Επικύρωση Βεβαίωσης Συμμετοχής σε Αγώνες ή Προετοιμασία σε Αίτηση Υπηρεσιακή Άδειας Αθλητή ή Προπονητή ή Διαιτητή ή Κριτή

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2f4b392b-3a90-431d-8aa6-9e9602c18738 218988

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Εισήγηση για χορήγηση αδείας με αποδοχές σε αθλητές ή αθλητές συνοδούς ή προπονητές ή διαιτητές ή κριτές ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αθλητικών Ομοσπονδιών οι οποίοι εργάζονται στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του δημόσιου τομέα ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν.2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από την διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εισήγηση για Χορήγηση Αδείας με Αποδοχές σε Αθλητές ή Αθλητές Συνοδούς ή Προπονητές ή Διαιτητές ή Κριτές ή Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αθλητικών Ομοσπονδιών

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Άλλο Η άδεια να αφορά συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, Σκακιστική Ολυμπιάδα, Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή Αγώνες Championς League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA.

        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Προκειμένου για αθλητές ή προπονητές, η άδεια να αφορά συμμετοχή σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση ή προετοιμασία για τις προαναφερόμενες διεθνείς διοργανώσεις.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Άλλο Οι αιτούντες να εργάζονται στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων.

        Όχι Όχι

       • 4 Άλλο Οι αθλητές να είναι ενεργοί, μέλη εθνικής ή προεθνικής ομάδας αναγνωρισμένης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) αθλητικής ομοσπονδίας.

        Όχι Όχι

       • 5 Άλλο Οι προπονητές να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή και να προπονούν εθνική ομάδα ή αθλητή-τρια μέλος εθνικής ή προεθνικής ομάδας.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 4

        Ναι Ναι

       • 6 Άλλο Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας να συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή των αγώνων.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 4

        Ναι Ναι

       • Νόμος 13 4726 2020 181 Α

        Περιγραφή Με το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκαν μεταξύ άλλων οι διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, όπως ίσχυαν, με τις οποίες ρυθμίζονται οι αθλητικές άδειες.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX4AbmJ-KebyXnSfz6FzV8L8RPQVuuMKdFKwnA48nTjS

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης από το τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού (τμήμα πρωτοκόλλου) της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, πρωτοκόλληση και διαβίβαση της στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος της βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα        Όχι Όχι


       • 3 Σύνταξη εισηγητικού εγγράφου προς την Υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο αιτών


        Περιγραφή Σύνταξη εισηγητικού εγγράφου προς την Υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο αιτών για τη χορήγηση της άδειας και υπογραφή του από τον προϊστάμενο του τμήματος.

        Ναι Ναι


       • 4 Αρνητική απάντηση προς τον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αρνητική απάντηση προς τον αιτούντα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

        Ναι Ναι


       • 1 Βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) Βεβαίωση

        Βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η βεβαίωση αυτή απαιτείται προκειμένου για συμμετοχή σε ή προετοιμασία για Ολυμπιακούς Αγώνες.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Βεβαίωση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Βεβαίωση

        Βεβαίωση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προκειμένου για αγώνες ΑΜΕΑ, βεβαίωση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 3 Βεβαίωση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Βεβαίωση

        Βεβαίωση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προκειμένου για την Σκακιστική Ολυμπιάδα, βεβαίωση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 4 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας Βεβαίωση

        Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προκειμένου για Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας με την οποία βεβαιώνεται ο αιτών έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 5 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας Βεβαίωση

        Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με την οποία βεβαιώνεται ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 6 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας Βεβαίωση

        Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με την οποία βεβαιώνεται ότι η προετοιμασία του αιτούντος είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 7 Βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κωφών Βεβαίωση

        Βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κωφών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προκειμένου για αγώνες κωφών, βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κωφών.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.