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω τρίτου προσώπου, απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση. Ειδικότερα, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μέσω δικηγόρου, για την νομιμοποίησή του αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων που συντάσσονται και κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του και υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου του τελευταίου, είτε, σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις αστυνομικές αρχές, για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του, από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει, καθώς και η προφορική ή γραπτή δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του συγκεκριμένου εντολέα που αφορά η υπόθεση. Αριθμός γνωμοδότησης 21/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 55 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Δικαίωμα πρόσβασης άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας ΕΕ 2016/680 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει, κατόπιν αιτήσεώς του, το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται, επίσης, για: α. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν· β. τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων· γ. τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία· δ. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιήθηκαν τα δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς· ε. την περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της εν λόγω περιόδου· στ. τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ζ. το δικαίωμα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 58 να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή·

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 52 1861 2018

       Περιγραφή Υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση στο SIS ενημερώνεται για αυτό σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 ή με τα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας ΕΕ 2016/680. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται γραπτώς μαζί με αντίγραφο ή μνεία της εθνικής απόφασης βάσει της οποίας δημιουργήθηκε η καταχώριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού 2018/1861.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1861&from=EL

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά, η αίτηση επιστρέφεται στον αιτούντα, ενημερώνοντάς τον για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια ελέγχου στις σχετικές βάσεις δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου στις σχετικές βάσεις δεδομένων προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται σχετική καταχώριση και σε θετική περίπτωση, ποια είναι η υπηρεσία επιβολής του μέτρου.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση του αιτούντος από την αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αν από τον έλεγχο στις βάσεις δεδομένων προκύψει ότι υφίσταται σχετικό μέτρο από την υπηρεσία που παρέλαβε την αίτηση, τότε ο αλλοδαπός ενημερώνεται εγγράφως. Διαφορετικά, στην περίπτωση δηλαδή που προκύψει σχετική καταχώριση από άλλη υπηρεσία, τότε η αίτηση διαβιβάζεται στην Διεύθυνση που είναι αρμόδια για την ενημέρωση του αιτούντος.

       Σημειώσεις Η ενημέρωση αυτή δεν παρέχεται όταν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει τον περιορισμό του δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας και της δημόσιας ασφάλειας και την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 του Κανονισμού 2018/1861.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση του αιτήματος στην υπηρεσία επιβολής του διοικητικού μέτρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν υφίσταται σχετική καταχώριση στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. ή στο Ν.SIS με σκοπό την άρνηση εισόδου και διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης ασφάλειας ή υγείας από έτερη Διεύθυνση, τότε η αίτηση διαβιβάζεται στην υπηρεσία επιβολής του μέτρου, ήτοι κατά περίπτωση, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ή στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας. π.χ. Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας.

       Σημειώσεις Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών ενημερώνεται για τη διαβίβαση του αιτήματός του ώστε να αναμένει απάντηση από την αρμόδια Διεύθυνση.

       Ναι Όχι


      • 7 Διαβίβαση του αιτήματος στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν υφίσταται σχετική καταχώριση στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. ή στο Ν.SIS για λόγους εθνικής ασφάλειας, τότε η αίτηση διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., η οποία είναι αρμόδια Υπηρεσία για την εξέταση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών ενημερώνεται για τη διαβίβαση του αιτήματός του ώστε να αναμένει απάντηση από την αρμόδια Διεύθυνση.

       Ναι Όχι


      • 8 Διαβίβαση του αιτήματος στο Τμήμα SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η καταχώριση πραγματοποιήθηκε στο SIS II από έτερο κράτος - μέλος που εφαρμόζει τη Συνθήκη Schengen, τότε η αίτηση διαβιβάζεται στο Τμήμα SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. η οποία είναι αρμόδια Υπηρεσία για την εξέταση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών ενημερώνεται για τη διαβίβαση του αιτήματός του ώστε να αναμένει απάντηση από την αρμόδια Διεύθυνση.

       Ναι Όχι


      • 9 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.