Εξέταση ισοδυναμίας νέας πηγής δραστικής ουσίας φυτοπροστατευτικού προϊόντος με τη δραστική ουσία του κύριου υποστηρικτή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1bd61a4c-fd03-4810-93f6-3f6db1606698 224884

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

5.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Αίτηση για αξιολόγηση από την χώρα μας ως εισηγήτριας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009, για δραστική ουσία από διαφορετική πηγή ή για την ήδη εγκεκριμένη πηγή, αλλαγής στη διαδικασία παρασκευής ή/και στον χώρο παρασκευής της, ώστε να συμμορφώνεται προς το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Καν. (ΕΚ) 1107/2009

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση για ισοδυναμία αφορά έγκριση δραστικής ουσίας ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αδειοδότηση φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η οποία λαμβάνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης. Η χώρα μας αξιολογεί αιτήματα ισοδυναμίας σαν εισηγήτρια χώρα όταν ως κράτος μέλος ενήργησε ως εισηγητής για τη δραστική ουσία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7

παράγραφος 1, και στις περιπτώσεις που ορίζεται ως εισηγήτρια χώρα

σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εξέτασης ισοδυναμίας νέας πηγής δραστικής ουσίας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Σημειώσεις

ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟ 38 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚ 1107/2009

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Η απόφαση σε περίπτωση που το συμπέρασμα της αξιολόγησης ισοδυναμίας είναι αρνητικό λαμβάνεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 79 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009 από τη Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψηΆλλο

    Με βάση τις κείμενες ευρωπαίκες νομοθεσίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εξέταση ισοδυναμίας νέας πηγής δραστικής ουσίας φυτοπροστατευτικού προϊόντος με τη δραστική ουσία του κύριου υποστηρικτή

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Να έχει δημοσιευθεί Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής έγκρισης , παράτασης ή ανανέωσης για τη δραστική ουσία . Για κάθε δραστική ουσία που περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν δημοσιεύεται στο EUR-Lex Εκτελεστικός Κανονισμός που αφορά κατά περίπτωση την έγκριση/ανανέωση/παράταση , σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.

       Όχι Όχι

      • 1 Τα παράβολα εισπράττονται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα, με ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524. Απόδειξη είσπραξης του παραβόλου συνιστά το τραπεζικό αποδεικτικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα εξής: Α) Τα στοιχεία αυτού που το καταβάλει: Επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου και το αντίστοιχο ΑΦΜ. Β) Στοιχεία παραβόλου: Αναγράφεται ο κωδικός Α16.25. Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει με e-mail στο paravolo@bpi.gr αντίγραφο του καταθετηρίου και η αρμόδια υπηρεσία του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εκδίδει το παράβολο και το αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο. 5000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Δεδομένα για τις χημικά δραστικές ουσίες που αναφέρονται στα σημεία 1.1.-1.11 και 4.1 του μέρους Α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2013 Έκθεση

       Δεδομένα για τις χημικά δραστικές ουσίες που αναφέρονται στα σημεία 1.1.-1.11 και 4.1 του μέρους Α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2013

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δεδομένα που προβλέπονται στα σημεία 1.1.-1.11 και 4.1 του μέρους Α για τις χημικά δραστικές ουσίες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2013 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 3 4036 2012 8 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 3 παρ. 2 αναφέρεται ότι ΣΕΑ είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, τη συνεργασία με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τις Αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών μελών, τους παρασκευαστές, τους παραγωγούς, τους επαγγελματίες χρήστες και διάφορους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, και στην παρ. 4 ότι Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων, ως απαιτούνται τόσο για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των προσθέτων αυτών στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 όσο και για την έγκριση δραστικών και λοιπών ουσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika Farmaka/elenxoi/N.4036 2012 ConsolidatedVersion 011221.pdf

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 38 1107 2009

       Περιγραφή Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί, όσον αφορά δραστική ουσία, κατά πόσον μια διαφορετική πηγή ή, για την ίδια πηγή, μια αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής ή/και στον χώρο παρασκευής, συμμορφώνεται προς το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β), η σχετική αξιολόγηση πραγματοποιείται από το κράτος μέλος που ενήργησε ως εισηγητής για τη δραστική ουσία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, εκτός αν το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 συμφωνεί να αξιολογήσει την ισοδυναμία. Ο αιτών υποβάλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο κράτος μέλος που αξιολογεί την ισοδυναμία.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1107-20210327&from=EN

      • 1 Υποβολή αιτήματος για αξιολόγηση ισοδυναμίας δραστικής ουσίας /ορισμός χρόνου υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλει αίτημα στην Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής , με το οποίο ζητά η χώρα μας να αναλάβει ως εισηγήτρια για την αξιολόγηση ισοδυναμίας δραστικής ουσίας. Η υπηρεσία ενημερώνει το Μ.Φ.Ι. το οποίο και ορίζει το χρόνο στο οποίο θα υποβληθεί η αίτηση

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάθεση δεδομένων για αξιολόγηση ισοδυναμίας δραστικής ουσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλονται το αίτημα συνοδευόμενο απο τα απαιτούμενα δεδομένα μαζί με το παράβολο στην Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής όπου παίρνουν πρωτόκολλο και χρεώνονται στο αρμόδιο υπάλληλο. Ταυτόχρονα υποβάλεται και αντίγραφο στο Μ.Φ.Ι. όπου χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο ο όποιος θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Προετοιμασία σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης ισοδυναμίας δραστικής ουσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ετοιμάζεται το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης από το Μ.Φ.Ι και αποστέλλεται στην Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για περαιτέρω διαχείριση

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης για σχόλια στα άλλα κράτη μέλη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναρτάται το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης για την ισοδυναμία της δραστικής ουσίας στο εμπιστευτικό τμήμα της ιστοσελίδας CIRCABC της Επιτροπής και αποστέλλεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία ο σύνδεσμος στα κράτη μέλη. Ορίζεται και ο χρόνος υποβολής των σχολίων, συνήθως έως 30 ημέρες

       Όχι Όχι


      • 5 Ολοκλήρωση έκθεσης αξιολόγησης ισοδυναμίας δραστικής ουσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ετοιμάζεται η έκθεση αξιολόγηση για την ισοδυναμία της δραστικής ουσίας από το Μ.Φ.Ι και αποστέλλεται στην Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής , για περαιτέρω διαχείριση

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση εκθεσης αξιολόγησης και ενημέρωση κρατών μελών, Επιτροπής και αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Αντικαθίσται το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης για την ισοδυναμία της δραστικής ουσίας στο εμπιστευτικό τμήμα της ιστοσελίδας CIRCABC της Επιτροπής με την τελική έκθεση αξιολόγησης. Αποστέλλεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία ο σύνδεσμος στα Κράτη μέλη και την Επιτροπή και ενημερώνεται ο αιτών για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.