Εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση48681ddc-638a-4cd7-a016-3f7a7f0872bb 701482

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

30 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση των όρων εξαγωγής τροφίμων ζωϊκής προέλευσης σε τρίτες χώρες και διεκπεραιώνεται ανάλογα με την ύπαρξη ή μη υγειονομικού πιστοποιητικού εξαγωγής στις χώρες αυτές. Απευθύνεται σε εμπόρους-εξαγωγείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) τροφίμων ζωϊκής προέλευσης και αποσκοπεί στη διατήρηση διασυνοριακών κανόνων δημόσιας υγείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Η εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης σε άλλες Χώρες πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης, με τη χρήση του κατάλληλου κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού εξαγωγής.

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Α. Κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό για Χώρα και προϊόν που περιλαμβάνεται στο δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων/ ζώων εξαγωγής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), Β. Πιστοποιητικό για χώρες και προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη περίπτωση και είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στη διαδρομή http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/ejagoges/288-pistopoiitikaejagogon.

Εάν το αίτημα εξαγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης αφορά σε Τρίτη χώρα, για την οποία δεν υφίσταται κτηνιατρικό υγειονομικό Πιστοποιητικό εξαγωγής η διαδικασία ενδέχεται να καθυστερήσει σημαντικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο κατάστημα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας περιφερειακής ενότητας ή μέσω της πύλης gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Η απάντηση στον ενδιαφερόμενο για την περίπτωση εξαγωγών σε Τρίτες Χώρες, για τις οποίες δεν υφίσταται συμφωνημένο κτηνιατρικό υγειονομικό Πιστοποιητικό εξαγωγής εξαρτάται σημαντικά από την απάντηση ή ενδέχεται και τη μη απάντηση της Τρίτης Χώρας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξαγωγή τροφίμων σε Τρίτες Χώρες

      Επίσημος τίτλος

      Εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκαταστάσεων και Εμπόρων Ζωικών Προιόντων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι έμποροι – εξαγωγείς που επιθυμούν να εξάγουν φορτία τροφίμων ζωικής προέλευσης σε τρίτες χώρες, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα που τηρεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο έμπορος -εξαγωγέας θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet, στην περίπτωση κατά την οποία το πιστοποιητικό εξαγωγής σε Τρίτη χώρα περιλαμβάνεται στο δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων ή ζώων εξαγωγής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, δεδομένου ότι η αίτηση για την έκδοσή του υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.).

       Όχι Όχι

      • 1 30,00 ευρώ ανά πιστοποίηση 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4913

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2017&SUBDOM INIT=ALL ALL&DB TYPE OF ACT=regulation&DTS SUBDOM=ALL ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS DOM=ALL&lang=el&type=advanced&qid=1627384645642&DTN=0625

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή (ΚΑΑ) είναι υπεύθυνη για τους επισήμους ελέγχους των τροφίμων ζωικής προέλευσης δια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, και ειδικότερα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, καθώς και των αποκεντρωμένων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων, οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιες αρχές σε επίπεδο κάθε Περιφέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • Προεδρικό Διάταγμα 344 1998 229 Α

       Περιγραφή Πιστοποίηση ζωικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93 ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100229

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 68/10269 2021

       Περιγραφή Λειτουργία και Εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A84%CE%9C%CE%A74653%CE%A0%CE%93-%CE%A5%CE%942%22&page=0

       ΑΔΑ Ψ4ΜΧ4653ΠΓ-ΥΔ2

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας


       Περιγραφή Ο έμπορος - εξαγωγέας πρέπει να ελέγξει αν το κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό περιλαμβάνεται στο δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων ή ζώων εξαγωγής που είναι αναρτημένος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) ή εάν το κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό ανά Τρίτη Χώρα και προϊόν βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο σημείο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/ejagoges/288-pistopoiitikaejagogon.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης για τρόφιμο του οποίου το πιστοποιητικό περιλαμβάνεται στην αναρτημένη λίστα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ - Yποβολή αίτησης χειροκίνητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έμπορος – εξαγωγέας υποβάλει δια ζώσης αίτηση για εξαγωγή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του εμπόρου ή εξαγωγέα. Αρμόδια μονάδα είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας περιφερειακής ενότητας.

       Σημειώσεις Η ενέργεια αυτή αφορά στα πιστοποιητικά εξαγωγής που δεν περιλαμβάνονται στον δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων εξαγωγής της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και δεν εκδίδονται σύμφωνα με την Απόφαση, αριθμ. 68/10269/15-01-2021 «Λειτουργία και εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.).».

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή αίτησης για τρόφιμο του οποίου το πιστοποιητικό περιλαμβάνεται στην αναρτημένη λίστα στην πύλη gov.gr - Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης μέσω gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν ένα πιστοποιητικό εξαγωγής σε Τρίτη χώρα περιλαμβάνεται στον δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων/ζώων εξαγωγής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), τότε η αίτηση για την έκδοσή του υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.) Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εξαγωγής ανά Τρίτη Χώρα και προϊόν ο έμπορος - εξαγωγέας εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

       Σημειώσεις Ο έμπορος-εξαγωγέας ακολουθεί την διαδρομή Αρχική - Γεωργία και κτηνοτροφία - Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και ζώντων ζώων και επιλέγει το κατάλληλο υπόδειγμα πιστοποιητικού από τον κατάλογο ανάλογα με τη χώρα και το είδος των τροφίμων ζωικής προέλευσης, που επιθυμεί να εξάγει. Εισέρχεται στην εφαρμογή με τους κωδικούς του πρόσβασης στο Taxisnet. Συμπληρώνει την αίτηση (μέρος Ι του υγειονομικού πιστοποιητικού) η οποία υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας

       Ναι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αίτησης για τρόφιμο για το οποίο δεν υπάρχει αναρτημένο πιστοποιητικό εξαγωγής. Αλληλογραφία με την Πρεσβεία της Ελλάδος στην ξένη Χώρα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Κατά την υποβολή αίτησης εξαγωγής σε Τρίτες Χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει συμφωνημένο κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό, η αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα του εμπόρου – εξαγωγέα στη Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ζητά πληροφορίες από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Πρεσβείας της Ελλάδας ή τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τρίτης Χώρας αναφορικά με τις υγειονομικές απαιτήσεις και την ύπαρξη κτηνιατρικών πιστοποιητικών για το προς εξαγωγή προϊόν. Η ταχύτητα απάντησης εξαρτάται από την Τρίτη Χώρα και το ενδιαφέρον της για τη σχετική εισαγωγή. Στην περίπτωση που η Τρίτη Χώρα ενημερώσει σχετικά με τις υγειονομικές απαιτήσεις τότε συνήθως αποστέλλονται μακροσκελή τεχνικά ερωτηματολόγια τα οποία αφού συμπληρωθούν από τις υπηρεσίες μας αξιολογούνται από την Τρίτη χώρα. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, η Τρίτη χώρα δύναται να επιθεωρήσει τόσο τις υπηρεσίες μας (Κεντρική Αρμόδια Αρχή και Περιφερειακές Υπηρεσίες) αναφορικά με το εφαρμοζόμενο σύστημα επισήμου ελέγχου, όσο και τις ενδιαφερόμενες εγκαταστάσεις. Τελικά και εφόσον τα αποτελέσματα της επιθεώρησης είναι ικανοποιητικά η υπηρεσία μας συντάσσει κτηνιατρικό πιστοποιητικό δίγλωσσο ή τρίγλωσσο (ανάλογα με τις απαιτήσεις της Τρίτης Χώρας) το οποίο διαπραγματεύεται με την Τρίτη χώρα προκειμένου να συμφωνηθεί και να ξεκινήσει η εξαγωγική διαδικασία. Η διαδικασία και ο χρόνος ολοκλήρωσής της ποικίλει σημαντικά ανάλογα με την Τρίτη χώρα.

       Σημειώσεις Αρμόδιοι διεκπεραίωσης είναι: - ο επίσημος κτηνίατρος της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του εμπόρου - εξαγωγέα και - Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

       Ναι Ναι


      • 5 Πρωτοκόλληση της αίτησης για εξαγωγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση για εξαγωγή πρωτοκολλείται από την αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία προκειμένου να διεκπεραιωθεί.

       Σημειώσεις Αρμόδια υπηρεσία διεκπεραίωσης είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας περιφερειακής ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος της αίτησης αφορά όλα τα πιστοποιητικά εξαγωγής (είτε περιλαμβάνονται είτε όχι στον δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων εξαγωγής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) δεν εκδίδονται σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. 68/10269/15-01-2021 «Λειτουργία και εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.).». Σημειώνεται ότι τα κτηνιατρικά υγειονομικά πιστοποιητικά ανά Τρίτη Χώρα και προϊόν που δεν περιλαμβάνονται στο gov.gr - ΕΨΠ, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο σημείο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/ejagoges/288-pistopoiitikaejagogon. Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία που θα υπογράψει το πιστοποιητικό εξαγωγής όσο και η εμπορική εταιρεία έχουν πρόσβαση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να διερευνήσουν την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τρίτης χώρας.

       Σημειώσεις Αρμόδιοι διεκπεραίωσης είναι: 1. Ο έμπορος - εξαγωγέας που υποβάλλει το αίτημα και 2. Ο επίσημος κτηνίατρος στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφερειακής ενότητας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του εμπόρου - εξαγωγέα).

       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση της αίτησης του εμπόρου - εξαγωγέα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr - Εκτύπωση πιστοποιητικού μέσω της πύλης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφερειακής ενότητας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του εμπόρου - εξαγωγέα, εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στη ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο «Διαχείριση Κτηνιατρικών Πιστοποιητικών Εξαγωγής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διενεργεί τα κάτωθι: α) Ελέγχει τις λεπτομέρειες του φορτίου, όπως αυτές καταγράφηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση (μέρος Ι του υγειονομικού πιστοποιητικού). β) Πραγματοποιεί επίσημο έλεγχο του προς εξαγωγή φορτίου, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις. γ) Συμπληρώνει τις υγειονομικές πληροφορίες (μέρος ΙΙ του υγειονομικού πιστοποιητικού). Μετά την έγκριση της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού, το τελευταίο εκτυπώνεται ή υπογράφεται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020. Για τις χώρες που δεν αποδέχονται την εθνική ψηφιακή σφραγίδα, τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκτυπώνονται, υπογράφονται, σφραγίζονται και παραδίδονται στον έμπορο - εξαγωγέα σε έντυπη μορφή.

       Σημειώσεις Αρμόδιος σε αυτό το βήμα της διαδικασίας είναι ο επίσημος κτηνίατρος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής ενότητας, στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του εμπόρου - εξαγωγέα

       Ναι Ναι


      • 8 Απόρριψη της αίτησης του εμπόρου-εξαγωγέα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφερειακής ενότητας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του εμπόρου - εξαγωγέα, εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στη ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο «Διαχείριση Κτηνιατρικών Πιστοποιητικών Εξαγωγής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διενεργεί τα κάτωθι: α) Ελέγχει τις λεπτομέρειες του φορτίου, όπως αυτές καταγράφηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση (μέρος Ι του υγειονομικού πιστοποιητικού). β) Πραγματοποιεί επίσημο έλεγχο του προς εξαγωγή φορτίου, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις. Από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστώνεται ότι συντρέχει κάποιος λόγος για την απόρριψη της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού. Σε αυτή την περίπτωση ο έμπορος - εξαγωγέας ενημερώνεται σχετικώς, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

       Σημειώσεις Αρμόδιος σε αυτό το βήμα της διαδικασίας είναι ο επίσημος κτηνίατρος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής ενότητας, στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του εμπόρου - εξαγωγέα.

       Ναι Ναι


      • 9 Εκδοση του πιστοποιητικού εξαγωγής εκτός της πύλης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία που θα υπογράψει το πιστοποιητικό εξαγωγής όσο και η εταιρεία έχουν πρόσβαση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να διερευνήσουν την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τρίτης χώρας. Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία με επίσημο έλεγχο πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τρίτης χώρας, τις ενωσιακές και εθνικές απαιτήσεις και εφόσον αυτές επαληθεύονται υπογράφεται το πιστοποιητικό και διενεργείται η εξαγωγή.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο επίσημος κτηνίατρος της κτηνιατρικής υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του εμπόρου - εξαγωγέα

       Ναι Ναι


      • 10 Μη έκδοση του πιστοποιητικού εξαγωγής εκτός της πύλης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία που θα υπογράψει το πιστοποιητικό εξαγωγής όσο και η εταιρεία έχουν πρόσβαση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να διερευνήσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τρίτης χώρας. Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία κατά τον επίσημο έλεγχο που διενεργεί διαπιστώνει ότι συντρέχει λόγος για τη μη πιστοποίηση ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τρίτης χώρας, τις ενωσιακές και εθνικές απαιτήσεις και εφόσον αυτές δεν επαληθεύονται δεν υπογράφεται το πιστοποιητικό και δεν διενεργείται η εξαγωγή.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο επίσημος κτηνίατρος της κτηνιατρικής υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του εμπόρου - εξαγωγέα.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.