Επιβολή Δικαιώματος Εμπορίας Ποσίμων, Ιαματικών ή μη Υδάτων από Τοπικές Πηγές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5f9e799-4e84-43f7-9945-b1e6a82a9bbd 647224

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή δικαιώματος εμπορίας ποσίμων, ιαματικών ή μη υδάτων από τοπικές πηγές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η εμπορία των ποσίμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών που διατίθενται σε φυσική κατάσταση (αυτούσια ή ύστερα απο βιομηχανική επεξεργασία), είτε αναμεμιγμένα με χημικές ή άλλες ουσίες ή χυμούς (αναψυκτικά, μπύρες κ.λ.π) και με οποιαδήποτε ονομασία, κατάσταση ή συσκευασία, επιτρέπεται μόνο μετά απο άδεια που χορηγείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ποσίμων υδάτων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψηΆλλο

    Ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες

    NACE

    • 36.00.3 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή Δικαιώματος Εμπορίας Ποσίμων, Ιαματικών ή μη Υδάτων από Τοπικές Πηγές


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Υγειονομικές Τήρηση ισχύουσων διατάξεων για διασφάλιση γνησιότητας και υγιεινής κατάστασης των υδάτων

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Υποχρέωση έκδοσης σε κάθε περίπτωση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων δελτίου αποστολής εις τριπλούν.

       Όχι Όχι

      • 1 Τιμή δικαιώματος ανα λίτρο νερού. 0.001 € - 0.002 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • Νόμος 29 παρ.4 3448/2006 2006 57 Α

       Περιγραφή Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 4. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του β.δ. 24/1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30 Α΄), την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄) και την παρ. 14 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄), προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής: "Ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται, εφόσον μεταβληθούν σημαντικά, για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχεία, με βάση τα οποία διαμορφώθηκαν."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100057

      • Νόμος 57 παρ.14 Ν 2218/94 1994 90 Α

       Περιγραφή Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις. Η περίπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 12 του Β.Δ. της 24-9/20-10-1958 - ΦΕΚ Α-171/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 αντικαθίσταται ως εξής: β) Να καταβάλλει υπέρ του δήμου ή της κοινότητας δικαίωμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από 0.30 έως 0,60 δραχ. ανά λίτρο νερού και από 0.30 έως 0.50 δραχ. όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς. Όταν το νερό που διατίθεται ανήκει σε δήμους και κοινότητες το δικαίωμα καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100090

      • Νόμος 26 1828/1989 1989 2 Α

       Περιγραφή Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του β.δ. από 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1080/1980, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εμπορία των ποσίμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών, που διατίθενται είτε σε φυσική κατάσταση είτε με ανάμειξη με χημικές ή άλλες ουσίες ή χυμούς και με οποιαδήποτε ονομασία, κατάσταση και συσκευασία, επιτρέπεται μόνον έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά προηγούμενη γνώμη του προϊσταμένου της υγειονομικής υπηρεσίας του νομού για την καταλληλότητα του νερού, προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100002

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19890100002

      • 1 Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας ποσίμων υδάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτηση ενδιαφερομένου για χορήγηση άδειας εμπορίας ποσίμων υδάτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Γνώμη Υγειονομικής Υπηρεσίας Δήμου για καταλληλότητα νερού και χρονικής διάρκειας άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γνώμη καταλληλότητας νερού από την υγειονομική υπηρεσία και απόφαση για χρονική διάρκεια της άδειας.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για χορηγήση άδειας εμπορίας ποσίμων υδάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για χορήγηση άδειας εμπορίας ποσίμων υδάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπολογισμός και καταβολή δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταβολή ποσού δικαιώματος από τον υπόχρεο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταβολή ποσού δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων από τον υπόχρεο στο δημοτικό ταμείο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.