Επικαιροποίηση στοιχείων προϊόντος Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση13e484f8-31fb-4e20-8c5b-98c60843cba3 134848

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & ΣΕΔ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ώρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επικαιροποίηση στοιχείων προϊόντος Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & ΣΕΔ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Κάθε εισαγωγέας Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ που έχει εισάγει προϊόν προς αποζημίωση στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ, έχει την δυνατότητα / υποχρέωση να επικαιροποιεί τα στοιχεία του εκάστοτε προϊόντος εφόσον αυτά μεταβάλλονται.

Τελευταία ενημέρωση

28/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Επικαιροποίηση στοιχείων προϊόντος Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επικαιροποίηση στοιχείων προϊόντος Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Εισαγωγέας Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών TaxisNet για εγγραφή στην πλατφόρμα. Κατοχή κωδικών στην εφαρμογή του Μητρώου στη συνέχεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο κατασκευάστριας εταιρείας ή αντίστοιχο έγγραφο όπως ορίζεται στην Απόφαση Δ.Σ. 1201/708/2020 (ΦΕΚ 4043/Β). Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Έγγραφο κατασκευάστριας εταιρείας ή αντίστοιχο έγγραφο όπως ορίζεται στην Απόφαση Δ.Σ. 1201/708/2020 (ΦΕΚ 4043/Β).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 3 4931 2022 94 Α

       Περιγραφή Σκοπός του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4238/2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100094

      • Νόμος 87 4600 2019 43 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Μητρώων προμηθειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100043

      • Νόμος 108 4461 2017 38 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ζητημάτων ΕΟΠΥΥ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100038

      • Νόμος 97 4486 2017 115 Α

       Περιγραφή Αντικαθίστανται ή τροποποιείται: - Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 - Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 - Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) - Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) - Το εδάφιο β΄ της παρ. 1α του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄167), προστίθεται εδάφιο. Στο τέλος του δέκατου τρίτου εδαφίου του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β΄2456) προστίθεται εδάφιο. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 προστίθενται εδάφια. Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται υποπαράγραφος. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) προστίθενται εδάφια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100115

      • Νόμος 34 4447 2016 241 Α

       Περιγραφή Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Νόμος 4238 2014 38 Α

       Περιγραφή Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100038

      • Νόμος 3918 2011 31 Α

       Περιγραφή Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100031

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1201/708 2020 4043 Β

       Περιγραφή Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ’αρ. 1013/694/23-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. (Β΄ 3727).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204043

      • Νόμος 95 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • 1 Καταχώρηση επικαιροποίησης στοιχείων προϊόντος Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εισαγωγέας αποστέλλει αίτημα για επικαιροποίηση στοιχείων προϊόντος Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή των στοιχείων επικαιροποίησης και ενημέρωση του Μητρώου Αποζημιούμενων Ειδών ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον τα παρεχόμενα στοιχεία είναι σωστά, γίνεται αποδοχή της επικαιροποίησης και ενημέρωση του προϊόντος στο Μητρώο Ειδών.

       Ναι Ναι


      • 4 Επιστροφή του αιτήματος για περαιτέρω στοιχεία


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία, γίνεται επιστροφή του αιτήματος στον Εισαγωγέα.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος των στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποδοχή των στοιχείων επικαιροποίησης και ενημέρωση του Μητρώου Αποζημιούμενων Ειδών ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας


       Περιγραφή Εφόσον τα παρεχόμενα στοιχεία είναι σωστά, γίνεται αποδοχή της επικαιροποίησης και ενημέρωση του προϊόντος στο Μητρώο Ειδών.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.