Επίδομα Γονικής Άδειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbc5bd0f5-fc46-477d-afe5-b8ca6eb2dd17 505464

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ασφάλισης και κοινωνικών πολιτικών, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση επιδόματος Γονικής Άδειας. Η εν θέματι παροχή χορηγείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για τους πρώτους δύο (2) μήνες γονικής αδείας διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλισης και κοινωνικών πολιτικών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

4 μήνες

Παρατηρήσεις

Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς ή πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας) μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών, οι οποίοι απασχολούνται, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε με έμμισθη εντολή. Το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό ισούται με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό και καταβάλλεται και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τις περιπτώσεις γονέων διδύμων/πολυδύμων οι οποίοι δικαιούνται δύο (2) μήνες επιπλέον επιδότησης, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί, καθώς και για γονείς μόνους που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα οι οποίοι δικαιούνται τον διπλάσιο χρόνο γονικής αδείας & επιδότησης. Η παροχή καταβάλλεται και στις περιπτώσεις ευέλικτου τρόπου λήψης της γονικής αδείας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επιδότησης οι δικαιούχοι ασφαλίζονται στον κλάδο κύριας σύνταξης και ασθένειας του e-ΕΦΚΑ και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης του επιδόματος γονικής αδείας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Οι ενδιαφερόμενοι/-ες έχουν το δικαίωμα άσκησης Αίτησης Θεραπείας ή Ιεραρχικής Προσφυγής κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999, ως ισχύει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη (ΚΠΑ2) την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη (Περ/κή Δ/νση) την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες δύνανται να υποβάλουν οποιαδήποτε καταγγελία προς τη Δ.ΥΠ.Α. μέσω του Οδηγού του πολίτη στην ηλεκτρον. δ/νση: (https://ticketing.1555.gov.gr/odigosUI/page/categories?cid=cfe9f595-5b2c-11ec-a672-000c2979c70f ) ή να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (https://www.dypa.gov.gr/epikoinonia) ή να καλέσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Δ.ΥΠ.Α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γονική Παροχή

      Επίσημος τίτλος

      Επίδομα Γονικής Αδείας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προαπαιτείται η κατοχή κωδικών TAXISNET προκειμένου ο/η ενδιαφερόμενος/-η να συνδεθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Εγγραφή στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων της Δ.ΥΠ.Α. σε περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/-η δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος/-η (Κατοχή Αριθμού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α.). Η εγγραφή συντελείται ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISNET μέσω επαλήθευσης των στοιχείων της ενδιαφερόμενης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Απασχόληση, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε με έμμισθη εντολή στον ιδιωτικό τομέα ή στον δημόσιο τομέα (Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα, δικαιούχοι επιδότησης από τη Δ.ΥΠ.Α. είναι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην εργατική νομοθεσία).

       Όχι Όχι

      • 4 Πιστοποίησης Ανάρτηση Εντύπου Χορήγησης της γονικής αδείας από τον εργοδότη (Έντυπο Ε.14) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Συμπλήρωση ενός (1) έτους συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιον εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμου, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων (προφορικών ή γραπτών).

       Όχι Όχι

      • 6 Ηλικιακές Το παιδί να μην έχει συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών.

       Όχι Όχι

      • 1 ΕΝΤΥΠΟ Ε.14: Δήλωση εργοδότη χορήγησης Γονικής Άδειας (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ). Δήλωση

       ΕΝΤΥΠΟ Ε.14: Δήλωση εργοδότη χορήγησης Γονικής Άδειας (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/epidoma-gonikis-adeias

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Έντυπο Ε.14 δήλωσης χορήγησης της γονικής αδείας αναρτάται από τον εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Περιλαμβάνει τα στοιχεία του εργοδότη & του/της εργαζόμενου/-ης, το είδος, τη μορφή και τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης, τον ΑΜΚΑ του/των τέκνου/-ων για το/τα οποίο/-α λαμβάνεται η άδεια, καθώς και το χρονικό διάστημα & τον τρόπο χορήγησης της γονικής αδείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Νόμος 28 & 25 (Πεδίο Εφαρμογής του οικείου Κεφαλαίου). 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Θέσπιση της επιδότησης για τους πρώτους δύο (2) μήνες της 4μηνης γονικής αδείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • 1 Παραλαβή της αίτησης & πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος/-α Προϊστάμενος/-μένη της υπηρεσίας ΚΠΑ2 παραλαμβάνει μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) την αίτηση η οποία έχει υποβληθεί από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης από υπάλληλο του αρμόδιου ΚΠΑ2

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος/-α υπάλληλος στον/στην οποίον/-α ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/-μένη η επεξεργασία της αίτησης, εξετάζει την αίτηση, ελέγχοντας την ορθή και πλήρη συμπλήρωση του υποβληθέντος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Εντύπου Ε.14. Ακόμη, επικοινωνεί με τον/την ενδιαφερόμενο/-η για τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις/διορθώσεις καθώς και σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό για την έκδοση της απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης Υπαγωγής στην Επιδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης από τον/την αρμόδιο/-α υπάλληλο, το αποτέλεσμα ελέγχεται από τον/την ελεγκτή/-έγκτρια του αρμόδιου γραφείου και εγκρίνεται από τον/την Προϊστάμενο/-μένη του ΚΠΑ2, ο/η οποίος/-α εκδίδει την Απόφαση Έγκρισης Ένταξης του/της αιτούντος/-σας στην Επιδότηση εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

       Ναι Όχι


      • 4 Μηνιαία καταβολή ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πληρωμές γίνονται αφού συμπληρωθεί έκαστος ημερολογιακός μήνας της άδειας, εντός της 1ης εβδομάδος του επόμενου μήνα. Έως την ολοκλήρωση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας των πληρωμών μέσω του ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α., οι μηνιαίες αποφάσεις καταβολής αποστέλλονται από τα ΚΠΑ2 προς τις αντίστοιχες Περ/κές Δ/νσεις, οι οποίες εκδίδουν τα εντάλματα πληρωμής και τα αποστέλλουν προς την τράπεζα για να πιστωθεί το ποσό στο λογαριασμό των δικαιούχων. Το ποσό πιστώνεται αμέσως, εκτός εάν πρόκειται για διατραπεζική συναλλαγή, οπότε απαιτούνται από δύο (2) έως τρεις (3) ημέρες επιπλέον.

       Ναι Ναι


      • 5 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις της επιδότησης, αφού ελεγχθεί το αποτέλεσμα της εξέτασης της αίτησης από τον/την αρμόδιο/-α ελεγκτή/-έγκτρια, εκδίδεται από τον/την Προϊστάμενο/-μένη του αρμόδιου ΚΠΑ2 απορριπτική απόφαση.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.