Επιβολή διοικητικών κυρώσεων τομέα ζωοτροφών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



628cc4a6-2fbc-40a5-97d3-050e1efeae8d 056096

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  8
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους τομείς των τροφίμων, ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων, στο πλαίσιο εφαρμογής της ενωσιακής και εθνικής κείμενης νομοθεσίας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση




  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ένσταση κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης στην επιχείρηση.

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Δεν υφίστανται κανόνες

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,


       • Νόμος 1 έως 64 4235 2014 32 Α

        Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8EhFB1EBb5qvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijH9bbCzaGWB9IOlKM4xD4k8loPaEky2GSnwWM5KpR5Sg

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 έως 35 323306 2007 1881 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 και αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8aNhcfNN6bEUtiDow6HlTE-JInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtRvYpRLRLp0rP8M 1Dvy7vfMXSal3kUkIHKk0cdZThfP

       • 1 Πρωτοκόλληση εγγράφων μη συμμόρφωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μέσα στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου (βλ. Σημειώσεις), προκύπτουν "μη συμμορφώσεις". Παράλληλα, "μη συμμορφώσεις" μπορούν να προκύπτουν ύστερα από επιθεωρήσεις ή δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται μετά από: α) καταγγελίες, β) μέσω του ευρωπαικού συστήματος RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) και γ) άλλους έκτακτους ελέγχους.

        Σημειώσεις Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323306 (Β'/1881/2007) καταρτίζεται ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου επιχειρήσεων ζωοτροφών (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zootrofes/911-etnikoprogrammazootrofon), στο οποίο αναλύεται η συχνότητα των επιθεωρήσεων καθώς και αριθμός των δειγμάτων ανά κατηγορία ανάλυσης στις επιχειρήσεις του τομέα των ζωοτροφών.

        Όχι Όχι


       • 2 Ανάθεση σε υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Εγγραφο για απόψεις της επιχείρησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Zητούνται από την ελεγχθείσα επιχείρηση οι απόψεις της για τη μη συμμόρφωση.

        Σημειώσεις Στην επιχείρηση δίνεται προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή του εγγράφου, για να αποστείλλει τις απόψεις της.

        Όχι Όχι


       • 4 Πρωτοκόλληση εγγράφων με απόψεις επιχείρησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 5 Αξιολόγηση φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος



        Όχι Όχι


       • 6 Εγγραφο για οικονομικά στοιχεία επιχείρησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 23 ζητούνται από την επιχείρηση τα οικονομικά στοιχεία του κύκλου εργασιών.

        Σημειώσεις Στην επιχείρηση δίνεται προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή του εγγράφου, για να αποστείλλει τις απόψεις της.

        Όχι Όχι


       • 7 Πρωτοκόλληση εγγράφων με οικονομικά στοιχεία επιχείρησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος



        Όχι Όχι


       • 8 Εισήγηση διοικητικών κυρώσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 9 Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής


        Σημειώσεις Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της ένστασης, εναντίον των διοικητικών κυρώσεων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.