Επανακατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0053a8a5-6449-44ed-a3e1-d605731460e8 130588

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επανακατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία. Η επανακατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία με το βαθμό του Αστυφύλακα, αυτών που προϋπηρέτησαν σ’ αυτή ή στα πρώην Σώματα Χωροφυλακής ή Αστυνομίας Πόλεων με τον αυτό ή αντίστοιχο βαθμό, είναι επιτρεπτή, εφόσον συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2,3 και 5 έως 10 του άρθρου 1 του Π.Δ. 496/1987 και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής των δικαιολογητικών επανακατάταξης. Η επανακατάταξη αυτών που εξέρχονται του Σώματος για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά βαρύνονται με πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν κατώτερες πειθαρχικές ποινές εναπόκειται στην κρίση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επανακατάταξη δεν είναι επιτρεπτή σε όσους αποτάσσονται από το Σώμα ή βαρύνονται με ανώτερες πειθαρχικές ποινές ή εξέρχονται απ’ αυτό ως μη ικανοί για μόνιμη παραμονή.

Για την επανακατάταξη εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ. 496/1987. Οι επανακατατασσόμενοι δεν εκπαιδεύονται στη Σχολή Αστυφυλάκων, αλλά με διαταγή του Αρχηγού τοποθετούνται στις Υπηρεσίες του Σώματος. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Γενικό Μητρώο Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Γ.Μ.Σ.)

Τελευταία ενημέρωση

27/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση επανακατάταξης / επαναπρόσληψης στην Ελληνική Αστυνομία.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση επανακατάταξης στην Ελληνική Αστυνομία. Επαναπρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία. Επανακατάταξη απολυθέντων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας

      Επίσημος τίτλος

      Επανακατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Δικαίωμα επανακατάταξης έχουν άνδρες και γυναίκες Έλληνες πολίτες.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Οι αιτούντες δε θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής των δικαιολογητικών επανακατάταξης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε απολυτήριου τίτλου, όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή ισότιμων με τα ανωτέρω τίτλων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών του Στρατού Ξηράς (Κατεύθυνση Όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 5 Θρησκευτικών πεποιθήσεων & αφοσίωσης στην πατρίδα Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 6 Σωματικής διάπλασης Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ, χωρίς υποδήματα.

       Όχι Όχι

      • 7 Στρατολογικές Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ' αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να αιτηθούν την επανακατάταξή τους, αλλά δεν επανακατατάσσονται, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής επανακατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

       Όχι Όχι

      • 9 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Δικαστικές Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋπηρεσίας Επιτρέπεται η επανακατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία με το βαθμό του Αστυφύλακα, αυτών που προϋπηρέτησαν σ’ αυτή με τον αυτό ή αντίστοιχο βαθμό. Επίσης η επαναπρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία επιτρέπεται και σε όσους προϋπηρέτησαν στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικοί Φρουροί ή Συνοριακοί Φύλακες.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Επανακατάταξη αυτών που αποτάσσονται από το Σώμα ή βαρύνονται με ανώτερες πειθαρχικές ποινές (Αργίες) ή εξέρχονται απ’ αυτό ως μη ικανοί για μόνιμη παραμονή δεν επιτρέπεται. Η επανακατάταξη αυτών που εξέρχονται του Σώματος για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά βαρύνονται με πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν κατώτερες πειθαρχικές ποινές (πρόστιμο / επίπληξη), εναπόκεινται στην κρίση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 11 496 1987 229 Α

       Περιγραφή Προέλευση , προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση, ειδική εκπαίδευση - μετεκπαίδευση και υποχρεωτική υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100229

      • 1 Αίτημα του ενδιαφερομένου προς τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση για τη λήψη απόφασης απο τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων επανακατάταξης και την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη του αιτήματος επανακατάταξης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αίτημα απορρίπτεται όταν δεν υφίστανται μία ή και περισσότερες προϋποθέσεις επανακατάταξης.

       Σημειώσεις Η επανακατάταξη αυτών που εξέρχονται του Σώματος και βαρύνονται με πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν κατώτερες πειθαρχικές ποινές (πρόστιμο/επίπληξη), εναπόκεινται στην κρίση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του/της αιτούντα/ούσας, αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματός του/της και επίδοση της απάντησης στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απάντηση της διοίκησης και επίδοση αυτής στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

       Ναι Ναι


      • 5 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για ικανοποίηση του αιτήματος επανακατάταξης στο Σώμα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική απόφαση από τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας για την επανακατάταξη στο Σώμα του ενδιαφερόμενου.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκθεση αναγκαιότητας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας


       Περιγραφή Για τη σύνταξη της έκθεσης αναγκαιότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκθεση κάλυψης δαπάνης από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία. Στην εν λόγω έκθεση εμφαίνεται η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη.

       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή αιτήματος στην επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την έγκριση της επαναπρόσληψης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι καθορισθείσες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε αστυνομικό προσωπικό (πρόσληψη), υποβάλλονται υπό μορφή αιτήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία, αφού το επεξεργαστεί με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγείται ανάλογα στη Διμελή Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. Α΄-280) όπως ισχύει (Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Οικονομικών), η οποία εκδίδει σχετική απόφαση.

       Σημειώσεις Στο άρθρο 4 παρ. 1 περιπτ ιβ΄ της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/28-12-06 τεύχος Α') προβλέπεται ότι: Από την αναστολή του άρθρου 1 της πράξης αυτής εξαιρούνται μόνο: (ιβ΄) Το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός / αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές. Η επανακατάταξη λογίζεται ως επαναπρόσληψη, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.6/2116 από 28-02-2003 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (νυν Υπουργείο Εσωτερικών) και δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις από την έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία περί προσλήψεων.

       Ναι Όχι


      • 8 Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση Απόφασης Κατανομής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. Α-28) για το μόνιμο προσωπικό πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Άρθρο 9 παρ. 21 του Ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. Α-54)

       Ναι Όχι


      • 9 Κλήση αιτούντος για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Υγειονομικές εξετάσεις και Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αιτών καλείται να προσέλθει μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, ενώπιον των αρμοδίων Υγειονομικών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών, για να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα.

       Σημειώσεις [[process_step_note::Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων [Υγειονομικές εξετάσεις και Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες], αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή.]]

       Ναι Όχι


      • 10 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την επανακατάταξη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών του/της αιτούντος/σας και εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποια εκ των δικαιολογητικών είναι πλαστά ή οτι δεν πλήρειται κάποια εκ των προϋποθέσεων επανακατάταξης, δεν πραγματοποιείται η επανακατάταξη, ενώ σε περίπτωση επανακατάταξης, θα ακολουθήσει ανάκληση της απόφασης που επανακατατάσσει τον/την αιτούντα/ούσα, πέραν της ποινικής του/της ευθύνης.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση Απόφασης Επανακατάταξης / Επαναπρόσληψης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Οι επανακατατασσόμενοι δεν εκπαιδεύονται στη Σχολή Αστυφυλάκων.

       Ναι Όχι


      • 12 Σύνταξη Πρακτικού Επανακατάταξης και Ορκωμοσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η σύνταξη του πρακτικού πραγματοποιείται απο την αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας.

       Ναι Όχι


      • 13 Τοποθέτηση του/της επανακαταταχθέντος/θείσας σε Υπηρεσία του Σώματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι επανακατατασσόμενοι τοποθετούνται στις Υπηρεσίες του Σώματος με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Άρθρο 11 παρ. 3 του Π.Δ. 496/1987 (Φ.Ε.Κ. Α-229).

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.