Επιβολή προστίμων σε λειτουργούντες Σταθμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας από συμβατικά καύσιμα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση28752dd4-2f30-46e0-b2d7-639151a5a914 287524

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή κυρώσεων σε Σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα, κύριους είτε εφεδρικούς, για την αυθαίρετη λειτουργία τους και την παράβαση των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

10/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναφορά/Καταγγελία σχετικά με την αυθαίρετη λειτουργία Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα.

Σημειώσεις

Η διαδικασία μπορεί να κινηθεί αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας/αναφοράς πολίτη στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου εδρεύει ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 18/1989 υποβολή προσφυγής ή αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    NACE

    • 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός της διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων στους Σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρήσης Ο έλεγχος για την επιβολή προστίμων αφορά κάτοχο άδειας παραγωγής, εγκατάστασης ή/και λειτουργίας Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Ο έλεγχος για την επιβολή προστίμων αφορά, σε περίπτωση εφεδρικών Σταθμών, σε κάτοχο απόφασης εξαίρεσης από άδεια παραγωγής και νόμιμη απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τα δικαιολογητικά της Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534/13.05.2020 (ΦΕΚ Β 1976).

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4 2244 1994 168 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις


      • Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.13129/02.08.1996 1996 766 Β

       Περιγραφή Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε Σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960200766

      • Νόμος 1 2647 1998 237 Α

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100237

      • Υπουργική Απόφαση 1 Δ6/Φ1/οικ.8295/19-04-1995 1995 385 Β

       Περιγραφή Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τα καταβλητέα παράβολά και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200385

      • Προεδρικό Διάταγμα 18 1989 8 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100008

      • 1 Παραλαβή της Καταγγελίας/Αναφοράς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατατίθεται καταγγελία/αναφορά στην αρμόδια Υπηρεσία ή μετά από αυτεπάγγελτη ενέργεια της τελευταίας σχετικά με την αυθαίρετη λειτουργία ή την παράβαση όρων της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα».

       Όχι Όχι


      • 2 Κλήση σε ακρόαση για παροχή απόψεων του παραγωγού-παραβάτη προς την αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Κλήση προς τον παραγωγό-παραβάτη για την παροχή απόψεων αναφορικά με τη συγκεκριμένη παράβαση.

       Όχι Όχι


      • 3 Σχηματισμός φακέλου με όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σχηματισμός φακέλου που να περιλαμβάνει: -τα γενικά στοιχεία της εγκατάστασης. -την έκθεση του αρμόδιου υπαλλήλου από την οποία προκύπτει η τέλεση της συγκεκριμένης παράβασης. Η Έκθεση περιλαμβάνει κατά κανόνα το σύνολο των παρατηρήσεων του αρμόδιου υπαλλήλου για τον εν λόγω σταθμό και τις διαπιστωμένες παραβάσεις. -τις απόψεις του παραγωγού-παραβάτη αναφορικά με τη συγκεκριμένη παράβαση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης επιβολής κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση για την επιβολή σχετικών κυρώσεων προς τον Παραγωγό-Παραβάτη.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.