Επίσημος έλεγχος σμήνους στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση66d31944-2689-4468-a890-5b9d50f7aed5 677693

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Τα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου των Σαλμονελλώσεων (ΕΠΕΣ) εντάσσονται στην εργαλειοθήκη των πολιτικών της ΕΕ που εξασφαλίζει τον έλεγχο του επιπολασμού της σαλμονέλλας (τροφιμογενής ζωοανθρωπονοσογόνος παράγοντας), σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής. Η διαδικασία αφορά τη διενέργεια επισήμων ελέγχων στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ που εφαρμόζονται στη χώρα (εκμεταλλεύσεις ορνίθων αναπαραγωγής και ωοπαραγωγής, εκμεταλλεύσεις ορνιθίων κρεατοπαραγωγής και εκμεταλλεύσεις ινδορνίθων αναπαραγωγής και πάχυνσης).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σκοπός των ΕΠΕΣ είναι ο περιορισμός της παρουσίας κινητών σαλμονελλών στις εκμεταλλεύσεις πουλερικών, μέσω του προσδιορισμού του επιπολασμού συγκεκριμένων στοχοθετημένων οροτύπων και της λήψης μέτρων ελέγχου και συγκράτησης αυτού σε ανεκτά επίπεδα (οι ορότυποι ενδιαφέροντος είναι σε κάθε περίπτωση οι S. Enteritidis, S. Typhimurium, μονοφασική S. Typhimurium και, ειδικά στην περίπτωση των ορνίθων αναπαραγωγής, επιπλέον οι ορότυποι S. Hadar, S. Infantis και S.Virchow. Ο επίσημος έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις των εκμεταλλεύσεων και περιλαμβάνει: (α) έλεγχο του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής για τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών ή άλλων ουσιών ανασταλτικών της βακτηριακής ανάπτυξης που δύνανται να επηρεάσουν την εργαστηριακή δοκιμή ανίχνευσης της Salmonella spp., (β) έλεγχο τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας, (γ) έλεγχο εγγράφων και λοιπών στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος αυτοελέγχων των εκμεταλλεύσεων, (δ) κλινικό έλεγχο των σμηνών και (ε) διενέργεια επίσημης δειγματοληψίας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επίσημος έλεγχος σμήνους πουλερικών στο πλαίσιο των προγραμμάτων ελέγχου του επιπολασμού στοχοθετημένων οροτύπων της σαλμονέλλας

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια επισήμου ελέγχου σε σμήνη πουλερικών στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου των Σαλμονελλώσεων (ΕΠΕΣ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Οι επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής (εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις) που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των ΕΠΕΣ πρέπει να είναι καταχωρισμένες στα μητρώα των περιφερειακών αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στην περίπτωση των ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, από την υποχρέωση εφαρμογής του προγράμματος εξαιρούνται όσοι εκτρέφουν πουλερικά του εν λόγω είδους που προορίζονται για ιδιωτική ή οικιακή χρήση ή που καταλήγουν στον απευθείας εφοδιασμό, με μικρές ποσότητες κρέατος, του τελικού καταναλωτή ή των τοπικών καταστημάτων λιανικής που προμηθεύουν απευθείας τον τελικό καταναλωτή.

       Όχι Όχι

      • Κανονισμός 2160 2003

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2160

      • Κανονισμός 1177 2006

       Περιγραφή Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 της Επιτροπης, της 1ης Αυγούστου 2006 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1177

      • Κανονισμός 200 2010

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 200/2010 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού οροτύπων σαλμονέλας σε ενήλικα σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0200

      • Κανονισμός 517 2011

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού ορισμένων οροτύπων σαλμονέλας σε σμήνη ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 200/2010 της Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0517

      • Κανονισμός 200 2012

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 200/2012 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση της Salmonella enteritidis και της Salmonella typhimurium σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0200

      • Κανονισμός 1190 2012

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1190/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση της Salmonella Enteritidis και της Salmonella Typhimurium σε σμήνη γαλοπουλών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1190

      • Υπουργική Απόφαση 349699 2009 2599 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202599

      • Υπουργική Απόφαση 314922 2010 2178 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 349699/24.12.2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2599 −τ.Β΄) «Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202178

      • Υπουργική Απόφαση 133362 2011 3172 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110203172

      • Υπουργική Απόφαση 1209/30007 2012 930 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200930

      • Υπουργική Απόφαση 1751/51822 2013 1141 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις ινδόρνιθες αναπαραγωγής και πάχυνσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201141

      • 1 Ανάθεση διενέργειας ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διενέργεια του επίσημου ελέγχου ανατίθεται σε αρμόδιο υπάλληλο της περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου.

       Σημειώσεις Ο επίσημος έλεγχος διενεργείται (α) σε τακτική βάση ετησίως, στο ποσοστό επί των καταχωρισμένων εκμεταλλεύσεων που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις ανάλογα με την κατηγορία των πουλερικών και (β) εκτάκτως, βάση αξιολόγησης κινδύνου (λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια, όπως τα αποτελέσματα των αυτολέγχων και των επίσημων ελέγχων προηγούμενων ετών ή την τυχόν επιδημιολογική διασύνδεση με περιστατικά τροφιμογενών λοιμώξεων) ή λόγω αμφιβολιών της αρμόδιας αρχής σχετικά με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών (ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα επίσημου ελέγχου ή αυτοελέγχων).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος μητρώου φαρμακευτικής αγωγής και επαλήθευσης της αξιοπιστίας των αυτοελέγχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Κατά τη διενέργεια του επίσημου ελέγχου, ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την τήρηση των αρχείων της εκμετάλλευσης που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία και που η αξιολόγησή τους είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των αυτοελέγχων, αλλά και εν γένει των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του κινδύνου εισόδου ή/και διασποράς της σαλμονέλλας στην εκμετάλλευση.

       Σημειώσεις Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο αρχείο φαρμακευτικών αγωγών (αιτιολογία, σκεύασμα, έναρξη και διάρκεια θεραπευτικής αγωγής) και στο αρχείο εμβολιασμών (νόσημα, σκεύασμα, ημερομηνία χορήγησης). Ειδικά για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αυτοελέγχων, ο ελεγκτής ζητά και έχει πρόσβαση (α) στο πλάνο δειγματοληψίας της εκμετάλλευσης (σμήνη, συχνότητα και ημερομηνίες δειγματοληψίας, σημεία δειγματοληψίας), (β) στα διαβιβαστικά έγγραφα των δειγμάτων των αυτοελέγχων, (γ) στις εκθέσεις δοκιμών που περιέχουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα των αυτοελέγχων, (δ) στο αρχείο των εγγράφων διαβίβασης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων προς την οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, (ε) στον χώρο φύλαξης του απαραίτητου για τη δειγματοληψία εξοπλισμού (π.χ. μάκτρα, φόρμες, ποδονάρια, γάντια, περιέκτες κλπ).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ελέγχεται η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται και αφορούν: (α) τις εγκαταστάσεις (π.χ. ύπαρξη περίφραξης και συστημάτων απολύμανσης, υλικό επίστρωσης επιφανειών θαλάμων, ύπαρξη προστατευτικών στα ανοίγματα της τοιχοποιίας, δυνατότητα πρόσβασης άλλων ειδών ζώων, ύπαρξη χώρων ειδικής χρήσης κ.ά.), (β) το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης (π.χ. τήρηση ατομικών μέτρων βιοπροστασίας για το προσωπικό-επισκέπτες, εφαρμογή συστήματος all in-all out, τήρηση υγειονομικού κενού, απομάκρυνση-διαχείριση στρωμνής-κόπρου, πρόγραμμα απολυμάνσεων-μυοκτονίας-απεντόμωσης, διαδικασίες σύλληψης-φόρτωσης πουλερικών και συλλογής αβγών κ.ά.), (γ) την υγιεινή και ασφάλεια των ζωοτροφών.

       Σημειώσεις Σε πείπτωση που ο έλεγχος αφορά εκκολαπτήριο ορνίθων ή ινδορνίθων αναπαραγωγής, ελέγχονται επιπλέον παράμετροι που σχετίζονται με τους ειδικούς χώρους του εκκολαπτηρίου-επωαστηρίου (π.χ. χώρος παραλαβής και αποθήκευσης αβγών, υποκαπνισμού, επιλογής φύλου και φόρτωσης των νεοσσών) και τα μέτρα υγιεινής κατά τον χειρισμό των νεοσσών.

       Όχι Όχι


      • 4 Κλινικός έλεγχος σμηνών και διενέργεια επίσημων δειγματοληψιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αξιολογείται η κλινική κατάσταση των σμηνών και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες δειγματοληψίες, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και εξειδικεύεται στα εγχειρίδια οδηγιών εφαρμογής των ΕΠΕΣ της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα δείγματα αποστέλλονται στα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις αρμόδια εργαστήρια επίσημου ελέγχου των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σημειώσεις Τα ευρήματα του επίσημου ελέγχου (εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών) καταγράφονται σε τυποποιημένο έντυπο-έκθεση από τον αρμόδιο υπάλληλο-ελεγκτή, μαζί με τις τυχόν συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες την προθεσμία υλοποίησης αυτών. Η έκθεση ελέγχου συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση αποτελέσματος επίσημου εργαστηριακού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα δείγματα που παραλαμβάνονται από τα αρμόδια εργαστήρια επίσημου ελέγχου υποβάλλονται σε δοκιμές ανίχνευσης-οροτυποποίησης της Salmonella spp. ή/και ανίχνευσης αντιμικροβιακών παραγόντων ή άλλων παραγόντων, ανασταλτικών της βακτηριακής ανάπτυξης. Οι εκθέσεις των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών αποστέλλονται στις οικείες περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές.

       Όχι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση ενεργειών ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Εφόσον τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αξιολογούνται ως επαρκή από την οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή ώστε η εκμετάλλευση να θεωρηθεί είτε (α) απαλλαγμένη από την παρουσία κινητών σαλμονελλών είτε (β) ύποπτη για μόλυνση ή επιβεβαιωμένα μολυσμένη, ενημερώνεται σχετικά ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης, η αρμόδια αρχή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και η διαδικασία του ελέγχου ολοκληρώνεται.

       Ναι Ναι


      • 7 Διενέργεια δειγματοληψίας επαλήθευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Όταν η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή έχει βάσιμους λόγους να αμφιβάλει για το αποτέλεσμα του ελέγχου (λανθασμένα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα), δύναται να αποφασίσει να προβεί σε εκ νέου δειγματοληψίες (δειγματοληψία επαλήθευσης) για τη διενέργεια επιβεβαιωτικών εργαστηριακών δοκιμών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προηγούημενη επικοινωνία της δειγματίζουσας αρχής με την κεντρική αρμόδια αρχή (Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης.

       Σημειώσεις Κριτήρια για τη διενέργεια δειγματοληψίας επαλήθευσης μπορούν να είναι τα ακόλουθα: (α) ιστορικό απουσίας ανίχνευσης Salmonella spp.στην εκμετάλλευση κατά τους αυτοελέγχους και τους επισήμους ελέγχους που διενεργήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια (όταν όμως συντρέχουν η επαρκής τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και η συμμόρφωση στις απαιτήσεις που αφορούν τη δειγματοληψία του αυτοελέγχου), (β) τεκμηριωμένη υποψία για την επιμόλυνση των δειγμάτων κατά την αποστολή τους στο εργαστήριο, (γ) απουσία ανάπτυξης μικροβίων στα δείγματα των περιττωμάτων του επισήμου ελέγχου, (γ) υποψία στρέβλωσης του αποτελέσματος της δοκιμής ανίχνευσης Salmonella spp. λόγω της χρήσης αντιμικροβιακών ή ανασταλτικών της βακτηριδιακής ανάπτυξης ουσιών.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση αποτελέσματος επιβεβαιωτικής δοκιμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα δείγματα της δειγματοληψίας επαλήθευσης παραλαμβάνονται από τα αρμόδια εργαστήρια επίσημου ελέγχου και υποβάλλονται στις κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμές. Οι εκθέσεις των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών αποστέλλονται στις οικείες περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές.

       Ναι Όχι


      • 9 Ολοκλήρωση ενεργειών ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή (α) αξιολογεί τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής δοκιμής για να αποφανθεί για το καθεστώς της εκμετάλλευσης (μολυσμένη ή απαλλαγμένη από την παρουσία κινητών σαλμονελλών), (β) ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης και (γ) λαμβάνει τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα εφόσον η εκμετάλλευση θεωρηθεί μολυσμένη.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.