Επιβολή κυρώσεων στον τομέα παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση23f472c2-fe88-4d1a-8101-85ab77a41997 635198

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Παρατηρήσεις

Στην διαδικασία συμμετέχουν τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΤΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Επιβολή κυρώσεων στον τομέα παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κατά της Απόφασης επιβολής προστίμου υφίσταται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) ή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει σε μονομελή σύνθεση, εντός είκοσι (20) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα που επιδόθηκε η απόφαση. Κατά την αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των ένδικων μέσων (Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας)

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιβολή προστίμων στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή κυρώσεων στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού, σε συνεργασία με τα ΤΑΑΕ του ΥΠΑΑΤ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο διαπιστώνεται παράβαση ή παραβάσεις της νομοθεσίας για την παραγωγή ή/και εμπορία πολ/κού υλικού να μην είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής ή/και εμπορίας επιχειρήσεων πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο διαπιστώνεται παράβαση ή παραβάσεις της νομοθεσίας για την παραγωγή ή/και εμπορία πολ/κού υλικού να παράγει ή/και να εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 22 2001 21 Α

       Περιγραφή Καθορισμός οργάνων και υπηρεσιών για την εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄164).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100021

      • Νόμος 8 2325 1995 153 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις - Άρθρο 8 αντικατάσταση του άρθρου 25 του Ν. 1564/1985

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100153

      • Νόμος 25 1564 1985 164 Α

       Περιγραφή Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών - Άρθρο 25 Κυρώσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100164

      • 1 Διενέργεια ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παράγουν και εμπορεύονται ή εμπορεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥπΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαπίστωση παράβασης ή παραβάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διαπίστωση παράβασης ή παραβάσεων της νομοθεσίας περί παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ως αποτέλεσμα της διενέργειας του ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη πρακτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνυπογράφεται από τους αρμόδιους Ελεγκτές του ΤΑΑΕ και τον ελεγχόμενο.

       Σημειώσεις Αφορά στην άμεση καταγραφή ευρημάτων. Δεν περιλαμβάνει αποτελέσματα ελέγχων και εξετάσεων, για τα οποία απαιτείται περαιτέρω σημαντικός χρόνος ολοκλήρωσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη έκθεσης ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη έκθεσης ελέγχου από το αρμόδιο ΤΑΑΕ.

       Σημειώσεις Είναι δυνατόν να συμπληρωθεί με αποτελέσματα ελέγχων και εξετάσεων που θα προκύψουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδοση της έκθεσης ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επίδοση της έκθεσης ελέγχου από το ΤΑΑΕ το οποίο διενήργησε τον έλεγχο στον ελεγχόμενο και κοινοποίησή της στην Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση της έκθεσης ελέγχου και του σχετικού φακέλου στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή από το αρμόδιο ΤΑΑΕ στη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της έκθεσης ελέγχου, του αποδεικτικού επίδοσης και του σχετικού φακέλου ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση στο αρμόδιο ή αρμόδια Τμήματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση και χρέωση στο αρμόδιο ή αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.

       Όχι Όχι


      • 8 Χρέωση σε εισηγητή ή εισηγητές (όταν αφορά σε περισσότερα Τμήματα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Χρέωση σε εισηγητή ή εισηγητές (όταν αφορά σε περισσότερα Τμήματα) για την σύνταξη υπηρεσιακού σημειώματος/εισήγησης για την επιβολή προστίμου.

       Σημειώσεις Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του φακέλου (π.χ. αναμονή αποτελεσμάτων μετελέγχου, συμπληρωματικά έγγραφα ελέγχων από ΤΑΑΕ). Λαμβάνεται επίσης υπόψη η αποστολή απόψεων του ελεγχόμενου, η οποία προβλέπεται να γίνει στην Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της έκθεσης ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη εισήγησης από το αρμόδιο ή αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων για την επιβολή προστίμου με εισήγηση για το ύψος αυτού ή εισήγηση για την απαλλαγή του ενδιαφερόμενου από την επιβολή προστίμου.

       Σημειώσεις Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του φακέλου (π.χ. αναμονή αποτελεσμάτων μετελέγχου, συμπληρωματικά έγγραφα ελέγχων από ΤΑΑΕ).

       Όχι Όχι


      • 10 Υποβολή εισήγησης στην Τριμελή Τεχνική Επιτροπή του ΠΔ 22/2001

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παράδοση των εισηγήσεων από τη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων στην Τριμελή Τεχνική Επιτροπή του ΠΔ. 22/2001.

       Όχι Όχι


      • 11 Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής του ΠΔ 22/2001

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προσκαλούνται τα μέλη της Τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής του ΠΔ. 22/2001 σε συνεδρίαση για την εξέταση εισηγήσεων επιβολής ή μη προστίμων.

       Όχι Όχι


      • 12 Συνεδρίαση της Τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής του ΠΔ 22/2001

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Τα μέλη της Τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής του ΠΔ. 22/2001 εξετάζουν τις εισηγήσεις για την επιβολή ή μη προστίμων.

       Όχι Όχι


      • 13 Γνωμοδότηση της Τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής του ΠΔ 22/2001

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη πρακτικών από τον γραμματέα της Τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής του ΠΔ 22/2001 με τη γνωμοδότηση της Τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής του ΠΔ. 22/2001 επί των εισηγήσεων για την επιβολή ή μη προστίμων.

       Όχι Όχι


      • 14 Εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος για την επιβολή ή μη προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος για την επιβολή ή μη προστίμου με: Α) Σύνταξη σχεδίου Απόφασης επιβολή προστίμου από το αρμόδιο ή αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων με βάση την γνωμοδότηση της Τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής του ΠΔ 22/2001και προώθηση για υπογραφή από το αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων όργανο ή Β) Σύνταξη εγγράφου για την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου για την απαλλαγή του ενδιαφερόμενου από την επιβολή προστίμου.

       Σημειώσεις Το αρμόδιο για την επιβολή ή μη κυρώσεων όργανο ορίζεται με υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 15 Διεκπεραίωση Απόφασης επιβολής προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση επιβολής προστίμου, η υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο απόφαση επιβολής προστίμου πρωτοκολλείται και αποστέλλεται στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης - Τμήμα Παρακολούθησης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Οικονομικής Υποστήριξης του ΥΠΑΑΤ για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο ή πρωτοκόλληση εγγράφου προς το αρμόδιο ΤΑΑΕ σχετικά με την απαλλαγή του ενδιαφερόμενου από την επιβολή προστίμου.

       Ναι Ναι


      • 16 Διεκπεραίωση εγγράφου απαλλαγής από την επιβολή προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση απαλλαγής από την επιβολή προστίμου, το σχετικό έγγραφο αποστέλλεται προς το αρμόδιο ΤΑΑΕ με σκοπό την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.