Επανακρίσεις Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2f33b0c5-4942-42d6-8a44-545f3b22c7cb 233054

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών των Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω δυσμενούς κρίσης και απευθύνεται στους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, στους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων και στους Αξιωματικούς του Ν.3686/2008.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση επανάκρισης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επανάκρισης (ενδικοφανής προσφυγή), ο αιτών δύναται να προσφύγει με αίτηση ακύρωσης στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση αποσπάσματος της απόφασης (πρακτικού).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επανακρίσεις Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

      Επίσημος τίτλος

      Επανακρίσεις Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου που κρίνονται δυσμενώς από τα αρμόδια συμβούλια, δικαιούνται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτούς των πρακτικών των συμβουλίων, να προσφύγουν στα αρμόδια δευτεροβάθμια συμβούλια προς επανάκριση, εκθέτοντας τους λόγους που συντρέχουν για την ευμενέστερη κρίση τους. Δυσμενείς είναι οι ακόλουθες κρίσεις: α. Αποστρατευτέος. β. Παραμένων στον ίδιο βαθμό. γ. Μη προακτέος. δ. Προακτέος κατ`αρχαιότητα. ε. Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία, πλην των κρινομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του π.δ.24/1997. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής των ενδιαφερομένων δεν αναστέλλει την έκδοση των διοικητικών πράξεων σε εκτέλεση των σχετικών πινάκων. Αξιωματικοί των οποίων η δυσμενής κρίση στηρίχτηκε εν όλω ή εν μέρει, σε στοιχεία τα οποία μεταβλήθηκαν μεταγενέστερα, δικαιούνται να ζητήσουν επανάκριση από το αρμόδιο συμβούλιο, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση της μεταβολής των στοιχείων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Κατά των αποφάσεων των πρωτοβαθμίων συμβουλίων κρίσεων που αφορούν βαθμολογική προαγωγή αξιωματικών μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο για ευμενέστερη ή δυσμενέστερη κρίση, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από της υποβολής σ’ αυτόν προς κύρωση των σχετικών πινάκων. Η προσφυγή του Υπουργού κοινοποιείται εγγράφως στους αξιωματικούς, στους οποίους αφορά, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από της ασκήσεώς της, αυτοί δε, δικαιούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από της κοινοποιήσεως, να υποβάλουν αίτηση, περί της αποδοχής ή της απόρριψης της προσφυγής, η οποία διαβιβάζεται στο αρμόδιο συμβούλιο μαζί με την προσφυγή, προς επανάκριση. Η άσκηση της προσφυγής του Υπουργού αναστέλλει την εκτέλεση των αποφάσεων των συμβουλίων για τους αξιωματικούς τους οποίους αυτή αφορά.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 7 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που ρυθμίζουν τη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Προεδρικό Διάταγμα 28,29,33,42,53,54,55 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Τα εν λόγω άρθρα αναφέρονται στον τρόπο και τις διαβαθμίσεις των κρίσεων, στη σύνταξη-κύρωση-εκτέλεση πινάκων, στις περιπτώσεις προαγωγών λόγω επανάκρισης, στην επανάκριση λόγω δυσμενούς κρίσης καθώς και στην εξέταση προσφυγών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • 1 Παραπομπή σε Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι προσφυγές παραπέμπονται στα δευτεροβάθμια συμβούλια, τα οποία συνέρχονται εκτάκτως εντός έτους από την ημερομηνία παραπομπής προς εξέτασή τους και αποφασίζουν επ` αυτών οριστικά. Σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο αξιωματικό απαγορεύεται από το δευτεροβάθμιο συμβούλιο η έκδοση αποφάσεως δυσμενέστερης της αποφάσεως του πρωτοβαθμίου συμβουλίου.

       Σημειώσεις Αν απορριφθεί η προσφυγή τα δευτεροβάθμια συμβούλια επικυρώνουν τις αποφάσεις των πρωτοβαθμίων συμβουλίων, δυνάμενα να τροποποιούν την αιτιολογία αυτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάρτιση πινάκων κρίσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής τα δευτεροβάθμια συμβούλια συντάσσουν συμπληρωματικούς πίνακες.

       Ναι Όχι


      • 3 Απόφαση Κύρωσης πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κύρωση των πινάκων κρίσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Διοίκησης.

       Σημειώσεις Οι αξιωματικοί που δικαιούνται προαγωγής μετά την επανάκριση, προάγονται αναδρομικά, ανακτώντας την απωλεσθείσα σειρά αρχαιότητας, σε περίπτωση δε μη υπάρξεως κενών θέσεων προάγονται, ως υπεράριθμοι.

       Ναι Ναι


      • 4 Κοινοποίηση απόφασης (πρακτικού)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποσπάσματα των πρακτικών, κοινοποιούνται στους αξιωματικούς στους οποίους αφορούν.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.