Επιβολή προστίμου για μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών μη δικαιούμενων την είσοδο στη χώρα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9d444ab8-3fc9-447b-9352-deb5f782ddf8 678896

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή προστίμου σε ναυτιλιακές εταιρείες και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη μεταφορά με πλωτό μέσο πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι δεν δικαιούνται είσοδο στη χώρα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες για τη διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό. Οι ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ατόμων, υποχρεούνται να μην δέχονται για μεταφορά και να λαμβάνουν κάθε μέτρο που να αποκλείει τη μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που: α) δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εν ισχύ διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται η λήψη τους πριν από την άφιξη των πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα, εκτός αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Κανονισμού 2009/810 «Κώδικας Θεωρήσεων» σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 5 στοιχείο β΄ του Κανονισμού 2016/399 «Κώδικας Συνόρων Schengen» ή β) κατέχουν διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα με εμφανείς ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, με απόφαση της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής επιβάλλεται στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως, χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο .

Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του προστίμου, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή που διενήργησε τον διαβατηριακό έλεγχο και επέβαλε το πρόστιμο. Η ενδικοφανής προσφυγή εξετάζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης για επιβολή προστίμου σε ναυτιλιακή εταιρεία ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια μεταφορά προσώπων, σε περίπτωση μεταφοράς μη δικαιούμενων για είσοδο στην ελληνική επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • Νόμος 30 παρ. 3α 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Νόμος 11 4676 2020 67 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100067

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 35 810 2009

       Περιγραφή Κώδικας Θεωρήσεων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:EL:PDF

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 6 παρ. 5, στοιχείο β΄ 399 2016

       Περιγραφή Περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20170407&from=da

      • Νόμος 50 παρ. 1 4174 2013 170 Α

       Περιγραφή Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις - Αλληλέγγυα ευθύνη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100170

      • 1 Διαπίστωση μεταφοράς μη δικαιούμενων για είσοδο στην ελληνική επικράτεια, υπηκόων τρίτων χωρών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τον διαβατηριακό έλεγχο διαπιστώνεται από την αστυνομική Αρχή, η οποία είναι κατά τόπον αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό, η μεταφορά μη δικαιούμενων για είσοδο στην ελληνική επικράτεια, υπηκόων τρίτων χωρών.

       Όχι Όχι


      • 2 Πράξη επιβολής προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο με απόφαση της αστυνομικής Αρχής, η οποία είναι κατά τόπο αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό στην ναυτιλιακή εταιρεία, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια μεταφορά ατόμων με πλωτό μέσο.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου (ναυτιλιακής εταιρίας ή φυσικού ή νομικού προσώπου, που επιβλήθηκε το πρόστιμο)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ενημέρωση της ναυτιλιακής εταιρείας ή του φυσικού ή νομικού προσώπου, που εκτελεί δημόσια μεταφορά ατόμων με πλωτό μέσο, ότι έχει επιβληθεί το χρηματικό πρόστιμο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.