Εξέταση προσφυγών φαρμακοποιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5a9d015-948c-425a-8ac3-44e13a917b0c 590984

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Φαρμάκου, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφυγών των αιτούντων κατά πράξεων του οικείου Περιφερειάρχη και απευθύνεται σε φαρμακοποιούς και ιδιώτες μη φαρμακοποιούς που έλαβαν άδεια ίδρυσης φαρμακείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Φαρμάκου

Παρατηρήσεις

Το περιεχόμενο των προσφυγών αφορά στη διαδικασία χορήγησης της άδειας και λειτουργίας των φαρμακείων (κριτήρια χορήγησης, ζητήματα συστέγασης, κληρονομικών φαρμακείων, καθώς και θέματα ωραρίου κ.α). Στην περίπτωση αποδοχής της προσφυγής από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, με την έκδοση σχετικής του απόφασης, τότε ο οικείος Περιφερειάρχης που εξέδωσε την προσβληθείσα πράξη οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση αυτήν.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αν η Επιτροπή γνωμοδοτήσει αρνητικά και στη συνέχεια η απόρριψη αυτή γίνει δεκτή από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής με απόφασή του, τότε δεν ανακαλείται η πράξη του Περιφερειάρχη. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφεύγων δύναται να απευθυνθεί προς το Διοικητικό Εφετείο.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εξέταση προσφυγών φαρμακοποιών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Προσφυγή δύναται να ασκήσει ο φαρμακοποιός που έχει έννομο συμφέρον (ζητήματα λειτουργίας και αδειοδότησης του φαρμακείου του ή και προσβασιμότητας στη διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων, όπως αυτές αναρτώνται στο διαδίκτυο). Επίσης, ο ιδιώτης μη φαρμακοποιός, με έννομο συμφέρον (όπως προαναφέρθηκε για την περίπτωση του φαρμακοποιού).

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Δύναται να ασκήσει προσφυγή και ο εκάστοτε φαρμακευτικός σύλλογος (Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος Λακωνίας κλπ.).

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Για να ασκηθεί προσφυγή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί εκδοθείσα Πράξη/Απόφαση Περιφερειάρχη, κατά της οποίας στρέφεται ο προσφεύγων.

       Όχι Όχι

      • 1 Προσφυγή του αιτούντος με επισυναπτόμενη την απόφαση (Περιφερειάρχη) κατά της οποίας στρέφεται ο φαρμακοποιός. Ένσταση-προσφυγή

       Προσφυγή του αιτούντος με επισυναπτόμενη την απόφαση (Περιφερειάρχη) κατά της οποίας στρέφεται ο φαρμακοποιός.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7212

      • Νόμος 10 1963 1991 138 Α

       Περιγραφή Εξέταση από τη φαρμακευτική γνωμοδοτική επιτροπή προσφυγών για θέματα φαρμακευτικής νομοθεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100138

      • Νόμος 8 3200 1955 97 Α

       Περιγραφή Άσκηση προσφυγών κατά πράξεων του περιφερειάρχη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100097

      • 1 Παραλαβή της προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την προσφυγή του στη Διεύθυνση Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, όπου πρωτοκολλείται και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα παροχής στοιχείων από την οικεία Περιφέρεια


       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα διαβιβάζει αντίγραφο της προσφυγής στην οικεία περιφερειακή ενότητα για την παροχή στοιχείων επί της υπόθεσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή απόψεων και προετοιμασία εισήγησης


       Περιγραφή Με την παραλαβή των απόψεων από την οικεία Περιφέρεια προετοιμάζεται η εισήγηση της εξέτασης της Προσφυγής προς το αρμόδιο Γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την Φαρμακευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραπομπή της προσφυγής στη φαρμακευτική γνωμοδοτική επιτροπή προς εξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή προσκλήσεων στον Πρόεδρο, στα μέλη και στους διαδίκους, παράλληλα με την αποστολή σχετικής εισήγησης από τον εισηγητή της υπόθεσης προς τον Πρόεδρό της και τα μέλη.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση της προσφυγής από τη φαρμακευτική γνωμοδοτική επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γνωμοδοτεί η αρμόδια Επιτροπή επί της προσφυγής για την αποδοχή ή την απόρριψη αυτής, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά το αρμόδιο Τμήμα. Εκδίδεται επικυρωμένο πρακτικό.

       Όχι Όχι


      • 6 Θετική Γνωμοδότηση       Σημειώσεις Εφόσον η Επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά και ο Προϊστάμενος της Γεν Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής αποδεχθεί τη γνωμοδότηση με την έκδοση σχετικής του απόφασης, τότε ο Περιφερειάρχης οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 7 Αρνητική Γνωμοδότηση       Σημειώσεις Αν η Επιτροπή γνωμοδοτήσει αρνητικά και στη συνέχεια η απόρριψη αυτή γίνει δεκτή από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής με απόφασή του δεν ανακαλείται η πράξη του Περιφερειάρχη. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφεύγων δύναται να απευθυνθεί προς το Διοικητικό Εφετείο.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη απόφασης επί της προσφυγής από το Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται η σχετική απόφαση μετά τη γνωμοδότηση της φαρμακευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και προωθείται ιεραρχικά προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση της απόφασης επί της προσφυγής και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την υπογραφή της απόφασης απόρριψης ή αποδοχής της προσφυγής από το αρμόδιο όργανο, το αρμόδιο Τμήμα την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο και τους λοιπούς εμπλεκόμενους αποδέκτες.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.