Επιλογή και Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2daac433-1f93-4490-a064-b57a8d2bb9da 243319

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης και ακολούθως στην τοποθέτησή τους και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μέλη ΕΕΠ (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

4 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση/ Υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας για την επιλογή μου ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Σημειώσεις

Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/, όπου ο/η υποψήφιος/α εισέρχεται με τους κωδικούς TAXIS. Στην πλατφόρμα αυτή ο/η υποψήφιος αναρτά υποχρεωτικά Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) που έχει λάβει από την Υπηρεσία του/της και βιογραφικό σημείωμα καθώς και δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή του/της σε αντίστοιχα κριτήρια. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης καθώς και ο κλάδος για τον οποίο ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή και Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Απαιτείται ο/ η υποψήφιος να έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ή μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Απαιτείται ο/η υποψήφιος/α να ανήκει στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

       Όχι Όχι

      • 3 Γεωγραφικές Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις μιας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Μονιμοποίηση: Απαιτείται ο/ υποψήφιος/α να έχει μονιμοποιηθεί, δηλαδή δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση στελέχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας Διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών εκπαίδευσης, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Από την προϋπόθεση των τεσσάρων ετών στην οικεία βαθμίδα εξαιρούνται οι υποψήφιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης α) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και β) των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Για τους υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται οκταετή διδακτική υπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας ή μικρότερος μόνο αν δε υπάρχουν άλλοι με 8 ετή υπηρεσία. Για τους υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας απαιτείται οκταετή διδακτική υπηρεσία στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης ή μικρότερος μόνο αν δε υπάρχουν άλλοι με 8 ετή υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον δεκαπενταετή (15)

       Όχι Όχι

      • 7 Πιστοποίησης Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α επιπέδου

       Όχι Όχι

      • 8 Πιστοποίησης Ξένη γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Η προϋπόθεση αυτή παρακάμπτεται αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης με γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Για τους υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) ή στη σχολική ψυχολογία.

       Όχι Όχι

      • 10 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση στελέχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικός που τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α 26) ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Συμμετοχή σε αξιολόγηση: Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση στελέχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικός αν αυτός ως αξιολογητής και αξιολογούμενος του άρθρου 58 του Ν. 4823/21, υπαιτίως δεν εκπληρώνει την υποχρέωση αξιολόγησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο B του Μέρους Γ του ίδιου νόμου για τα οκτώ (8) έτη που έπονται της υπαίτιας μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Να μην έχει απαλλαγεί από καθήκοντα στελέχους εκπαίδευσης λόγω πλημμελούς άσκησής τους: Εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4823/21, δηλ. για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Επίδοση αξιολόγησης: Δεν συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ούτε επιλέγεται ως στέλεχος εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, η επίδοση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Γ του Ν. 4823/21, κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

       Όχι Όχι

      • 14 Διοικητικές Βαθμός αξιολόγησης: Αν ως στέλεχος εκπαίδευσης έχει λάβει μέσο όρο των βαθμολογιών των αξιολογητών μικρότερο του πενήντα (50), το στέλεχος δεν μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης για την κατάληψη όμοιας ή ανώτερης θέσης στελέχους για τα τέσσερα (4) έτη, που έπονται της αξιολόγησης.

       Όχι Όχι

      • 15 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 16 Ηλικιακές Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ). Εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του/της υποηψίου/ας σύμφωνα με το υπόδειγμα της προκήρυξης από τη Δ/νση Εκπ/σης που υπάγεται ο/η υποψήφιος. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ). Εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του/της υποηψίου/ας σύμφωνα με το υπόδειγμα της προκήρυξης από τη Δ/νση Εκπ/σης που υπάγεται ο/η υποψήφιος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 4 Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 5 Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 6 Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 7 Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και στη διδακτική, συμβουλευτική καθοδηγητική και διοικητική υποστηρικτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και στη διδακτική, συμβουλευτική καθοδηγητική και διοικητική υποστηρικτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 30-49, 232 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Β: Επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης (άρθρα 30-49). Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 232)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Νόμος 190 παρ. 1 4964 2022 150 Α

       Περιγραφή Κατά την πρώτη εφαρμογή του . 4823/21: α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., β) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και γ) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100150

      • Νόμος 374 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Ρυθμίζει θέματα εξέτασης στην ξένη γλώσσα και προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Υπουργική Απόφαση Φ.351.1/6/40694/Ε3 2022 1764 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201764

      • Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/20/163161/Ε3 2022 2672 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφάλματος αρχικής απόφασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202672

      • Υπουργική Απόφαση Φ.351.1/150/33121/Ε3 2023 1964 Β

       Περιγραφή Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230201964

      • 1 Έκδοση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Συμβούλων Εκπαίδευσης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση της προκήρυξης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση προκήρυξης στην ιστοσελίδα Υπ. Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση της προκήρυξης στο ΑΣΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η προκήρυξη διαβιβάζεται αμελλητί στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του την ίδια μέρα με την ανάρτησή της στο Υπ. Παιδείας

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η προκήρυξη αναρτάται την ίδια μέρα στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 6 Αίτηση για έκδοση ΠΥΜ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/ Η υποψήφιος αιτούται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου υπάγεται οργανικά το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) κατά το υπόδειγμα της προκήρυξης

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το ΠΥΜ εκδίδεται κατά το υπόδειγμα της προκήρυξης ύστερα από αίτημα του/της υποψηφίου/ας

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης στη διαδικτυακή πύλη


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/ υποψήφιος μέσα στην προθεσμία που ορίζει η σχετική προκήρυξη υποβάλλει την αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας για την επιλογή του ως Διευθυντής/ ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/.

       Σημειώσεις Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών τους TAXIS. (κωδικούς φορολογίας φυσικών προσώπων). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, τα οποία αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων

       Όχι Όχι


      • 9 Κατάρτιση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και με τη συγκρότηση που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Τα συμβούλια κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μεριμνά για την ανάρτηση των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 11 Υποβολή ένστασης κατά των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση αναπροσαρμοσμένων πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα Περιφρερειακή Συμβούλια Επιλογής αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις και αναπροσαρμόζουν τους πίνακες

       Όχι Όχι


      • 13 Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένων πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μεριμνά για την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 14 Κατάρτιση προσωρινών αξιολογικών πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα συμβούλια επιλογής καταρτίζουν προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α έως γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Όχι Όχι


      • 15 Ανάρτηση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μεριμνά για την ανάρτηση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 16 Υποβολή ένστασης κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 17 Εξέταση ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 18 Έκδοση αναπροσαρμοσμένων αξιολογικών πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 19 Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένων αξιολογικών πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μεριμνά για την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων αξιολογικών πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 20 Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους ως άνω πίνακες, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 21 Επικουρικός πίνακας επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4823/21, κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα επιλογής με τη σειρά κατάταξής τους στα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4823/21

       Όχι Όχι


      • 22 Διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής (πραγματοποιείται κατά την προετοιμασία του υποψηφίου στη μελέτη περίπτωσης, την οποία επιλέγει τυχαία από ένα σύνολο μελετών περίπτωσης) , β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , γ) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και δ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που εξετάζονται στη ξένη γλώσσα βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) ( η κλίμακα είναι δεκάβαθμη), δεν μοριοδοτούνται για τη γνώση της ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, ούτε και για τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή

       Όχι Όχι


      • 23 Κατάρτιση με αξιολογική σειρά των πινάκων επιλογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακες επιλογής ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

       Όχι Όχι


      • 24 Έλεγχος πινάκων μοριοδότησης για κλήση υποψηφίων σε συνέντευξη από τον επικουρικό πίνακα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ελέγχει εάν κάποιος από τους υποψηφίους που βαθμολογήθηκε στην εξέταση της ξένης γλώσσας με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) και του αφαιρέθηκαν τα μόρια των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, υπολείπεται σε μόρια, μη συνυπολογιζομένων των μορίων της συνέντευξης, από υποψήφιο που δεν κλήθηκε στη διαδικασία της συνέντευξης. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω υποψήφιος υποβιβάζεται στον επικουρικό πίνακα και καλείται για συνέντευξη ο πρώτος σε μονάδες υποψήφιος του επικουρικού πίνακα

       Όχι Όχι


      • 25 Κλήση υποψηφίων για συμπληρωματικές συνεντεύξεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που από τον έλεγχο του προηγούμενου βήματος προκύπτει η ανάγκη για συμπληρωματικές συνεντεύξεις εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 26 Διεξαγωγή συμπληρωματικών συνεντεύξεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η συνέντευξη πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία που έγιναν και οι συνεντεύξεις σε προηγούμενο βήμα

       Σημειώσεις Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή

       Όχι Όχι


      • 27 Κατάρτιση τελικού αξιολογικού πίνακα και τελικού επικουρικού πίνακα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 28 Υποβολή τελικών πινάκων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης και επικουρικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης υποβάλλονται από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής στον/στην Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ταυτόχρονα με τους τελικούς πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κύρωσή τους και οι επικουρικοί πίνακες

       Όχι Όχι


      • 29 Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης καθώς και επικουρικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους

       Όχι Όχι


      • 30 Ανάρτηση των κυρωμένων πινάκων στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 31 Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων με σχετική πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας καλεί τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

       Όχι Όχι


      • 32 Υποβολή δήλωσης προτίμησης για τοποθέτηση σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβολή της δήλωσης προτίμησης για τοποθέτηση από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης γίνεται εντός δύο εργασίμων ημερών από την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης. Η δήλωση γίνεται στην ίδια ειδική εφαρμογή που έχουν υποβληθεί και οι αιτήσεις

       Σημειώσεις Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

       Όχι Όχι


      • 33 Πρόταση Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για τοποθέτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους στις δηλώσεις τοποθέτησής τους. Η πρόταση αυτή υποβάλλεται στην/ στον Προϊσταμένη/ο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 34 Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021.

       Σημειώσεις Με την ίδια απόφαση τίθεται και η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας. Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν. Η επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

       Όχι Όχι


      • 35 Ανάρτηση της απόφασης τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.