Επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου, σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο διαμονής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb0262496-3cbf-462b-ae62-cedecb225e92 833969

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αστυνομικές υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου, σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο διαμονής και απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αστυνομικές υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Υπήκοος τρίτης χώρας που παραβιάζει την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, ή σε κάθε άλλη περίπτωση διαμένει παράνομα στη χώρα για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες, υποχρεούται κατά την αναχώρηση να καταβάλει το τετραπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας. Εάν ο χρόνος της παράνομης διαμονής είναι μεγαλύτερος των (30) ημερών ή ο χρόνος αυτής δεν προκύπτει από οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, υποχρεούται να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για ετήσια άδεια διαμονής.

Για την επιβολή του προστίμου συντάσσεται σχετική πράξη από τα Αστυνομικά Τμήματα Διαβατηριακού Ελέγχου. Το πρόστιμο καταβάλλεται, υπέρ του Αριθμού Λογαριασμού Εσόδων Α.Λ.Ε. 1560989001, σε οποιαδήποτε υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. όταν υπάρχει Α.Φ.Μ. του οφειλέτη, άλλως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. απόδοσης Α.Φ.Μ. και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας στερείται χρημάτων για την καταβολή του προστίμου, επιτρέπεται η αναχώρησή του και η Υπηρεσία επιβολής του προστίμου καταχωρεί απευθείας στην οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την πράξη επιβολής του προστίμου με τα στοιχεία ταυτότητας του αλλοδαπού, το ύψος προστίμου και την ημερομηνία επιβολής.

Το πρόστιμο μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία επιβολής θεωρείται ότι έχει παραγραφεί και διαγράφεται αυτοδικαίως.

Προϋπόθεση για την εντός τετραετίας επανείσοδο του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα αποτελεί η καταβολή του προστίμου, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές κατά νόμο προϋποθέσεις εισόδου.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει δικαίωμα προσφυγής που υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών, από την επίδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εξετάζεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας που το επέβαλε. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα καταχωρούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων στην Εθνική Βάση Δεδομένων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου στη Χώρα, λόγω μη καταβολής προστίμου που βεβαιώνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής κατά την αναχώρησή τους από την Ελλάδα και δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα διοικητικά μέτρα που εισάγονται στον Εθνικό Κατάλογο

Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών - Ε.Κ.ΑΝ.Α. ή στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen - SIS II με σκοπό την άρνηση εισόδου και διαμονής σε αλλοδαπούς που η παρουσία τους αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την δημόσια υγεία.

Τελευταία ενημέρωση

08/12/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Η προσφυγή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα διότι αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης επιβολής του προστίμου μέχρι την εξέτασή της από τον Διοικητή της Υπηρεσίας που το επέβαλε.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιβολή διοικητικών μέτρων στην Εθνική Βάση Δεδομένων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου στη Χώρα, λόγω μη καταβολής προστίμου που βεβαιώνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής κατά την αναχώρησή τους από την Ελλάδα

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία βεβαίωσης προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στη Ελλάδα και καταχώριση διοικητικών μέτρων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου στη Χώρα λόγω μη καταβολής του προστίμου


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνική Βάση Δεδομένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Οικονομικές Βασική προϋπόθεση για την επιβολή διοικητικών μέτρων στην Εθνική Βάση Δεδομένων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο διαμονής στη χώρα, είναι η μη καταβολή του προστίμου που βεβαιώνεται σε βάρος τους κατά την αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που καταβληθεί επί τόπου το επιβληθέν πρόστιμο, τα δεδομένα του παραβάτη δεν καταχωρούνται στην Εθνική Βάση Δεδομένων.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 73 3386 2005 212 Α

       Περιγραφή Βλέπε παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν.3386/2005.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100212

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 4000/2/14-ιθ 2012 2377 Β

       Περιγραφή Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας στερείται χρημάτων για την καταβολή του προστίμου, επιτρέπεται η αναχώρησή του από τη Χώρα και η Υπηρεσία επιβολής του προστίμου καταχωρεί απευθείας στην οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την πράξη επιβολής του προστίμου με τα στοιχεία ταυτότητας του αλλοδαπού, το ύψος προστίμου και την ημερομηνία επιβολής.

       Νομικές παραπομπές https://www.e-nomothesia.gr/kat-allodapoi/ya-4000-2-14-ith-2012.html

      • 1 Ο αρμόδιος υπάλληλος των Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατηρίων διαπιστώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας, κατά την αναχώρησή του από την Ελλάδα, παραβίασε την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, ή σε κάθε άλλη περίπτωση διέμενε παράνομα στη χώρα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν το χρονικό διάστημα που παραβιάζει ο υπήκοος τρίτης χώρας δε ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες, υποχρεούται κατά την αναχώρηση να καταβάλει το τετραπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας, ήτοι 600 ευρώ. Αν το χρονικό διάστημα που παραβιάζει ο υπήκοος τρίτης χώρας ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες, ή ο χρόνος αυτής δεν προκύπτει από οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, υποχρεούται κατά την αναχώρηση να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας, ήτοι 1200 ευρώ.

       Σημειώσεις Εξαιρούνται από την επιβολή προστίμου: α. οι ανήλικοι, β. όσοι έχουν την ιδιότητα του ομογενούς, γ. όσοι έχουν την ιδιότητα του συζύγου ή γονέα ημεδαπού, ομογενούς ή κοινοτικού, δ. όσοι εντάσσονται σε διαδικασίες και προγράμματα οικειοθελούς επαναπατρισμού, ε. όσοι παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής τους στην ελληνική επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αναχωρήσουν εντός τριάντα (30) ημερών από την εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδρομή του λόγου εξαίρεσης σε κάθε περίπτωση αποφαίνεται η αστυνομική αρχή που πραγματοποιεί τον έλεγχο αναχώρησης του αλλοδαπού.

       Όχι Όχι


      • 2 Συντάσσεται σχετική πράξη βεβαίωσης προστίμου σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 8 της υπ αριθ. 4000/2/14-ιθ από 10/8/2012 Κ.Υ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Το πρόστιμο καταβάλλεται, υπέρ του Αριθμού Λογαριασμού Εσόδων Α.Λ.Ε. 1560989001, σε οποιαδήποτε υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. όταν υπάρχει Α.Φ.Μ. του οφειλέτη, άλλως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. απόδοσης Α.Φ.Μ. και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

       Όχι Όχι


      • 3 Ο υπήκοος τρίτης χώρας, κατά την αναχώρησή του από την Ελλάδα, στερείται χρημάτων για την καταβολή του προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας καταβάλει επί τόπου το επιβληθέν πρόστιμο, τα δεδομένα του δεν καταχωρούνται στην Εθνική Βάση Δεδομένων και του επιτρέπεται η αναχώρησή του από τη Χώρα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 5 Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας στερείται χρημάτων για την καταβολή του προστίμου, επιτρέπεται η αναχώρησή του από τη Χώρα και η Υπηρεσία επιβολής του προστίμου καταχωρεί απευθείας στην οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την πράξη επιβολής του προστίμου με τα στοιχεία ταυτότητας του παραβάτη, το ύψος προστίμου και την ημερομηνία επιβολής με σκοπό την απαγόρευση εισόδου έως ότου καταβληθεί το επιβληθέν πρόστιμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 6 Ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει δικαίωμα προσφυγής που υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών, από την επίδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εξετάζεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας που το επέβαλε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Εάν η προσφυγή γίνει αποδεκτή, αίρεται το πρόστιμο και διαγράφεται η σχετική καταχώριση από την οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόρριψη προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον δεν γίνει δεκτή η προσφυγή το πρόστιμο παραμένει στην Εθνική Βάση Δεδομένων και διαγράφεται αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία επιβολής, ειδάλλως για την εντός τετραετία επανείσοδο του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα απαιτείται η καταβολή του

       Ναι Ναι


      • 8 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.