Επικύρωση Βεβαίωσης Συμμετοχής σε Αγώνες ή Προετοιμασία σε Αίτηση Υπηρεσιακή Άδειας Αθλητή ή Προπονητή ή Διαιτητή ή Κριτή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2f4b392b-3a90-431d-8aa6-9e9602c18738 218988

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εισήγηση χορήγησης αδείας με αποδοχές σε αθλητές ή αθλητές συνοδούς ή προπονητές ή διαιτητές ή κριτές ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αθλητικών Ομοσπονδιών οι οποίοι εργάζονται στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του δημόσιου τομέα ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Επικύρωση Βεβαίωσης Συμμετοχής σε Αγώνες ή Προετοιμασία σε Αίτηση Υπηρεσιακή Άδειας Αθλητή ή Προπονητή ή Διαιτητή ή Κριτή.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν.2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από την διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εισήγηση για Χορήγηση Αδείας με Αποδοχές σε Αθλητές ή Αθλητές Συνοδούς ή Προπονητές ή Διαιτητές ή Κριτές ή Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αθλητικών Ομοσπονδιών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η άδεια να αφορά συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, Σκακιστική Ολυμπιάδα, Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή Αγώνες Championς League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA.

       Όχι Όχι

      • 2 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Προκειμένου για αθλητές ή προπονητές, η άδεια να αφορά συμμετοχή σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση ή προετοιμασία για τις προαναφερόμενες διεθνείς διοργανώσεις.

       Ναι Ναι

      • 3 Επαγγελματικές Οι αιτούντες να εργάζονται στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι αθλητές να είναι ενεργοί, μέλη εθνικής ή προεθνικής ομάδας αναγνωρισμένης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) αθλητικής ομοσπονδίας.

       Όχι Όχι

      • 5 Επαγγελματικές Οι προπονητές να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή και να προπονούν εθνική ομάδα ή αθλητή-τρια μέλος εθνικής ή προεθνικής ομάδας.

       Ναι Ναι

      • 6 Συμμετοχής Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας να συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή των αγώνων.

       Ναι Ναι

      • 1 Βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση αυτή απαιτείται προκειμένου για συμμετοχή σε ή προετοιμασία για Ολυμπιακούς Αγώνες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου για αγώνες ΑΜΕΑ, βεβαίωση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Βεβαίωση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου για την Σκακιστική Ολυμπιάδα, βεβαίωση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 4 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου για Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας με την οποία βεβαιώνεται ο αιτών έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 5 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με την οποία βεβαιώνεται ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 6 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με την οποία βεβαιώνεται ότι η προετοιμασία του αιτούντος είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 7 Βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κωφών Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κωφών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου για αγώνες κωφών, βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κωφών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • Νόμος 13 4726 2020 181 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκαν μεταξύ άλλων οι διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, όπως ίσχυαν, με τις οποίες ρυθμίζονται οι αθλητικές άδειες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100181

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης από το τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού (τμήμα πρωτοκόλλου) της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, πρωτοκόλληση και διαβίβαση της στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εισηγητικού εγγράφου προς την Υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο αιτών


       Περιγραφή Σύνταξη εισηγητικού εγγράφου προς την Υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο αιτών για τη χορήγηση της άδειας και υπογραφή του από τον προϊστάμενο του τμήματος.

       Ναι Ναι


      • 4 Αρνητική απάντηση προς τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρνητική απάντηση προς τον αιτούντα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.