Επιβολή Δικαιώματος Χρήσης Σφαγείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2a77846b-1693-4236-8ae7-b092f8f159de 721328

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή δικαιώματος χρήσης σφαγείων από τους Δήμους και Περιφέρειες για χρήση τους από τους εκμεταλλευτές τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί με αίτησή του να ζητήσει είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

    NACE

    • 10.11.99 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή Δικαιώματος Χρήσης Σφαγείων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Γεωγραφικές Το γήπεδο που θα γίνει η εγκατάσταση του σφαγείου να είναι εκτός σχεδίου πόλεως, έκτασης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων, με συντελεστή κάλυψης 0,15 και να απέχει 500 μέτρα από την τελευταία κατοικία. Απαγορεύεται η έκδοση αδειών οικοδομής εντός της περιοχής των 500 μέτρων από τη θέση του σφαγείου.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Υποχρέωση τήρησης ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης οικοπέδου, ειδικά για τις βιομηχανικές περιοχές.

       Όχι Όχι

      • 3 Γεωγραφικές Τήρηση αποστάσεων του οικοπέδου από αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 4 Περιβαλλοντικές Υποχρέωση τήρησης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Υποχρέωση τήρησης όρων σχετικών με την κατασκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμό του σφαγείου.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 186 3852/2010 2010 87 Α

       Περιγραφή Περιγραφή τρόπου έκδοσης άδειας σκοπιμότητας και λειτουργίας σφαγείων και πτηνοσφαγείων που χορηγούνται από τον Περιφερειάρχη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 75 3463/2006 2006 114 Α

       Περιγραφή Ίδρυση και λειτουργία σφαγείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Υπουργική Απόφαση 1086944/5321/ΠΟΛ.1200/1992 1992 610 Β

       Περιγραφή Υποχρεώσεις εκμεταλλευτών σφαγείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920200610

      • Προεδρικό Διάταγμα 330/1985 1985 115 Α

       Περιγραφή Άδεια σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργίας σφαγείων οπληφόρων ζώων και πτηνοσφαγείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100115

      • Προεδρικό Διάταγμα 460/1978 1978 95 Α

       Περιγραφή Περί όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεων άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100095

      • Προεδρικό Διάταγμα 490/1976 1976 177 Α

       Περιγραφή Περί όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100177

      • Νόμος 2 111/1975 1975 174 Α

       Περιγραφή Περί ιδρύσεως σφαγείων και πτηνοσφαγείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19750100174

      • Βασιλικό Διάταγμα 3 24-0/9-20/10/1958 1958 171 Α

       Περιγραφή Ίδρυση και λειτουργία σφαγείων και πτηνοσφαγείων από Δήμους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100171

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 2012 11 Α

       Περιγραφή ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100011

      • 1 Παραλαβή αίτησης του ενδιαφερομένου από τη γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση αίτησης του ενδιαφερομένου από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας στη γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση πρακτικού καταλληλότητας οικοπέδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος και έκδοση πρακτικού καταλληλότητας οικοπέδου από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωμοδότηση επιτροπής για χορήγηση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Γνωμοδότηση επιτροπής για χορήγηση ή μη άδειας και εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση άδειας από Περιφερειάρχη


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Χορήγηση άδειας από Περιφερειάρχη

       Όχι Όχι


      • 5 Βεβαίωση ποσού από την ταμειακή υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση χρηματικού καταλόγου για είσπραξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.