Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών Συνοριακών Φυλάκων από την κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση82c08519-09f8-4d6c-8abd-55e4698f2dd2 323519

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατ΄ εξαίρεση επαναφορά προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, από την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, στην ενεργό υπηρεσία και απευθύνεται στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, τους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Το αστυνομικό προσωπικό μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, οι Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45o έτος της ηλικίας τους δύνανται, εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία που τέθηκαν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, με αίτηση τους να ζητήσουν την επανεξέταση τους από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.), προκειμένου να γνωματεύσει για την ικανότητα τους προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία. 2. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης, αρχίζει από την υποβολή της αίτησης επανεξέτασης για επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία από την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για επανεξέταση από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σημειώσεις

Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία που υπηρετεί. Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    1. Οι αποφάσεις (γνωματεύσεις) της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Δικαίωμα προσφυγής έχουν εκείνοι τους οποίους αφορούν οι αποφάσεις καθώς και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. 2. Η προσφυγή ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή από την επόμενη της έκδοσης της απόφασης αν η προσφυγή ασκείται από τον Αρχηγό. Αν δεν ασκήθηκε προσφυγή ή δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα, η απόφαση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής καθίσταται οριστική. 3. Η προσφυγή που ασκήθηκε εμπρόθεσμα εξετάζεται από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή εντός δέκα πέντε το πολύ ημερών. Κατά της απόφασης της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή μόνο στα Διοικητικά Δικαστήρια.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών Φρουρών Συνοριακών Φυλάκων από την κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, Απόφαση επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία, από την κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων.

      Επίσημος τίτλος

      Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών Συνοριακών Φυλάκων από την κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κατ΄ εξαίρεση επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, από την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, έχουν οι αστυνομικοί μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί Φρουροί.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κατ΄ εξαίρεση επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, από την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, έχουν αστυνομικοί μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί, που δεν έχουν συμπληρώσει το 45o έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κατ΄ εξαίρεση επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, από την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, έχουν αστυνομικοί μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί, εντός τριών ετών από την ημερομηνία που τέθηκαν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Έκδοση γνωμάτευσης από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, οι Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες κρίθηκαν ικανοί για επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία από την κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Νόμος 44 παρ. 6 3731 2008 263 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην επαναφορά στην ενέργεια απο την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και οι Συνοριακών φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 69/2019)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100263

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 παρ. 6 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει ότι, οι λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • Προεδρικό Διάταγμα 3, 8, 15 και 16 11 2014 17 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στους πίνακες (Γενικό και Ειδικό) νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών με βάση τους οποίους κρίνεται για τη σωματική ικανότητα το στρατιωτικό προσωπικό και την κατάργηση του Π.Δ. 133/2002 - Κατάργηση του Π.Δ. 133/2002 το οποίο με το άρθρο 16 είχε καταργήσει το Π.Δ.426/1984, τα οποία προεδρικά διατάγματα αφορούσαν τους πίνακες (Γενικό και Ειδικό) νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 46, 47 παρ. 1 και 3, 55 περ. ια΄ και 63 παρ. 1 και 2 584 1985 204 Α

       Περιγραφή Σύσταση υγειονομικών επιτροπών, Γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών, Αρμοδιότητες Α.Υ.Ε., Προσφυγή κατά αποφάσεων της Α.Υ.Ε. (όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα, 3 του Π.Δ. 66/2021, 1 του Π.Δ. 91/2007 και 5 του Π.Δ. 95/2008)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100204

      • 1 Παραλαβή αίτησης για επανεξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι αστυνομικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν τεθεί στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου, δύνανται εφόσον επιθυμούν και δεν έχουν συμπληρώσει το 45o έτος της ηλικίας τους, εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία που τέθηκαν στην κατάσταση αυτή, να ζητήσουν την επανεξέταση τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να γνωματεύσουν για την ικανότητα τους, προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές Ελληνικής Αστυνομίας, για επανεξέταση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι αστυνομικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπέβαλαν αίτηση επανεξέτασης, για επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, από την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, παραπέμπονται με διαταγή του αρμόδιου οργάνου, στις Υγειονομικές Επιτροπές Ελληνικής Αστυνομίας .

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις οποίες οι επανεξεταζόμενοι αστυνομικοί Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες, κρίθηκαν ικανοί ή μη προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία από την υπηρεσία γραφείου στην οποία είχαν τεθεί.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία με αυτοδίκαιη κατάργηση της συσταθείσας θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γρφείου, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση της απόφασης επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση της απόφασης επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία στην υπηρεσία του/της ενδιαφερομένου/ης, για ενημέρωσή του/της.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.