Επιλογή Επόπτη ΟΤΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfb7644a2-67f4-4ba9-bca0-f57066d2da32 100450

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιλογή Επόπτη Ο.Τ.Α. σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου συνιστάται θέση Προϊσταμένου της κατηγορίας ειδικών θέσεων πρώτου βαθμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. διορίζεται με τετραετή (4ετή) θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Η αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνίσταται στην άσκηση του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγματος. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μπορεί να εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας στη δράση των δήμων, περιφερειών, και των φορέων αυτών. Είναι επίσης αρμόδια να διαβιβάζει στους Ο.Τ.Α. της χωρικής της αρμοδιότητας τις εγκύκλιες οδηγίες και γενικές κατευθύνσεις, που δίδει το Υπουργείο Εσωτερικών ή τα κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, στο πλαίσιο του επιτελικού τους ρόλου. Πρόκειται για διαδικασία του ΑΣΕΠ, η οποία περιλαμβάνει υποβολή αίτησης με επισυναπτόμενο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, υποβολή δικαιολογητικών από τους δέκα (10) επικρατέστερους υποψηφίους και συνέντευξη τους ενώπιον του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ). Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για μία μόνο Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποψηφιότητας

Σημειώσεις

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή Επόπτη ΟΤΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Πτυχίο οικονομικών επιστημών ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Πτυχίο πολιτικών επιστημών ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Πτυχίο δημόσιας διοίκησης ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής

       Ναι Ναι

      • 5 Εκπαιδευτικές Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής σε οποιοδήποτε κλάδο του δικαίου

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής σε οποιοδήποτε κλάδο του δικαίου

       Ναι Ναι

      • 7 Προϋπηρεσίας Δεκαετής δικηγορική εμπειρία

       Ναι Ναι

      • 8 Εκπαιδευτικές Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

       Ναι Ναι

      • 10 Προϋπηρεσίας Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας όσοι έχουν διατελέσει αιρετοί, έως και πέντε (5) χρόνια πριν την έκδοση της σχετικής προκήρυξης σε οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό αξίωμα εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, στην οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα, ακόμα και αν παραιτηθούν του αιρετού αξιώματός τους.

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2825

      • 3 Πτυχίο οικονομικών επιστημών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο οικονομικών επιστημών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2825

      • 4 Πτυχίο πολιτικών επιστημών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο πολιτικών επιστημών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2825

      • 5 Πτυχίο δημόσιας διοίκησης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο δημόσιας διοίκησης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2825

      • 6 Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής σε οποιονδήποτε κλάδο του δικαίου. Αποδεικτικό σπουδών

       Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής σε οποιονδήποτε κλάδο του δικαίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2825

      • 7 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής σε οποιονδήποτε κλάδο του δικαίου. Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής σε οποιονδήποτε κλάδο του δικαίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 2825

      • 8 Δεκαετής (10ετής) δικηγορική εμπειρία - Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του δικηγόρου Πιστοποιητικό

       Δεκαετής (10ετής) δικηγορική εμπειρία - Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του δικηγόρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 8619

      • 9 Δεκαετής (10ετής) δικηγορική εμπειρία - Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος. Βεβαίωση

       Δεκαετής (10ετής) δικηγορική εμπειρία - Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων. Επίσης, το παρόν δικαιολογητικό συνυποβάλλεται με το δικαιολογητικό 9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9703

      • 10 Δεκαετής (10ετής) δικηγορική εμπειρία - Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των ετήσιων «καταστάσεων παραστάσεων στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Δεκαετής (10ετής) δικηγορική εμπειρία - Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των ετήσιων «καταστάσεων παραστάσεων στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων. Επίσης, το παρόν δικαιολογητικό συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά 9 και 10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Η προσκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι ενδεικτική και αρκεί να αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο συμβόλαιο κατ’ έτος, μόνο δε για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενική απασχόληση (καμία απολύτως παράσταση και κανένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετράται χρόνος εμπειρίας. Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους, επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι είτε αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και ο τρόπος πληρωμής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9338

      • 11 Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/page1505/page19? afrLoop=97304335650397714& adf.ctrl-state=zch5y1bve 179#!%40%40%3F afrLoop%3D97304335650397714%26 adf.ctrl-state%3Dzch5y1bve 183

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • 12 Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/page1505/page19? afrLoop=97304335650397714& adf.ctrl-state=zch5y1bve 179#!%40%40%3F afrLoop%3D97304335650397714%26 adf.ctrl-state%3Dzch5y1bve 183

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 11

       Ναι 8619

      • 13 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών για απόδειξη εργασιακής εμπειρίας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών για απόδειξη εργασιακής εμπειρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο όταν υποψήφιος υπηρετεί στο δημόσιο τομέα (τακτικοί μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • 14 Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης από την υπηρεσία του για απόδειξη εργασιακής εμπειρίας, βάσει των στοιχείων του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου Βεβαίωση

       Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης από την υπηρεσία του για απόδειξη εργασιακής εμπειρίας, βάσει των στοιχείων του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο όταν υποψήφιος υπηρετεί στο δημόσιο τομέα (τακτικοί μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 13

       Ναι 9703

      • 15 Αποδεικτικά έγγραφα για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας υποψηφίων που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των υπηρετούντων στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικά έγγραφα για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας υποψηφίων που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των υπηρετούντων στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους υποψήφιους που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των υπηρετούντων στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής: Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή: (i) Για τους μισθωτούς: βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης και βεβαίωση του οικείου εργοδότη, από την οποία να προκύπτει επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του. (ii) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: βεβαίωση από τον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, περιπτώσεις ο υποψήφιος προσκομίζει: (i) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. (ii) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου. (iii) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. (iv) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης. Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέγεται ως ένας εκ των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 13

       Ναι 4441

      • Νόμος 90, παράγραφος 4 4804 2021 90 Α

       Περιγραφή Μεταβατικές Διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100090

      • Άλλο 43885 2018

       Περιγραφή Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΕΟ/2018) για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Εποπτών ΟΤΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 216 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/v/cc3e9b86-a174-478d-b5b6-ddfba81a5f12

       ΑΔΑ ΨΝΗΙ465ΧΘ7-Ν10

      • Υπουργική Απόφαση 43878 2018 3655 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας επιλογής Εποπτών ΟΤΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203655

      • Νόμος 108, 109, 110 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή Ρυθμίζονται τα ζητήματα: Αρχές - Έκταση - Περιεχόμενο κρατικής εποπτείας, αντικατάσταση του άρθρου 214 του ν. 3852/2010, αντικατάσταση του άρθρου 216 του ν. 3852/2010, λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. και η αντικατάσταση του άρθρου 215 του ν. 3852/2010.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Νόμος 214, 215, 216 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Ρυθμίζονται τα ζητήματα: Αρχές - Έκταση - Περιεχόμενο κρατικής εποπτείας και η λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ο Επόπτης Ο.Τ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - προκήρυξης από τον Υπουργό Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η πρόσκληση δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΑΣΕΠ για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. Η προκήρυξη αναφέρει, κατ` ελάχιστο: τις θέσεις Εποπτών ΟΤΑ που πρόκειται να πληρωθούν, το περίγραμμα των ανωτέρω θέσεων, τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον τρόπο απόδειξής τους, τα αρμόδια για την επιλογή όργανα και τη διαδικασία επιλογής.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Στην αίτηση δηλώνεται η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να υπηρετήσει. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για μία μόνο Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαδικασία αξιολόγησης με βάση τα τυπικά προσόντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 (Α` 33): Ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων Εποπτών ΟΤΑ Αποκλείει εκείνους που δεν πληρούν τους όρους που θέτουν η κείμενη νομοθεσία και η προκήρυξη. Αξιολογεί τους υποψήφιους Επόπτες ΟΤΑ ως προς τα τυπικά τους προσόντα, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στα βιογραφικά τους σημειώματα, Κατατάσσει του υποψηφίους σε σειρά προτεραιότητας ανά προκηρυχθείσα θέση. Αναρτά πίνακα αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Καλεί τους επικρατέστερους να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των αναφερομένων στο βιογραφικό τους σημείωμα προσόντων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος Φορέας: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 (Α` 33)

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που αποκλείστηκαν λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων ή οι υποψήφιοι που κατατάχθηκαν σε σειρά προτεραιότητας έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ενώπιον του ΕΣΕΔ εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση πινάκων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση ενστάσεων από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το ΕΣΕΔ αποφαίνεται σχετικά εντός πέντε (5) ημερών.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος Φορέας: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 (Α` 33)

       Όχι Όχι


      • 6 Δομημένη συνέντευξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Διενέργεια δομημένης συνέντευξης από το ΕΣΕΔ τουλάχιστον δέκα (10) υποψηφίων ανά θέση, εφόσον υπάρχουν. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος Φορέας: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 (Α` 33)

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη από το ΕΣΕΔ πινάκων κατάταξης των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι πίνακες κατάταξης είναι διακριτοί για τους υποψηφίους που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα και για τους ιδιώτες.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος Φορέας: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 (Α` 33)

       Όχι Όχι


      • 8 Εισήγηση των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων για κάθε θέση Επόπτη στον Υπουργό Εσωτερικών, συνοδευόμενη από το πρακτικό της συνέντευξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η εισήγηση αναφέρει ειδικά τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους για κάθε θέση, ένας (1) εκ των οποίων επιλέγεται υποχρεωτικά μεταξύ υποψηφίων που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, εφόσον υπάρχει τέτοιος υποψήφιος. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3). Στην περίπτωση αυτή το ΕΣΕΔ υποβάλλει εισήγηση με το σύνολο των υποψηφίων. Η διαδικασία της εισήγησης ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προηγούμενων ενστάσεων.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος Φορέας: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 (Α` 33)

       Όχι Όχι


      • 9 Επιλογή του Επόπτη ΟΤΑ από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσίευση απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Επιλογή από τον Υπουργό Εσωτερικών υποχρεωτικά έναν (1) από τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους για κάθε θέση Επόπτη ΟΤΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΣΕΔ. Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών τοποθέτησης των επιλεγέντων ως προϊσταμένων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. Δημοσίευση Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.