Εξέταση κατασχεμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση156a76a7-e456-4e4c-85c3-9af668d4dab0 959962

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Τμήματα Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων, Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

13 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο δικαίωμα των επιχειρήσεων να ασκήσουν ένσταση επανεξέτασης των κατασχεθέντων τροφίμων ζωικής προέλευσης και στη σύσταση τριμελούς επιτροπής για να εξετάσει τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που έχουν κατασχεθεί σύμφωνα με τις παρ. 4-8 του άρθρου 7 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11-02-2014). Ένα από τα τρία μέλη μπορεί να είναι ειδικός επιστήμονας που υποδεικνύεται από την επιχείρηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Τμήματα Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων, Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ένσταση επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων

Σημειώσεις

Η ένσταση επανεξέτασης κατατίθεται από την επιχείρηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Σε περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου επιχείρησης, σχετικό έγγραφο από την επιχείρηση.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει ένσταση για δεύτερη επανεξέταση των κατασχεθέντων τροφίμων
    
    Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξέταση ένστασης επανεξέτασης έκθεσης κατάσχεσης τροφίμων ζωικής προέλευσης

      Επίσημος τίτλος

      Εξέταση κατασχεμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Υγειονομικές Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ένσταση επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων μετά την κοινοποίηση έκθεσης κατάσχεσης τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • 2 Ποσοτικές Δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης επανεξέτασης των κατασχεθέντων, αν η ποσότητα των τροφίμων είναι ίση ή μικρότερη των είκοσι πέντε (25) χιλιόγραμμων ή σε περιπτώσεις τροφίμων υψηλής εμπορικής αξίας που η τιμή τους είναι ίση ή μικρότερη των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η ένσταση επανεξέτασης κατατίθεται από την επιχείρηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκθεση Κατάσχεσης τροφίμων Έκθεση

       Έκθεση Κατάσχεσης τροφίμων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για την αιτιολογημένη έκθεση των ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 7 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Περιγραφή των διαδικασιών κατάσχεσης, επανεξέτασης κατασχεθέντων και ένσταση για δεύτερη επανεξέταση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Υπουργική Απόφαση 1 673/141426 2014 3109 Β

       Περιγραφή Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α΄ 32) στον τομέα των τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203109

       ΑΔΑ ΩΛΡ8Β-ΞΛ3

      • 1 Παραλαβή ένστασης επανεξέτασης από την επιχείρηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κατάσχεσης τροφίμων, συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης η οποία κοινοποιείται άμεσα στην επιχείρηση. Η επιχείρηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δύναται να υποβάλει ένσταση επανεξέτασης επί έκθεσης κατάσχεσης τροφίμων, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση του παραδεκτού της ένστασης για επανεξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ένστασης, αν πρόκειται για τρόφιμα που επιτρέπεται η ένσταση για επανεξέταση κατασχεθέντων και το εμπρόθεσμο της υποβολής της.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη της ένστασης επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση μπορεί να μην εκδώσει απόφαση συγκρότησης και ορισμού μελών τριμελούς επιτροπής εξέτασης ένστασης επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων, στις εξής περιπτώσεις: α) η ένσταση επανεξέτασης δεν υποβλήθηκε εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης, β) δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης επανεξέτασης των κατασχεθέντων η ποσότητα των τροφίμων είναι ίση ή μικρότερη των είκοσι πέντε (25) χιλιόγραμμων ή σε περιπτώσεις τροφίμων υψηλής εμπορικής αξίας που η τιμή τους είναι ίση ή μικρότερη των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Ναι Ναι


      • 4 Συγκρότηση και ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την εξέταση των ενστάσεων επανεξέτασης εκθέσεων κατάσχεσης τροφίμων, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, με απόφαση του, προβαίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης επανεξέτασης, στη συγκρότηση και στον ορισμό μελών τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από: α) δύο (2) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση, β) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναμία να υποδείξει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται, από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον ανώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιόβαθμων με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο έτερος ελεγκτής - μέλος της επιτροπής. Για τη σύνταξη της απόφασης συγκρότησης της τριμελούς επιτροπής χρησιμοποιείται το υποδείγματος 7 της Υπουργικής Απόφασης 673/141426/2014 (ΦΕΚ Β 3109/2014).

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση. Αν δεν επαρκεί ο αριθμός των υπαλλήλων για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής, σε αυτή δύναται να συμμετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αρμόδιες αρχές, με συναφές αντικείμενο. Επί κατασχεθέντων από μικτά κλιμάκια ελεγκτών την ευθύνη της διαδικασίας των επανεξετάσεων έχει η αρχή που συγκρότησε το κλιμάκιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Συνεδρίαση τριμελούς επιτροπής επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η επιτροπή συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συγκρότηση της και κατά προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα ή τρόφιμα, στα οποία ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας είναι κοντά στην εκπνοή του.

       Σημειώσεις Η τριμελής επιτροπή εξέτασης ένστασης επανεξέτασης έκθεσης κατάσχεσης τροφίμων προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: α) λαμβάνει υπόψη την έκθεση κατάσχεσης, τα τυχόν ειδικά αποτελέσματα επίσημων εργαστηριακών αναλύσεων και εκτιμά τα στοιχεία που προσκομίζει και επικαλείται ο ενιστάμενος, β) εξετάζει λεπτομερώς τα κατασχεθέντα με αυτοψία, ώστε να επαναπροσδιορίσει, αν είναι αναγκαίο, την έκταση και σοβαρότητα των ενδείξεων που οδήγησαν στην έκθεση κατάσχεσης, γ) λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο που απαιτείται για να μπορεί να διατυπώσει την κρίση της, δ) αποφαίνεται επί της ένστασης και για την τύχη των κατασχεθέντων.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη έκθεσης επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων της τριμελούς επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η τριμελής επιτροπή επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων αποφασίζει αιτιολογημένα, επί της ένστασης επανεξέτασης και συντάσσει σχετική έκθεση επανεξέτασης, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών. Για τη σύνταξη της έκθεσης επανεξέτασης χρησιμοποιείται το υποδείγματος 8 της Υπουργικής Απόφασης 673/141426/2014 (ΦΕΚ Β 3109/2014).

       Σημειώσεις Στην έκθεση επανεξέτασης, αποφασίζεται η τύχη των κατασχεθέντων ως εξής: α) Επιβάλλονται διαδικασίες εξυγίανσης ή κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων και η συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις. β) Εγκρίνεται η χρήση των τροφίμων για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά. γ) Επιβάλλεται η καταστροφή των τροφίμων. δ) Εγκρίνεται η επαναποστολή των τροφίμων στο κράτος-μέλος προέλευσης, εφόσον γίνονται αποδεκτά από αυτό.

       Όχι Ναι


      • 7 Κοινοποίηση έκθεσης επανεξέτασης τριμελούς επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ένα αντίγραφο της έκθεσης επανεξέτασης κοινοποιείται άμεσα στην επιχείρηση, δια του Προέδρου της επιτροπής και ένα στην υπηρεσία που συγκρότησε την επιτροπή.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.