Επιβολή Προστίμου στο Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου (περίπτωση παρακώλυσης της επιθεώρησης)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηca8ba75b-fb17-4c25-bdb2-151c0d790ef4 123491

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή προστίμου στο Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσής του να παρέχει κάθε πληροφορία και ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδομές του υδατοδρομίου κατά τη διενέργεια επιθεώρησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)Τελευταία ενημέρωση

27/11/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόστιμο στο Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου - Παρακώλυση διενέργειας επιθεώρησης

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή Προστίμου στο Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου (περίπτωση παρακώλυσης της επιθεώρησης)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Πρόστιμο στο φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου επιβάλλεται σε περίπτωση άρνησης της γενικής εισόδου στην Επιτροπή Υδατοδρομίων στο χώρο υδατοδρομίου για τη διενέργεια επιθεώρησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Πρόστιμο στο φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου επιβάλλεται στην περίπτωση παρεμπόδισης της είσοδου στην Επιτροπή Υδατοδρομίων σε συγκεκριμένους χώρους και εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου κατά τη διενέργεια επιθεώρησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Πρόστιμο στο φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου επιβάλλεται στην περίπτωση άρνησης να παράσχει οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί από την Επιτροπή Υδατοδρομίων κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης, όπως ενδεικτικά, τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου, χάρτες, σχέδια, απόφαση παραχώρησης, σύμβαση υδατοδρομίου, βεβαιώσεις ασφαλιστικής κάλυψης υδατοδρομίου, βεβαιώσεις εκπαίδευσης προσωπικού υδατοδρομίου, πιστοποιητικά καλής κατάστασης και ασφαλούς λειτουργίας εξοπλισμού.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Πρόστιμο στο φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου επιβάλλεται σε περίπτωση άρνησης να παράσχει στην Επιτροπή Υδατοδρομίων κατά τη διενέργεια επιθεώρησης, περισσότερα του ενός από τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Πρόστιμο στο φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου επιβάλλεται στην περίπτωση άρνησης να επιδείξει στην Επιτροπή Υδατοδρομίων, μέρους του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, όπως αυτός αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 13 του ν. 4663/2020, κατά τη διενέργεια επιθεώρησης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 44 4903 2022 46 Α

       Περιγραφή Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100046

      • Νόμος 4850 2021 208 Α

       Περιγραφή Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100208

      • Νόμος 45 4757 2020 240 Α

       Περιγραφή Σύσταση λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100240

      • Νόμος 11 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία και ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδομές του υδατοδρομίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και ακρόαση του φορέα λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζεται το ύψος του προστίμου, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από το πενταπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 366725 2021 6071 Β

       Περιγραφή Καθορισμός παραβάσεων και προστίμων σε φορείς λειτουργίας υδατοδρομίων, κατόπιν διενέργειας επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων, για μη παροχή πληροφοριών και παρεμπόδιση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υποδομές υδατοδρομίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206071

      • Υπουργική Απόφαση 218004 2022 3780 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ.20271/546/23-03-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών "Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της" (Β΄ 1494), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αρ. 283352/12-10-2021 (Β΄ 4873) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8uWImRAB NprNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtcOLmLYvGnMtB Mtn2WDC3pBO6NmpF50 n8dXWLcMg t

       ΑΔΑ Ψ8ΖΛ465ΧΘΞ-ΦΓ1

      • Υπουργική Απόφαση 283352 2021 4873 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.20271/546/23-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της» (Β’1494)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204873

       ΑΔΑ 6ΛΥΖ465ΧΘΞ-Ν9Ρ

      • Υπουργική Απόφαση οικ.20271/546 2020 1494 Β

       Περιγραφή Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201494

      • 1 Διενέργεια Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4663/2020 και της με αρ. οικ. 20271/546/23-03-2020 (Β΄ 1494) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 283352/12-10-2021 (Β΄ 4873) και 218004/08-07-2022 (Β΄ 3780) Υπουργικές Αποφάσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Πορίσματος Επιθεώρησης Υδατοδρομίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Υδατοδρομίων σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου να παρέχει κάθε πληροφορία και ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδομές του υδατοδρομίου κατά τη διενέργεια επιθεώρησης (οι κατηγορίες παραβάσεων αναγράφονται στις προϋποθέσεις της παρούσας διαδικασίας) συντάσσει το Πόρισμα Επιθεώρησης Υδατοδρομίου του Παραρτήματος Ι της με αρ. οικ. 20271/546/23-03-2020 (Β΄ 1494) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, συνοδευόμενο από την εισήγηση για την επιβολή προστίμου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά κάθε παράβαση του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου. Το Πόρισμα Επιθεώρησης Υδατοδρομίου και η εισήγηση υπογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση Πορίσματος Επιθεώρησης Υδατοδρομίου και της εισήγησης για επιβολή προστίμου στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Υδατοδρομίων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της επιθεώρησης αποστέλλει το Πόρισμα Επιθεώρησης Υδατοδρομίου και την εισήγηση για την επιβολή του προστίμου στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή του Πορίσματος Επιθεώρησης Υδατοδρομίου και της εισήγησης στο νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών διαβιβάζει το Πόρισμα Επιθεώρησης Υδατοδρομίου και την εισήγηση για την επιβολή του προστίμου στο νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου με συστημένη επιστολή και με απόδειξη παραλαβής.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή κλήσης στο νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου για ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών αποστέλλει στο νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου, κλήση σε ακρόαση με συστημένη επιστολή και με απόδειξη παραλαβής.

       Σημειώσεις Η ακρόαση λαμβάνει χώρα σε καθορισμένο τόπο και χρόνο που θα υποδειχθεί από την κλήση. Σε περίπτωση αντιρρήσεων ο Φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου οφείλει να αποστείλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών σχετικό υπόμνημα στο οποίο διατυπώνονται απόψεις / αντιρρήσεις επί της εισήγησης επιβολής προστίμου της Επιτροπής Υδατοδρομίων τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της ακρόασης.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια ακρόασης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών αφού διαβιβάσει το Πόρισμα Επιθεώρησης υδατοδρομίου και την εισήγηση για την επιβολή του προστίμου στο νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή αυτών, διενεργεί ακρόαση του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου.

       Σημειώσεις Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή Υδατοδρομίων διευκρινίσεις / απόψεις. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων οφείλει να παρέχει εγγράφως τις απόψεις της.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη μη επιβολή προστίμου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι επιβολής προστίμου, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ενημερώνει εγγράφως το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου.

       Ναι Ναι


      • 8 Επιβολή προστίμου στο Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιβάλλεται το πρόστιμο στο Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου.

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι: α) Το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για την παράβαση της παραγράφου 1(α) της με αρ. πρωτ. 366725/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ν6Ρ465ΧΘΞ-86Ω) κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζεται στο δεκαπλάσιο (10πλασιο) του ύψους του παραβόλου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. β) Το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για την παράβαση της παραγράφου 1(β) της με αρ. πρωτ. 366725/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ν6Ρ465ΧΘΞ-86Ω) κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζεται στο οκταπλάσιο (8πλασιο) του ύψους του παραβόλου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. γ) Το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για την παράβαση της παραγράφου 1(γ) της με αρ. πρωτ. 366725/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ν6Ρ465ΧΘΞ-86Ω) κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζεται στο πενταπλάσιο (5πλασιο) του ύψους του παραβόλου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. δ) Το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για την παράβαση της παραγράφου 1(δ) της με αρ. πρωτ. 366725/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ν6Ρ465ΧΘΞ-86Ω) κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζεται στο οκταπλάσιο (8πλασιο) του ύψους του παραβόλου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. ε) Το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για την παράβαση της παραγράφου 1(ε) της με αρ. πρωτ. 366725/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ν6Ρ465ΧΘΞ-86Ω) κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζεται στο επταπλάσιο (7πλασιο) του ύψους του παραβόλου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. στ) Στην περίπτωση περισσοτέρων της μίας παράβασης επιβάλλεται στο φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου το υψηλότερο πρόστιμο εκ των παραβάσεων.

       Ναι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου στο νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών αποστέλλει στο νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου, με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο στο Φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου.

       Σημειώσεις Το επιβαλλόμενο πρόστιμο εξοφλείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης επιβολής προστίμου. Η καταβολή του προστίμου γίνεται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Το αποδεικτικό καταβολής του προστίμου αποστέλλεται στο Τ.Ε.Μ. εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία καταβολής του προστίμου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα επιβαλλόμενα, ως άνω, πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου ή μη καταβολής αυτού, το Τ.Ε.Μ. αποστέλλει εντός επτά (7) ημερών από το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησης του προστίμου, τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και την απόφαση επιβολής προστίμου στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η Δ.Ο.Δ. συντάσσει και αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) χρηματικό κατάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). Στο χρηματικό κατάλογο επισυνάπτεται και η απόφαση επιβολής προστίμου.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.