Επιβολή Δικαιώματος Βοσκής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf758f228-5e3d-40a9-a95c-09e838c9a8a3 504602

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή δικαιώματος βοσκής. Κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει στους δημοτικούς βοσκήσιμους τόπους: α) δωρεάν τέσσερα (4) μεγάλα και δέκα (10) μικρά ζώα και β) με την καταβολή ετήσιου δικαιώματος, τα ζώα που υπερβαίνουν τον ανωτέρω αριθμό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

    NACE

    • 01.62.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή
    • 01.50.10 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιβολή Δικαιώματος Βοσκής

      Επίσημος τίτλος

      Χρήση Βοσκών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Δικαίωμα χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων έχουν καταρχήν μόνο οι δημότες κάθε δήμου.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Οσοι καθίστανται δημότες με οποιοδήποτε τρόπο, αποκτούν δικαίωμα χρήσης των δημοτικών βοσκοτόπων όταν συμπληρωθεί από την εγγραφή τους τριετής πραγματική και συνεχής εγκατάσταση στον δήμο.

       Ναι Ναι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Κατά τη διάρκεια της τριετίας αυτής, έχουν δικαίωμα χρήσης των βοσκήσιμων τόπων, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν δικαίωμα που καθορίζεται κάθε φορά προσαυξημένο κατά 20%.

       Ναι Ναι

      • 4 Ποσοτικές Δεν έχουν δικαίωμα χρήσης των δημοτικών βοσκήσιμων τόπων όσοι είναι κύριοι ή κάτοχοι βοσκήσιμων τόπων συνολικά μεγαλύτερων των πεντακοσίων (500) στρεμμάτων.

       Ναι Ναι

      • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ετεροδημότης ποιμένας που συμβάλλεται εταιρικά με δημότη, υποχρεούται να καταβάλλει για τα ζώα του διπλάσιο δικαίωμα από αυτό που έχει καθοριστεί για τους δημότες.

       Ναι Ναι

      • 6 Ποσοτικές Τα ζώα του ετεροδημότη ποιμένα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τα μισά των ζώων του δημότη, με τον οποίο έχει συνάψει εταιρική σχέση.

       Ναι Ναι

      • 1 Κατά κεφαλή κόστος βοσκής για μικρά ζώα 0.21 € - 0.35 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Όχι

      • 2 Κατά κεφαλή κόστος βοσκής για μεγάλα ζώα 0.35 € - 0.53 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Όχι

      • Νόμος 7 2307 1995 113 Α

       Περιγραφή Εάν το δημοτικό συμβούλιο δεν εκδώσει για κάθε έτος απόφαση διάθεσης των βοσκήσιμων τόπων, ισχύει η προηγούμενη απόφαση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100113

      • Νόμος 16 2130 1993 62 Α

       Περιγραφή Καθορισμός δικαιώματος βοσκής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100062

      • Νόμος 1 1080 1980 246 Α

       Περιγραφή Περί δικαιώματος χρήσης βοσκοτόπων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100246

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1 703 1970 219 Α

       Περιγραφή Περί δικαιώματος χρήσης βοσκοτόπων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100219

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης από το δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση σε αρμόδιο Υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Ο δημότης δεν έχει δικαίωμα χρήσης βοσκοτόπων και συνεπώς δεν εκδίδεται η σχετική άδεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Ναι


      • 5 Ο δημότης έχει δικαίωμα χρήσης βοσκοτόπων - Υπολογισμός δικαιώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Βεβαίωση ποσού από την Ταμειακή Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση χρηματικού καταλόγου για είσπραξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης άδειας χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.