Επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής σε αλλοδαπούς για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3ef307f3-4f1d-473c-96e8-fb069de2afe2 157875

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών, Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής σε αλλοδαπούς για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας και απευθύνεται σε αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη νομοθεσία και εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις, η Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και οι κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών, είναι κατά περίπτωση αρμόδιες για την επιβολή διοικητικών μέτρων στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.), με σκοπό την άρνηση εισόδου και διαμονής σε αλλοδαπούς, η παρουσία των οποίων στο ελληνικό έδαφος αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τάξη, ή σε βάρος των οποίων συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης:

Του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας τάξης που σχετίζονται με ενδείξεις τέλεσης σοβαρής αξιόποινης πράξης ή προπαρασκευαστικών ενεργειών για την τέλεση τέτοιας πράξης στο εξωτερικό και καθώς και αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας.

Των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05/10/2012 Κ.Υ.Α. και προκειμένου περί Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τους αρμόδιους για θέματα αλλοδαπών ανώτερους αξιωματικούς, που έχουν οριστεί, για την έκδοση αποφάσεων απέλασης-επιστροφής, από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 ν. 3386/2005.

Για την εισαγωγή των δεδομένων αλλοδαπών στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen Ν. SIS, με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 94 της (Σ.Ε.Σ.Σ.) Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν της 14 Ιουνίου 1985 που κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 καθώς και των άρθρων 20 και 24 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1861.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών, Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Επισημαίνεται ότι, στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. ή στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen - N.SIS, δύναται να εισαχθούν καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση εισόδου και διαμονής εφόσον συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, ωστόσο η εν λόγω αρμοδιότητα ανήκει στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., η οποία σε συντρέχουσα περίπτωση, είναι αρμόδια για την εξέταση αιτημάτων που αφορούν την παροχή πληροφοριών ή την διαγραφή των σχετικών καταχωρίσεων.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιβολή διοικητικών μέτρων στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.), με σκοπό την άρνηση εισόδου και διαμονής σε αλλοδαπούς, η παρουσία των οποίων στο ελληνικό έδαφος αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τάξη, ή σε βάρος των οποίων συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής σε αλλοδαπούς για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών
      Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση διοικητικής απόφαση απέλασης από τη χώρα ή απόφαση επιστροφής, εφόσον ο αλλοδαπός δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση επιστροφής. Επισημαίνεται ότι, με την δημοσίευση του Ν. 4619/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 95 από 11/6/2019), κυρώθηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας, οι διατάξεις του οποίου τέθηκαν σε εφαρμογή την 01-07-2019. Μεταξύ άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων, καταργήθηκε το άρθρο 74 του Π.Κ., δυνάμει του οποίου το δικαστήριο μπορούσε να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού (δικαστική απέλαση).

       Όχι Όχι

      • 2 Διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος Η παρουσία του αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τάξη. Τέτοια απειλή υπάρχει ιδίως όταν σε βάρος του αλλοδαπού υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι τέλεσε σοβαρή αξιόποινη πράξη ή ενδείξεις ότι προέβη σε προπαρασκευαστικές πράξεις για την τέλεση τέτοιας πράξης (άρθρο 96 Σύμβασης για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν − Σ.Ε.Σ.Σ).

       Ναι Ναι

      • 3 Διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος Σε βάρος του αλλοδαπού συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ΄ της παρ.1 του άρθρου 76 του ν.3386/2005.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Για την εισαγωγή των δεδομένων αλλοδαπών στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen Ν. SIS, με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 94 της (Σ.Ε.Σ.Σ.) Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν της 14 Ιουνίου 1985 που κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 καθώς και των άρθρων 20 και 24 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1861.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 20, 24, 39, 44 1861 2018

       Περιγραφή Στο άρθρο 20 προβλέπονται οι κατηγορίες δεδομένων που εισάγονται στο SIS και είναι αναγκαία για τους σκοπούς που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25. Στο άρθρο 24 προβλέπονται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή καταχωρίσεων στο SIS με σκοπό την άρνηση εισόδου και διαμονής. Στο άρθρο 39 καθορίζεται η περίοδος επανεξέτασης των καταχωρίσεων. Στο άρθρο 44 περιγράφονται οι διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που εισάγονται στο SIS.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1861&from=EL

      • Νόμος 1 4619 2019 95 Α

       Περιγραφή Με την δημοσίευση του Ν. 4619/2019 κυρώθηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας, οι διατάξεις του οποίου τέθηκαν σε εφαρμογή την 01-07-2019. Μεταξύ άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων, καταργήθηκε το άρθρο 74 του Π.Κ., δυνάμει του οποίου, το δικαστήριο μπορούσε να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού (δικαστική απέλαση).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100095

      • Προεδρικό Διάταγμα 12, 40 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 περ. α', το Τμήμα Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. είναι αρμόδιο για την καταχώριση ή διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών, με την επιφύλαξη της περ. ε΄ της παρ. 2, στους καταλόγους ανεπιθύμητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 4000/4/32−λα΄ από 5.10.2012 κοινής υπουργικής απόφασης και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες για την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών έχουν ως αποστολή την άσκηση, μέσα στα όρια της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, του συνόλου των αστυνομικών αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. η΄, το Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών μεριμνά για την καταχώριση ή διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 4000/4/32−λα΄ από 5.10.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ' αριθ. 4000/4/32-ν από 17/03/2017 Κ.Υ.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Προεδρικό Διάταγμα 31, 66 7 2017 14 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2, περ. α΄ υποπερίπτωση ζζ, το Γραφείο Διοικητικών Μέτρων (της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής) μεριμνά για την καταχώριση ή διαγραφή, κατά περίπτωση, αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 5.10.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ' αριθ. 4000/4/32-ν από 17/03/2017 Κ.Υ.Α.). Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 περ. δ΄, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας (της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής), είναι αρμόδιο για: αα. την εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) των αλλοδαπών σε βάρος των οποίων διατάσσεται η επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης ή διέλευσης ή σε τρίτη χώρα της επιλογής τους, ββ. τη διεκπεραίωση αποφάσεων που αφορούν στην εγγραφή ή διαγραφή των αλλοδαπών από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.1, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Κορδελιού -Ευόσμου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 3, το Τμήμα Επιστροφών Θεσσαλονίκης (της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης) είναι αρμόδιο: ιβ. για την εγγραφή στον Ε.Κ.Α.Ν.Α. των αλλοδαπών σε βάρος των οποίων διατάσσεται η επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης ή διέλευσης ή σε τρίτη χώρα της επιλογής τους, ιγ. την έκδοση των σχετικών αποφάσεων επί αιτημάτων εγγραφής και διαγραφής από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και το Σύστημα Πληροφοριών Schengen - S.I.S.) και τη διεκπεραίωση αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100014

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1, 2, 4 4000/4/32-λα 2012 2805 Β

       Περιγραφή Στο άρθρο 1 προβλέπονται τα κριτήρια εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α., ενώ στο άρθρο 2 τα αρμόδια για την εγγραφή όργανα. Στο άρθρο 4 προβλέπονται οι υποχρεώσεις των αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202805

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 4000/4/32-ν 2017 1140 Β

       Περιγραφή Με το άρθρο 1 τροποποιήθηκε το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 4000/4/32-λα από 05/10/2012 Κ.Υ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201140

      • 1 Ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να εκδοθεί (διοικητική) απόφαση απέλασης από τη χώρα ή απόφαση επιστροφής ή σύνταξη εισηγητικού σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να εκδοθεί διοικητική απόφαση απέλασης από τη χώρα ή απόφαση επιστροφής, εφόσον ο αλλοδαπός δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση επιστροφής. Ειδάλλως, σύνταξη εισηγητικού σημειώματος, επί σχετικών αιτημάτων εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α., από το οποίο να προκύπτει ότι η παρουσία του υπό εξέταση αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια ή σε βάρος του οποίου συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ΄ της παρ.1 του άρθρου 76 του ν.3386/2005.

       Σημειώσεις Τέτοια απειλή υπάρχει ιδίως όταν σε βάρος του αλλοδαπού υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι τέλεσε σοβαρή αξιόποινη πράξη ή ενδείξεις ότι προέβη σε προπαρασκευαστικές πράξεις για την τέλεση τέτοιας πράξης (άρθρο 96 Σύμβασης για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν − Σ.Ε.Σ.Σ).

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση σχετικής απόφασης από το αρμόδιο, κατά περίπτωση, διοικητικό όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την έκδοση σχετικής απόφασης διατάσσεται η επιβολή διοικητικών μέτρων στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.), με σκοπό την άρνηση εισόδου και διαμονής σε αλλοδαπούς, η παρουσία των οποίων στο ελληνικό έδαφος αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τάξη, ή σε βάρος των οποίων συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας. Για την εισαγωγή των δεδομένων αλλοδαπών στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen Ν. SIS, με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 94 της (Σ.Ε.Σ.Σ.) Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν της 14 Ιουνίου 1985 που κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 καθώς και των άρθρων 20 και 24 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1861. Ως εκ τούτου, στο SIS δεν εισάγονται δεδομένα Ευρωπαίων Πολιτών με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, ούτε υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους δημόσιας υγείας.

       Σημειώσεις Ειδικότερα, η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης: Του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας τάξης που σχετίζονται με ενδείξεις τέλεσης σοβαρής αξιόποινης πράξης ή προπαρασκευαστικών ενεργειών για την τέλεση τέτοιας πράξης στο εξωτερικό και καθώς και αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας. Των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05/10/2012 Κ.Υ.Α. και προκειμένου περί Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τους αρμόδιους για θέματα αλλοδαπών ανώτερους αξιωματικούς, που έχουν οριστεί, για την έκδοση αποφάσεων απέλασης-επιστροφής, από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 ν. 3386/2005.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση διοικητικού μέτρου στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) ή στο SIS

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής προβαίνει σε σχετική καταχώριση στον Ε.Κ.ΑΝ.Α ή στο SIS, ανάλογα με το διατακτικό της διοικητικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Επανεξέταση της καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση επιβολής του διοικητικού μέτρου επανεξετάζει την ανάγκη διατήρησης μιας καταχώρισης στο SIS εντός τριών ετών από την εισαγωγή της. Ωστόσο, εάν η απόφαση στην οποία βασίζεται η καταχώριση προβλέπει μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος από τα τρία έτη, η καταχώριση επανεξετάζεται εντός πενταετίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Διασφάλιση της ποιότητα των δεδομένων στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και στο SIS

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση επιβολής του μέτρου είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ενημερότητας των δεδομένων καθώς και της νομότυπης εισαγωγής και αποθήκευσής τους στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και στο SIS.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις που η αρμόδια Διεύθυνση επιβολής του μέτρου λαμβάνει σχετικά συμπληρωματικά ή τροποποιημένα δεδομένα όπως αυτά που απαριθμούνται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1861/2018, το εν λόγω κράτος μέλος συμπληρώνει ή τροποποιεί τη σχετική καταχώριση χωρίς καθυστέρηση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.