Εξαίρεση της υποχρέωσης των πλοίων για δήλωση στο safe sea net

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση340aa658-eb16-4903-90e8-7d394268673b 812816

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξαίρεση της υποχρέωσης των επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων για δήλωση στο safe sea net, όταν τα πλοία αυτά εκτελούν συχνά δρομολόγια. Σε κάθε περίπτωση για κάθε ταξίδι που πραγματοποιείται από τα ως άνω πλοία, οι αναγκαίες πληροφορίες θα πρέπει να είναι στη διάθεση του SSN-NCA 24/7, κατόπιν αιτήματός του. Η διαδικασία απευθύνεται στις αρμόδιες επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Προκειμένου να χορηγηθεί η εξαίρεση, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα δρομολόγια θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφο αίτημα προς την Εθνική Αρμόδια Αρχή (ΥΝΑΝΠ/ΔΑΝ Γ΄, e-mail: dan.c@hcg.gr). Στο αίτημα θα αναγράφονται τα πλοία για τα οποία αιτείται την εξαίρεση, τον αριθμό IMO ή MMSI των πλοίων αυτών, τους λιμένες κατάπλου/απόπλου για κάθε πλοίο και τη χρονική περίοδο για την οποία αιτείται την εξαίρεση.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δηλώσεις SafeSeaNet (SSN) εξαιρέσεις Automatic Identification System (AIS)

      Επίσημος τίτλος

      Εξαίρεση της υποχρέωσης των πλοίων για δήλωση στο safe sea net


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/59/ΕΚ και το ΠΔ 49/2005 ενσωμάτωσης της Οδηγίας αυτής στο εθνικό δίκαιο, προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής αναγγελιών 24 ωρών προ κατάπλου σε ελληνικό λιμένα από τους κατά περίπτωση υπευθύνους πλοίαρχους, πράκτορες, πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, διαχειριστές ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενους το πλοίο. Επιπρόσθετα, τα τακτικά δρομολόγια, τα οποία εκτελούνται μεταξύ ελληνικών λιμένων, δύνανται να εξαιρεθούν από την ανωτέρω υποχρέωση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως ακολούθως: 1. Η εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται τα προαναφερθέντα τακτικά δρομολόγια καταρτίζει, διατηρεί και ενημερώνει τον κατάλογο των σχετικών πλοίων και τον διαβιβάζει στις Λιμενικές Αρχές απόπλου – κατάπλου καθώς και στην Εθνική Αρμόδια Αρχή 24/7 για το SafeSeaNet (SSN-NCA 24/7). 2. Για κάθε ταξίδι που πραγματοποιείται από τα ως άνω πλοία, οι αναγκαίες πληροφορίες είναι στη διάθεση του SSN-NCA 24/7, κατόπιν αιτήματός του. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, η εταιρεία διαμορφώνει εσωτερικό σύστημα διαδικασιών το οποίο εγγυάται τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών στο SSN-NCA 24/7, με ηλεκτρονικό τρόπο, επί εικοσιτετραώρου βάσεως και χωρίς καμία καθυστέρηση από τη στιγμή της λήψης του αιτήματος. 3. Κάθε απόκλιση τριών ή περισσοτέρων ωρών από τον υπολογιζόμενο χρόνο άφιξης ανά λιμένα προορισμού ή σταθμό πλοήγησης γνωστοποιείται στη Λιμενική Αρχή του λιμένα άφιξης και στο SSN-NCA 24/7, με μέριμνα του πράκτορα ή του πλοιάρχου ή του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του εφοπλιστ, ή του καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενου το πλοίο. 4. Εξαιρέσεις εγκρίνονται για μεμονωμένα πλοία που εκτελούν συγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογίων με προγραμματισμένη διάρκεια ταξιδιού ανά λιμένα έως 12 ώρες. Επισημαίνεται ότι ως τακτικό θεωρείται ένα δρομολόγιο, όπως αυτό αναγράφεται στο άρθρο 3, στοιχείο (κε) του Π.Δ 17/2011 (ΦΕΚ Α΄37).

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο της Ανακοίνωσης δήλωσης δρομολόγησης ή της Απόφασης εκτέλεσης δρομολογίου από την ΥΝΑΝΠ/ΔΘΣ και σε περίπτωση που αυτή έχει τροποποιηθεί, η έγκριση της τροποποίησης αυτής. Βεβαίωση

       Αντίγραφο της Ανακοίνωσης δήλωσης δρομολόγησης ή της Απόφασης εκτέλεσης δρομολογίου από την ΥΝΑΝΠ/ΔΘΣ και σε περίπτωση που αυτή έχει τροποποιηθεί, η έγκριση της τροποποίησης αυτής.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 49 2005 66 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Το ΠΔ 49/2005 έχει τροποποιηθεί με τα ΠΔ 17/2011, ΠΔ 78/2012 και ΠΔ 88/2015.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100066

      • Προεδρικό Διάταγμα 21 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • 1 Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή διαβιβάζει στο Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας το αίτημα εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής αναφορών στο safe sea net πλοίου της, το οποίο εκτελεί συχνά δρομολόγια ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης από την υποχρέωσή της να υποβάλει αναφορές στο safe sea net για πλοίο της, το οποίο εκτελεί συχνά δρομολόγια.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση και έλεγχος αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας πρωτοκολλεί και χρεώνει το προαναφερθέν αίτημα στο Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων. Το Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων χρεώνει το σχετικό αίτημα στον αρμόδιο εισηγητή. Ο εισηγητής εξετάζει το αίτημα με βάση την απόσταση και τη συχνότητα των δρομολογίων και αιτείται, αν δεν έχει υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο, τη Σύμβαση Δρομολόγησης του υπέρ ου την εξαίρεση πλοίου για συγκεκριμένη δρομολογιακή περίοδο από την αρμόδια Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εισηγητής συντάσσει σχέδιο Απόφασης περί εξαίρεσης της υποχρέωσης δήλωσης στο safe sea net και την προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή έως το επίπεδο του Διευθυντή Κλάδου Β’- επιστρέφεται πίσω στο Τμήμα για διεκπεραίωση. Ο εισηγητής αναρτά την υπογεγραμμένη Απόφαση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο εισηγητής αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την αναρτημένη και υπογεγραμμένη Απόφαση στην εταιρεία και στη Λιμενική Αρχή/ Λιμενικές Αρχές δραστηριοποίησης του εν λόγω πλοίου.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.