Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κατά SEVESO

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5ec3f5dd-2400-444c-9a3b-325280d21092 535240

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαδικασία διενέργειας Επιθεωρήσεων-Ελέγχων σε Εγκαταστάσεις ή Μονάδες στις οποίες τηρούνται επικίνδυνες ουσίες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι Επιθεωρήσεις διενεργούνται κάθε ένα (1) έτος για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας και κάθε τρία (3) έτη για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, εκτός αν η αδειοδοτούσα αρχή καταρτίσει πρόγραμμα επιθεωρήσεων με βάση συστηματική εκτίμηση των κινδύνων μεγάλου ατυχήματος στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Η επιθεώρηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές Περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων των αρχών που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντκή αδειοδότηση), Υγείας, Εργασίας, Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την οικεία Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κατά SEVESO.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Σύμφωνα με το ΠΔ 18/1989 και τον ΚΔΔ (Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) ο Φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να προσφύγει δικαστικώς εναντίον της Έκθεσης Επιθεώρησης εντός προθεσμίας 60 ημερών (άρθρο 41 ΠΔ 18/1989).

    NACE

    • 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007).


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Τεχνικές Η επιθεώρηση κατά SEVESO γίνεται σε κάθε εγκατάσταση (establishment) δραστηριότητας, που τελεί υπό τον έλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης, όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε μία ή περισσότερες μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ή συναφών υποδομών ή δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (Β 354).

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 172058 2016 354 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

      • 1 Έκδοση εντολής διενέργειας Επιθεώρησης - Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Διενέργεια επιθεώρησης από τη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή από την αντίστοιχη Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε εγκαταστάσεις, στις οποίες αποθηκεύονται επικίνδυνες ουσίες σε συνεργασία με τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές Περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων των αρχών που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντκή αδειοδότηση), Υγείας, Εργασίας, Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την οικεία Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής με εντολή τη διενέργεια Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πριν την επιθεώρηση εκδίδεται η αντίστοιχη Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής με εντολή τη διενέργεια επιθεώρησης στον συγκεκριμένο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, η οποία κοινοποιείται σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και στον αρμόδιο φορέα εκμετάλλευσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια της επιτόπιας Επιθεώρησης - Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη και αποστολή της Έκθεσης Επιθεώρησης στον φορέα της εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη και αποστολή της Έκθεσης Επιθεώρησης στον φορέα της εκμετάλλευσης, στην οποία περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα της επιθεώρησης και όλα τα μέτρα που έχουν προσδιορισθεί ως αναγκαία να ληφθούν.

       Σημειώσεις Η έκθεση συντάσσεται από κοινού με τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές Περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων των αρχών που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντκή αδειοδότηση), Υγείας, Εργασίας, Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την οικεία Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.