Εξέταση αιτημάτων για τη διαγραφή διοικητικών μέτρων από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α ή το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe1efeb24-f568-4055-82aa-c74c7c5e5c75 600461

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση αιτημάτων για τη διαγραφή διοικητικών μέτρων από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α ή το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen και απευθύνεται σε πολίτες και σε δημόσιους φορείς. Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη νομοθεσία και εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις, η Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και οι κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών (ανάλογα με την Διεύθυνση επιβολής του μέτρου), είναι κατά περίπτωση, αρμόδιες για την παραλαβή αιτημάτων και την σύνταξη σχετικών εισηγητικών σημειωμάτων προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, αστυνομικά όργανα τα οποία καλούνται να εκδώσουν σχετικές αποφάσεις περί ικανοποίησης ή απόρριψης των εν λόγω αιτημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ αριθ. 4000/4/32-λα από 5/10/2012 Κ.Υ.Α., δύναται να πραγματοποιηθεί διαγραφή διοικητικών μέτρων απαγόρευσης εισόδου και διαμονής από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης: α) Του Προϊσταμένου του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στην περίπτωση εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. β) των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών, κατά λόγω αρμοδιότητας, όταν η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. πραγματοποιήθηκε με απόφαση των Διευθυντών των υφιστάμενων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή γ) των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρμοδιότητας, όταν η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. πραγματοποιήθηκε, με απόφαση από τους αρμόδιους για θέματα αλλοδαπών ανώτερους αξιωματικούς, που έχουν οριστεί, για την έκδοση αποφάσεων απέλασης-επιστροφής (σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 ν. 3386/2005), από τους οικείους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Η ετυμηγορία των αποφάσεων υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων, κατά των οποίων δύναται να ασκηθεί προσφυγή στα κατά τόπο αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία. Για τη διερεύνηση ύπαρξης ανθρωπιστικών λόγων, απαιτείται προηγουμένως, υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό. Μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, οι Διευθύνσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, ενημερώνουν σχετικά την Εθνική Βάση Δεδομένων και το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen, αποστέλλοντας την σχετική απόφαση στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό. Η διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. συνεπάγεται και τη διαγραφή της σχετικής καταχώρισης από το N. SIS.

Διαγραφή μόνο από το Ν. SIS επιτρέπεται στις περιπτώσεις που έτερο κράτος μέλος που εφαρμόζει τη συνθήκη Schengen γνωστοποιήσει, κατόπιν διαβούλευσης, ότι σκοπεύει να χορηγήσει, να παρατείνει ή να διατηρήσει τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση μακράς διάρκειας ή ότι έχει λάβει τέτοια σχετική απόφαση (Άρθρα 27-30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1861).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που υποβληθεί σχετικό αίτημα χωρίς να συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, η αίτηση επιστρέφεται στον αιτούντα, επισημαίνοντας του, τις νόμιμες διατυπώσεις. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που υποβάλλεται ειδικό πληρεξούσιο από το οποίο προκύπτει ότι, τουλάχιστον κατά την ημερομηνία σύνταξής του, ο αλλοδαπός βρισκόταν εντός της χώρας, διενεργείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, σχετική έρευνα στην δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του αλλοδαπού, προκειμένου να διαπιστωθεί το καθεστώς διαμονής του. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που δεν διαπιστώνεται η κατοχή προσωρινού ή μόνιμου τίτλου διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει εισέλθει και διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, οι αρμόδιες Διευθύνσεις, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική μήνυση (σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 4 ή 83 του Νόμου 3386/2005), κάνοντας ειδική μνεία στο υπό εξέταση εισηγητικό σημείωμα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη διαγραφή του διοικητικού μέτρου απαγόρευσης εισόδου και διαμονής από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) ή το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen N. SIS. (υποβάλλεται σύμφωνα με τις κάτωθι προϋποθέσεις)

Σημειώσεις

Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως (όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που σε βάρος του αιτούντος υφίσταται διοικητικό μέτρο απαγόρευσης εισόδου και διαμονής), πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Άρθρο 3 παρ.4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτά, ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων όπως π.χ. διαβατήρια ή δελτία ταυτότητας, διότι αυτά δεν εκδίδονται από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω έγγραφα δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του εν λόγω άρθρου, επομένως, θα πρέπει μαζί με τη σχετική αίτηση, να συνυποβάλλονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.

Αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω τρίτου προσώπου, απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση. Ειδικότερα, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μέσω δικηγόρου, για την νομιμοποίησή του αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων που συντάσσονται και κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του και υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου του τελευταίου, είτε, σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις αστυνομικές αρχές, για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του, από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει, καθώς και η προφορική ή γραπτή δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του συγκεκριμένου εντολέα που αφορά η υπόθεση. Αριθμός γνωμοδότησης 21/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξέταση αιτημάτων που κατατίθενται από αλλοδαπούς οι οποίοι επικαλούνται ανθρωπιστικούς λόγους με σκοπό τη διαγραφή των σε βάρος τους διοικητικών μέτρων απαγόρευσης εισόδου και διαμονής από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) ή το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen N. SIS καθώς και εξέταση αιτημάτων για τη διαγραφή καταχωρίσεων από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. για λόγους εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας

      Επίσημος τίτλος

      Εξέταση αιτημάτων για τη διαγραφή διοικητικών μέτρων από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α ή το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών
      Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Αναφορικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 3907/2011, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την ανάκληση ή την αναστολή απαγόρευσης εισόδου όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί απαγόρευση εισόδου σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση β΄, υποβάλει αίτηση και μπορεί να αποδείξει ότι έχει αναχωρήσει από το ελληνικό έδαφος συμμορφούμενος πλήρως με την απόφαση επιστροφής. (π.χ. υποβολή αίτησης κατόπιν άρνησης εισόδου σε συνοριακό σημείο εισόδου). Ενώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38, η αίτηση ανάκλησης ή αναστολής απαγόρευσης εισόδου υποβάλλεται μέσω των ελληνικών προξενικών αρχών του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου.

       Όχι Όχι

      • 1 Σε περίπτωση που δεν κατατίθεται νόμιμη εξουσιοδότηση, απαιτείται νόμιμο πληρεξούσιο μεταφρασμένο και επικυρωμένο σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν.4251/2014, εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν πολίτες τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, ωστόσο η εν λόγω διαδικασία νομιμοποιεί την πληρεξουσιότητα του δικηγόρο, όχι όμως την είσοδο ή την παραμονή του αλλοδαπού στη χώρα. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Σε περίπτωση που δεν κατατίθεται νόμιμη εξουσιοδότηση, απαιτείται νόμιμο πληρεξούσιο μεταφρασμένο και επικυρωμένο σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν.4251/2014, εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν πολίτες τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, ωστόσο η εν λόγω διαδικασία νομιμοποιεί την πληρεξουσιότητα του δικηγόρο, όχι όμως την είσοδο ή την παραμονή του αλλοδαπού στη χώρα.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 2 Λοιπά δικαιολογητικά (πχ. αθωωτικές αποφάσεις δικαστηρίων, άδεια διαμονής τέκνων ή συζύγου, βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση αδειών παραμονής, χορηγηθείσες άδειες διαμονής) Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Λοιπά δικαιολογητικά (πχ. αθωωτικές αποφάσεις δικαστηρίων, άδεια διαμονής τέκνων ή συζύγου, βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση αδειών παραμονής, χορηγηθείσες άδειες διαμονής)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο αλλοδαπός υποβάλλει αίτηση, επικαλούμενος ανθρωπιστικούς λόγους, μπορεί να συνυποβάλλει οποιοδήποτε δικαιολογητικό που κατά την κρίση του ενδιαφερομένου θα ληφθεί υπόψη στην διατύπωση της κρίσης για διαγραφή των δεδομένων του από τους σχετικούς καταλόγους (πχ. αθωωτικές αποφάσεις δικαστηρίων, άδεια διαμονής τέκνων ή συζύγου, βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση αδειών παραμονής, χορηγηθείσες άδειες διαμονής, με την προϋπόθεση ότι πολίτες τρίτων χωρών, έχουν εγγραφεί στους σχετικούς Καταλόγους, λόγω προηγούμενης μη νόμιμης διαμονής). Επισημαίνεται ότι τα δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, θα πρέπει να επικυρωθούν σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4332

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 27, 28, 29, 30 1861 2018
      • Νόμος 26, 38 3907 2011 7 Α

       Περιγραφή Αναφορικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την ανάκληση ή την αναστολή απαγόρευσης εισόδου όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί απαγόρευση εισόδου σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση β΄, υποβάλει αίτηση και μπορεί να αποδείξει ότι έχει αναχωρήσει από το ελληνικό έδαφος συμμορφούμενος πλήρως με την απόφαση επιστροφής. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38, η αίτηση ανάκλησης ή αναστολής απαγόρευσης εισόδου υποβάλλεται μέσω των ελληνικών προξενικών αρχών του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100007

      • Νόμος 22, 26, 27 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Αναφορικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3, τα δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος πρέπει να είναι επικυρωμένα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επισημείωση,τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 26, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Ενώ στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται οι εξαιρέσεις από τις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27, εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν πολίτες τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου που δεν έχει συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 4000/4/32-λα 2012 2805 Β

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3, διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. επιτρέπεται και πριν τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται στην απόφαση εγγραφής, για λόγους εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου αλλοδαπού για ανθρωπιστικούς και μόνο λόγους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202805

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 4000/4/32-ν 2017 1140 Β

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1, το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05-10-2012 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2805), αντικαθίσταται ως ακολούθως: γ. των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου και προκειμένου περί Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τους αρμόδιους για θέματα αλλοδαπών ανώτερους αξιωματικούς, που έχουν οριστεί, για την έκδοση αποφάσεων απέλασης-επιστροφής, από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 ν. 3386/2005. Ενώ σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου, τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής: α. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφαλείας ή του Προϊσταμένου του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στην περίπτωση εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας ή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντίστοιχα. β. Με απόφαση των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών ή των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρμοδιότητας, όταν η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. έγινε από τα όργανα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201140

      • 1 Παραλαβή έντυπης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και οι κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών, είναι κατά περίπτωση, αρμόδιες για την παραλαβή των εν λόγω αιτημάτων.

       Σημειώσεις Για τη διερεύνηση ύπαρξης ανθρωπιστικών λόγων, απαιτείται προηγουμένως, υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό. Για τη διερεύνηση ύπαρξης λόγων εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, απαιτείται προηγουμένως υποβολή σχετικού αιτήματος, είτε από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό, είτε από τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. αίτημα έτερου κράτους μέλους που εφαρμόζει την συνθήκη Schengen, μέσω του Τμήματος SIRENE).

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που υποβληθεί σχετικό αίτημα χωρίς να συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, η αίτηση επιστρέφεται στον αιτούντα, επισημαίνοντας του, τις νόμιμες διατυπώσεις. Επιπλέον σε περιπτώσεις που υποβάλλεται ειδικό πληρεξούσιο από το οποίο προκύπτει ότι, τουλάχιστον κατά την ημερομηνία σύνταξής του, ο αλλοδαπός βρισκόταν εντός της χώρας, διενεργείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, σχετική έρευνα στην δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του αλλοδαπού, προκειμένου να διαπιστωθεί το καθεστώς διαμονής του. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που δεν διαπιστώνεται η κατοχή προσωρινού ή μόνιμου τίτλου διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει εισέλθει και διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, οι αρμόδιες Διευθύνσεις, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική μήνυση (σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 4 ή 83 του Νόμου 3386/2005), κάνοντας ειδική μνεία στο υπό εξέταση εισηγητικό σημείωμα.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια ελέγχου στις σχετικές βάσεις δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου στις σχετικές βάσεις δεδομένων προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται σχετική καταχώριση και σε θετική περίπτωση, ποια είναι η υπηρεσία επιβολής του μέτρου.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν υφίσταται σχετική καταχώριση στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. ή στο Ν.SIS με σκοπό την άρνηση εισόδου και διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης ασφάλειας ή υγείας από έτερη Διεύθυνση, τότε η αίτηση διαβιβάζεται στην υπηρεσία επιβολής του μέτρου, ήτοι κατά περίπτωση, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ή στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών. Αν υφίσταται σχετική καταχώριση στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. ή στο Ν.SIS για λόγους εθνικής ασφάλειας, τότε η αίτηση διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., η οποία είναι αρμόδια Υπηρεσία για την εξέταση του αιτήματος. Αν η καταχώριση πραγματοποιήθηκε στο SIS II από έτερο κράτος - μέλος που εφαρμόζει τη Συνθήκη Schengen, τότε η αίτηση διαβιβάζεται στο Τμήμα SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α.

       Σημειώσεις Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών ενημερώνεται για τη διαβίβαση του αιτήματός του ώστε να αναμένει απάντηση από την αρμόδια Διεύθυνση.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη σχετικού εισηγητικού σημειώματος από την αρμόδια Διεύθυνση και υποβολή στο, κατά περίπτωση, αρμόδιο αστυνομικό όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και οι κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών, είναι κατά περίπτωση, αρμόδιες για την παραλαβή αιτημάτων και την σύνταξη σχετικών εισηγητικών σημειωμάτων προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, αστυνομικά όργανα

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση σχετικής απόφασης από το, κατά περίπτωση, αρμόδιο αστυνομικό όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αρμόδια όργανα για την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων είναι, κατά περίπτωση: α) ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στην περίπτωση εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. β) οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, κατά λόγω αρμοδιότητας όταν η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. πραγματοποιήθηκε με απόφαση των Διευθυντών των υφιστάμενων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή γ) οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρμοδιότητας, όταν η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. πραγματοποιήθηκε, από τους αρμόδιους για θέματα αλλοδαπών ανώτερους αξιωματικούς, που έχουν οριστεί, για την έκδοση αποφάσεων απέλασης-επιστροφής (σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 ν. 3386/2005), από τους οικείους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων και του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen και αποστολή της σχετικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, Διευθύνσεις ενημερώνουν σχετικά την Εθνική Βάση Δεδομένων και το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen, αποστέλλοντας την σχετική απόφαση στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό.

       Ναι Όχι


      • 9 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.