Επίδοση απόφασης περί χορήγησης ή μη χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση41fbcf51-2186-455c-bc93-7b2dbab50f45 117069

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επίδοση απόφασης περί χορήγησης ή μη χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας και έπεται της διαδικασίας λήψης απόφασης περί χορήγησης ή μη καθεστώτος διεθνούς προστασίας μετά από τη διεξαγωγή συνέντευξης με τον αιτούντα παροχής διεθνούς προστασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία επιδόσεων ρυθμίζεται και παρατίθεται αναλυτικά στο άρθρο 82 του ν. 4636/2019 όπως ισχύει και εξειδικεύεται στο άρθ. 13 του Κανονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου. Η επίδοση των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου και των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό μετά την έκδοση της απόφασης εντός 10 ημερών (ή μιας ημέρας εφόσον εφαρμόστηκε η διαδικασία στα σύνορα).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Επίδοση απόφασης περί χορήγησης ή μη χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Ο αιτών δικαιούται να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της αρχής προσφυγών α. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιμη με την κανονική διαδικασία ή με την οποία ανακαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας, καθώς και κατά της απόφασης με την οποία χορηγείται καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά το μέρος που αφορά τη μη αναγνώριση του αιτούντος ως πρόσφυγα, εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης. β. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας με την ταχύρρυθμη διαδικασία ή ως απαράδεκτη κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 51 παράγραφος 7 και 54 αντίστοιχα, καθώς και στις περιπτώσεις που η προσφυγή υποβάλλεται ενώ ο αιτών τελεί υπό κράτηση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 1 (β), η προσφυγή ασκείται εντός της ως άνω προθεσμίας και λογίζεται ότι στρέφεται και κατά της σχετικής πράξης μεταφοράς κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. γ. Κατά της απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για να συνεχιστεί η εξέταση της υπόθεσης μετά από πράξη διακοπής σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 4, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης. δ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 60 ή που η προσφυγή υποβάλλεται ενώ ο αιτών βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επίδοση απόφασης περί χορήγησης ή μη καθεστώτος διεθνούς προστασίας σε αιτούντα παροχής διεθνούς προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει κατατεθεί αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας

       Όχι Όχι

      • Νόμος 82 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Νόμος 13 4375 2019

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8hOQIz7x-mD7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijCZF0sid2qf8o83i31UVGZu-SEBHfyLx6sS2m oQ4Mq9

      • 1 Προσέλευση του αιτούντος στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επίδοση των αποφάσεων περί χορήγησης ή μη καθεστώτος διεθνούς προστασίας από την Υπηρεσία Ασύλου πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό μετά την έκδοση της απόφασης εντός 10 ημερών.

       Όχι Όχι


      • 2 Επίδοση απόφασης αυτοπροσώπως κατά την προσέλευση του αιτούντος για ανανέωση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επίδοση πραγματοποιείται αυτοπροσώπως κατά την προσέλευση του αιτούντος για ανανέωση του δελτίου του (το οποίο πλέον είναι σε μορφή κάρτας) σε περίπτωση που ο αιτών ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ σε δομή φιλοξενίας ή σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και κατέχει δελτίο μειωμένης διάρκειας έως 30 ημερών ή αν το δελτίο του τρίμηνης ή εξάμηνης διάρκειας λήγει μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Ο αιτών ενημερώνεται ότι σε περίπτωση που επιθυμεί να καταθέσει προσφυγή, θα το κάνει στο ίδιο περιφερειακό γραφείο (αφορά στις περιπτώσεις που η απόφαση περί χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας είναι είτε απορριπτική και δεν του χορηγείται προσφυγικό καθεστώς, είτε εν μέρει απορριπτική και του χορηγείται καθεστώτος επικουρικής προστασίας και όχι προσφυγικό καθεστώς).

       Σημειώσεις Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: λαμβάνεται κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας και επιτρέπει την παραμονή του αιτούντος στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Έχει διάρκεια από τριάντα (30) ημέρες έως ένα (1) έτος ανάλογα με την διαδικασία που εξετάζεται το αίτημα και εκδίδεται σε μορφή κάρτας με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση. Σημειώνεται ότι είναι προσωρινός τίτλος και δεν ισοδυναμεί με άδεια διαμονής. Δομή Φιλοξενίας : βρίσκονται στην ενδοχώρα και παρέχουν προσωρινή διαμονή σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας. Φιλοξενούν επίσης μέλη της οικογένειας των αιτούντων διεθνούς προστασίας, καθώς και ασυνόδευτους ή μη, ανηλίκους, και όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης : διαμένουν οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις προκειμένου να υπαχθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και να υποβάλουν αίτημα διεθνούς προστασίας.

       Ναι Όχι


      • 3 Επίδοση απόφασης στην περίπτωση μη προσέλευσης του αιτούντα κατά την ημερομηνία λήξης του δελτίου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν ο αιτών δεν προσέλθει κατά την ημερομηνία λήξης του δελτίου του, η απορριπτική απόφαση (είτε απορρίπτεται ως αβάσιμη ή προδήλως αβάσιμη, είτε ως απαράδεκτη) αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής ή στο χώρο εργασίας, προσωπικώς στον ίδιο ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή στον εξουσιοδοτημένο σύμβουλο ή στον εκπρόσωπο του ή σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος ενεργεί για λογαριασμό οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην οργάνωση. Μαζί με την απόφαση, στην περίπτωση που η επίδοση διενεργείται στον αιτούντα, συγκοινοποιείται συνοδευτικό έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί και το οποίο εξηγεί με τρόπο απλό και προσιτό το περιεχόμενο του εγγράφου που επιδόθηκε, τις συνέπειες του για τον ίδιο και τις ενέργειες που δύναται να προβεί , καθώς και ενημερωτικό φυλλάδιο για την άσκηση προσφυγής και την διαδικασία ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.

       Σημειώσεις Απορριπτική απόφαση: Αν η απόφαση για χορήγηση προσφυγικού καθεστώτος είναι αρνητική ή χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας

       Ναι Όχι


      • 4 Επίδοση απόφασης σε κρατούμενο ή σε αιτούντα που παραμένει σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή διαμένει σε Κέντρα Υποδοχής ή Φιλοξενίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε κρατούμενο ή σε αιτούντα που παραμένει σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή διαμένει σε Κέντρα Υποδοχής ή Φιλοξενίας, η αποστολή της απόφασης, του συνοδευτικού επεξηγηματικού εγγράφου και του εντύπου για την άσκηση προσφυγής και την διαδικασία ενώπιον της Αρχής Προσφυγών στη γλώσσα του αιτούντος γίνεται στον Προϊστάμενο του οικείου Κέντρου ή καταστήματος ή εγκατάστασης, ο οποίος μεριμνά για την άμεση επίδοσή τους συντάσσοντας σχετική έκθεση επίδοσης. Στη συνέχεια, ο Προϊστάμενος του οικείου καταστήματος, χώρου κράτησης ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Αρχή Παραλαβής, στην οποία αποστέλλει την έκθεση επίδοσης.

       Ναι Όχι


      • 5 Επίδοση απόφασης σε περίπτωση διαπιστωμένης μη ανεύρεσης του αιτούντος και μη υπάρχοντος διορισμένου δικηγόρου ή συμβούλου ή εκπρόσωπου ή αντίκλητου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση διαπιστωμένης μη ανεύρεσης του αιτούντος και μη υπάρχοντος διορισμένου δικηγόρου ή συμβούλου ή εκπρόσωπου ή αντίκλητου, η απόφαση επιδίδεται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ενώπιον της οποίας υπεβλήθη η αίτηση ή στον Προϊστάμενο της δομής στην οποία θα έπρεπε να διαμένει ο αιτών.

       Ναι Όχι


      • 6 Εγγραφή στο βιβλίο επιδόσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης επίδοσης, γίνεται σχετική σημείωση στο Βιβλίο Επιδόσεων. Η σημείωση περιλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα διενέργειας της πράξης, το όνομα και την υπογραφή του υπαλλήλου που προέβη στην ειδοποίηση και το είδος της πράξης στην οποία προέβη.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη αποδεικτικού επίδοσης και υπογραφή του από τον αιτούντα (ή δικηγόρο ή σύμβουλο)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το αποδεικτικό επίδοσης, το οποίο υπογράφεται από τον αιτούντα (ή στο δικηγόρο του αιτούντος εφόσον έχει παραστεί στη συνέντευξη ή έχει σχετική εξουσιοδότηση ή στον εξουσιοδοτούμενο σύμβουλο), τον υπάλληλο και το διερμηνέα.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του αιτούντα για το αποτέλεσμα της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για το αποτέλεσμα της απόφασης, καθώς και για το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή καθώς και για τη σχετική προθεσμία.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί ή έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας ενώ ο αιτών θεωρεί ότι δικαιούται καθεστώς πρόσφυγα, έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Ο αιτών παροχής διεθνούς προστασίας θα πρέπει να καταθέσει προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που έχει επιδώσει την απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που έχει παραλάβει. Σημειώνεται πως η προθεσμία ξεκινάει την επόμενη μέρα από εκείνη που έχει ο αιτών παραλάβει την απόφαση. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η απόφαση δεν έχει επιδοθεί, η προθεσμία για να ασκηθεί προσφυγή είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία ή από την έκδοση της απόφασης κατά περίπτωση.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.