Επιβολή κυρώσεων σε τομείς τροφίμων, ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4ca98d52-6733-4118-bd71-92ce0c1ce28a 604614

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφέρειες, Περιφερειακές ενότητες, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή προστίμων στους τομείς τροφίμων, ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, όταν προκύπτουν μη συμμορφώσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Η διαπίστωση των μη συμμορφώσεων προκύπτει κατά τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επισήμων ελέγχων (π.χ. μηνύματα συστήματος RASFF, στοχευμένες συστάσεις της DG SANTE, αξιολόγηση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών). Το ύψος των προστίμων ποικίλει ανάλογα με τη σοβαρότητα των μη συμμορφώσεων για τη δημόσια υγεία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Μετά την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση. Αν η ένσταση δεν υποβληθεί, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η απόφαση επιβολής προστίμου θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. Ο ενδιαφερόμενος επί των εκτελεστών αποφάσεων για την επιβολή προστίμου, πέραν της προσφυγής σε ένσταση, δύναται να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4235/2014 (Α’32).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιβολή προστίμων στους τομείς τροφίμων, ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ.

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή διοικητικών κυρώσεων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,


      • 1 Υγειονομικές Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων προϋποθέτει τη τήρηση της νομοθεσίας σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς τροφίμων, ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Ο υπολογισμός των προστίμων γίνεται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων επιμέτρησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Το πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της απόφασης επιβολής του. Η εντός της ως άνω προθεσμίας, αποπληρωμή του προστίμου, συνεπάγεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση μη πληρωμής του προστίμου, μετά την παρέλευση των 60 ημερών, το ποσό του προστίμου θα βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ με επιβάρυνση 1% ανά μήνα καθυστέρησης, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 11, 136, 137, 139 625 2017

       Περιγραφή Για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0625-20220128&qid=1672164880411&from=EL

      • Υπουργική Απόφαση 434/82574 2014 1710 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των συντελεστών των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (Α΄32) στους τομείς των τροφίμων,της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201710

      • Υπουργική Απόφαση 673/141426 2014 3109 Β

       Περιγραφή Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α΄ 32) στον τομέα των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203109

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος 47 - 57 2717 1999 97 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100097

      • 1 Διενέργεια επίσημου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή α. Διενέργεια τακτικού επισήμου ελέγχου σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ. β. Διενέργεια έκτακτων επισήμων ελέγχων

       Σημειώσεις Οι έκτακτοι επίσημοι έλεγχοι προκύπτουν από τις κάτωθι περιπτώσεις: Διερεύνηση παραπόνων Μηνύματα συστήματος RASFF Στοχευμένες συστάσεις της DG SANTE Αξιολόγηση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών

       Όχι Όχι


      • 2 Διαπίστωση μη συμμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή αξιολογεί τη σημαντικότητα των μη συμμορφώσεων και αποφασίζει αν θα πρέπει να προβεί στην εισήγηση για διοικητικές κυρώσεις.

       Σημειώσεις Εάν η αρμόδια αρχή κατά τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων διαπιστώσει μη συμμόρφωση που δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, διατυπώνει έγγραφες συστάσεις που απαιτούν διορθωτικές ενέργειες. Αν η αρμόδια αρχή, μετά από επανέλεγχο: α) Διαπιστώσει ότι η επιχείρηση έχει μεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες αλλά δεν τις έχει ολοκληρώσει, διατυπώνει εκ νέου έγγραφες συστάσεις ως προς τις μη συμμορφώσεις που υπολείπονται. Η επιχείρηση υποχρεούται να αποστέλλει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις υπολειπόμενες συστάσεις και αν αυτά δεν κρίνονται ικανοποιητικά, ορίζεται εκ νέου επανέλεγχος. β) Αν διαπιστώσει μη συμμόρφωση με τις συστάσεις της, ή αν η επιχείρηση είναι υπότροπη, λαμβάνονται διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης, (περιορισμό η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά, δέσμευση, κατάσχεση, ανάκληση ή απόσυρση ή καταστροφή τροφίμων ή ζωοτροφών, αναστολή μερική ή ολική της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, κ.α.), επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και παραπέμπεται η υπόθεση στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την επιβολή ποινικών κυρώσεων, Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση αποτελεί ή θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, ή λαμβάνει άμεσα μέτρα συμμόρφωσης, λαμβάνει μέτρα συμμόρφωσης και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή και παραπέμπει στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την επιβολή ποινικών κυρώσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκθεση ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το κλιμάκιο των ελεγκτών που διενεργεί τον έλεγχο καταγράφει σε έκθεση ελέγχου τα ευρήματα του ελέγχου, δηλαδή τις μη συμμορφώσεις και ενημερώνει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, παράλληλα, με την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης, δύναται να επιβάλλονται διοικητικές ή /και ποινικές κυρώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν την επιβολή προστίμων.

       Σημειώσεις Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Όταν η επιχείρηση στα πλαίσια του αυτοελέγχου διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, δηλώσει αυτοβούλως στην αρμόδια αρχή και λάβει άμεσα τα δέοντα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για τον περιορισμό του κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει εγκαταλείψει την εγκατάσταση ή δεν έχει καταναλωθεί. β) Όταν μη ασφαλή τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ αποσύρονται ή/και κατάσχονται βάσει του συστήματος RASFF, εφόσον αυτά έχουν παραχθεί εκτός της Χώρας και μόνο στις περιπτώσεις που αποδειχθεί άγνοια ή απουσία δόλου από τον υπεύθυνο της επιχείρησης που προορίζεται το φορτίο. γ) Όταν τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ διατέθηκαν ή διακινήθηκαν και το επίπεδο των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε την τεκμηρίωση βλάβης για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Ωστόσο, λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης για την αποτροπή του κινδύνου, όταν αυτός διαπιστωθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιβολή προστίμου μετά από έλεγχο της κεντρικής αρμόδιας αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν η κεντρική αρμόδια αρχή διενεργεί η ίδια επίσημο έλεγχο και διαπιστώνει μη συμμόρφωση στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα που, ανεξαρτήτως ύψους, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης των αρμόδιων Διευθύνσεων.

       Ναι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση απόφασης στον ενδιαφερόμενο - Υποβολή ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση.

       Σημειώσεις Αν η ένσταση δεν υποβληθεί, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η απόφαση επιβολής προστίμου θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

       Ναι Όχι


      • 7 Συνεδρίαση Επιτροπής ενστάσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάζεται η νομιμότητα και η ουσία της ένστασης καθώς και οι αιτιάσεις του ενισταμένου.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόφαση επί της ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επί της ένστασης αποφαίνεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση των τριμελών επιτροπών των αρμόδιων Διευθύνσεων. Ο Υπουργός ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιεί την απόφαση επιβολής του προστίμου ή απορρίπτει την ένσταση.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τον νόμο για το Επιτελικό Κράτος πλέον όλες οι ατομικές διοικητικές πράξεις εκδίδονται όχι από τον Υπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα, αλλά από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πρόεδρος της επιτροπής ενστάσεων κοινοποιεί την απόφασή στον ενιστάμενο, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

       Σημειώσεις Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου, αν δεν υποβληθεί, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ένσταση, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

       Ναι Ναι


      • 10 Κατ΄ εξαίρεση επιβολή προστίμου από 6.000 έως και 60.000 ευρώ από τον Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα διοικητικά πρόστιμα για ορισμένες μη συμμορφώσεις: α. που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής και της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και β. του «Τομέα Ζωοτροφών» και του «Τομέα Υγείας των Ζώων» επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών, αντίστοιχα, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Διευθύνσεων. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις εισηγούνται έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

       Ναι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση απόφασης στον ενδιαφερόμενο - Υποβολή ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής. Η ένσταση κατατίθεται στην κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση του αυτού Υπουργείου που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίμου και απευθύνεται στην αρμόδια τριμελή επιτροπή.

       Σημειώσεις Αν η ένσταση δεν υποβληθεί, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η απόφαση επιβολής προστίμου θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

       Ναι Όχι


      • 12 Συνεδρίαση επιτροπής ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάζεται η νομιμότητα και η ουσία της ένστασης καθώς και οι αιτιάσεις του ενισταμένου.

       Σημειώσεις Η επιτροπή ενστάσεων είναι τριμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η σύνθεσή της, οι ιδιότητες των μελών, ο τρόπος λειτουργίας, η έδρα, και κάθε σχετικό θέμα.

       Ναι Όχι


      • 13 Απόφαση επί της ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η τριμελής επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της επί της ένστασης, μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιεί την απόφαση επιβολής του προστίμου ή απορρίπτει την ένσταση.

       Ναι Όχι


      • 14 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πρόεδρος της επιτροπής ενστάσεων κοινοποιεί την απόφασή στον ενιστάμενο, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

       Ναι Ναι


      • 15 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, με απόφασή του, προβαίνει, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου, στη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής.

       Σημειώσεις Η επιτροπή αποτελείται από τρεις (3) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που υπογράφουν την έκθεση ελέγχου. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον ανώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ελεγκτής με τον κατώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας. Αν δεν επαρκεί ο αριθμός των υπαλλήλων για τη συγκρότηση της επιτροπής, σε αυτή δύνανται να συμμετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αρμόδιες αρχές, με συναφές αντικείμενο.

       Ναι Όχι


      • 16 Κλήση σε ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος της επιτροπής δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίασή της, καλεί τον ενδιαφερόμενο για να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικά, με παρουσία του ίδιου ή εκπροσώπου του κατά την ημέρα συνεδρίασης.

       Ναι Όχι


      • 17 Συνεδρίαση επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου προκειμένου να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση.

       Σημειώσεις Η εν λόγω επιτροπή δεν επιλαμβάνεται των περιπτώσεων μη συμμορφώσεων που το ποσό εκκίνησης του διοικητικού προστίμου είναι 6.001 ευρώ και άνω.

       Ναι Όχι


      • 18 Απόφαση επιτροπής για μη επιβολή προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση της επιτροπής είναι η μη επιβολή προστίμου.

       Ναι Ναι


      • 19 Απόφαση τριμελούς επιτροπής - διαβίβαση φακέλου για επιβολή προστίμου άνω των 6000 ευρώ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η τριμελής επιτροπή διαβιβάζει περιπτώσεις επισήμων ελέγχων με πρόστιμα άνω των 6.000 ευρώ. Πρόστιμα άνω των 60.000 ευρώ, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων κατά περίπτωση.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τον νόμο για το Επιτελικό Κράτος πλέον όλες οι ατομικές διοικητικές πράξεις εκδίδονται όχι από τον Υπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα αλλά από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 20 Απόφαση επιτροπής για επιβολή προστίμου έως και 6.000 ευρώ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή αποφασίζει για την επιβολή προστίμου μέχρι και έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με σχετική εισήγηση για το ύψος αυτού. Στην απόφαση αναφέρεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης από τον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται βάσει θεσμοθετημένων κριτηρίων επιμέτρησης

       Ναι Όχι


      • 21 Κοινοποίηση απόφασης στον ενδιαφερόμενο - Παραλαβή ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής. Η ένσταση κατατίθεται στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίμου και απευθύνεται στην αρμόδια τριμελή επιτροπή.

       Σημειώσεις Αν η ένσταση δεν υποβληθεί, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η απόφαση επιβολής προστίμου θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

       Ναι Όχι


      • 22 Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή ενστάσεων είναι τριμελής και συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

       Σημειώσεις Εξαίρεση του ανωτέρω αποτελούν οι περιπτώσεις επισήμων ελέγχων που διενεργούνται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, οπότε η ένσταση απευθύνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΕΦΕΤ, το οποίο καθορίζει τη σχετική προς τούτο διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 23 Απόφαση επιτροπής ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι τριμελείς επιτροπές ή ο ΕΦΕΤ, κατά περίπτωση, αποφαίνονται επί των ενστάσεων, μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνουν εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιούν την απόφαση επιβολής του προστίμου ή απορρίπτουν την ένσταση.

       Ναι Όχι


      • 24 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση επί της ένστασης, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 25 Κοινοποίηση απόφασης στον ενδιαφερόμενο - Παραλαβή ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής Η ένσταση κατατίθεται στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίμου. Για τις περιπτώσεις αρμοδιότητας ΕΦΕΤ, η ένσταση κατατίθεται στο ΔΣ του ΕΦΕΤ, το οποίο καθορίζει τη σχετική για την εξέταση αυτής διαδικασία.

       Σημειώσεις Αν η ένσταση δεν υποβληθεί, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η απόφαση επιβολής προστίμου θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

       Ναι Όχι


      • 26 Συνεδρίαση επιτροπής ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάζεται η νομιμότητα και η ουσία της ένστασης καθώς και οι αιτιάσεις του ενισταμένου.

       Σημειώσεις Η επιτροπή ενστάσεων είναι τριμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η σύνθεσή της, οι ιδιότητες των μελών, ο τρόπος λειτουργίας, η έδρα, και κάθε σχετικό θέμα.

       Ναι Όχι


      • 27 Απόφαση επί της ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η τριμελής επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της επί της ένστασης, μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας αυτών και ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιεί την απόφαση επιβολής του προστίμου ή απορρίπτει την ένσταση. Κατ΄ εξαίρεση της ανωτέρω διαδικασίας, επί της ένστασης αποφαίνεται ο Υπουργός για την περίπτωση που η επιβολή προστίμου έχει γίνει με απόφαση του και κατόπιν εισήγησης της σχετικής τριμελούς επιτροπής.

       Ναι Όχι


      • 28 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πρόεδρος της επιτροπής ενστάσεων κοινοποιεί την απόφασή στον ενιστάμενο, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.