Επιστημονική διασύνδεση Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με Νοσοκομείο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση36a9ab48-c4ae-483e-b54d-f800402cb6c5 369484

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιστημονική διασύνδεση της υπό ίδρυσης Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με Νοσοκομείο για την αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύψουν, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η Υπουργική Απόφαση εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τον δικαιούχο στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του νοσοκομείου και γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας δεν δύναται να προσδιοριστεί δεδομένου του σύνθετου και χρονοβόρου χαρακτήρα της καθώς η υλοποίησή της προϋποθέτει απόφαση του ΔΣ του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου και απόφαση της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με θέμα Επιστημονική διασύνδεση Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με Νοσοκομείο

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει στην αίτηση το νοσοκομείο με το οποίο πρόκειται να διασυνδεθεί η υπό ίδρυση Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης καθώς επίσης και την γεωγραφική θέση στην οποία θα εγκατασταθεί (όρια Δήμου, Δημοτικής Ενότητας κ.λ.π.)

Στις περιπτώσεις εταιρειών, συνυποβάλλονται με την αίτηση: α) Επικαιροποιημένο καταστατικό

β) Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 225/2000 και έχει εκδοθεί αρνητική απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου, ο ενδιαφερόμενος (δικαιούχος) δύναται να καταθέσει εκ νέου αίτημα διασύνδεσης στο ίδιο νοσοκομείο υπό την προϋπόθεση ότι το νοσοκομείο τη δεδομένη στιγμή πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 225/2000. Ο ενδιαφερόμενος (δικαιούχος) δύναται να υποβάλει περισσότερες από μια αιτήσεις επιστημονικής διασύνδεσης στις περιοχές που λειτουργούν περισσότερα του ενός νοσοκομεία που διαθέτουν Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 225/2000.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιστημονική διασύνδεση Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με Νοσοκομείο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) εγκαθίστανται στην πόλη ή σε άλλη περιοχή στην οποία λειτουργεί Μονάδα Τεχνητού Νεφρού σε Νοσοκομείο.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Το εν λόγω νοσοκομείο το οποίο καλύπτει τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης επιστημονικά και τη στηρίζει στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αιμοκάθαρση δεν μπορεί να βρίσκεται σε ακτίνα απόστασης μεγαλύτερη των είκοσι χιλιομέτρων από τη συγκεκριμένη Μονάδα.

       Όχι Όχι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Δικαιούχοι υποβολής του αιτήματος είναι φυσικά πρόσωπα και εταιρείες υπό την προϋπόθεση ότι σύμφωνα με το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται (και) στο χώρο της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Επικαιροποιημένο καταστατικό εταιρείας Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικαιροποιημένο καταστατικό εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 2 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

       Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι

      • Νόμος 31 2646 1998 236 Α

       Περιγραφή Ζητήματα επιστημονικής διασύνδεσης καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100236

      • Προεδρικό Διάταγμα 225 2000 194 Α

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξοπλισμού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100194

      • Νόμος τριακοστό ένατο 4771 2021 16 Α

       Περιγραφή Ζητήματα λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100016

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης - Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος (δικαιούχος) υποβάλει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας

       Σημειώσεις Ο Υπάλληλος του Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτηση και τα συνημμένα αυτής.

       Ναι Όχι


      • 3 Ταχυδρομική/ Ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών


       Περιγραφή Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά αποστέλλονται α) ταχυδρομικά στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10433 Αθήνα ή β) ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας / Τμήμα Β΄, του Υπουργείου Υγείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pfy2@moh.gov.gr

       Ναι Όχι


      • 4 Χρέωση του αιτήματος από το αρμόδιο τμήμα σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ελέγχει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά τους.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών ο αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον δικαιούχο προκειμένου να αποσταλούν συμπληρωματικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση αιτήματος στο νοσοκομείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση του δικαιούχου διαβιβάζεται στο Νοσοκομείο επιλογής, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του Δ.Σ. για το εάν η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 225/2000 για να υποστηρίξει επιστημονικά την υπό ίδρυση ΜΧΑ.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 225/2000 και κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπευθύνου της ΜΤΝ του νοσοκομείου, εκδίδεται αιτιολογημένη αρνητική απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να ενημερωθεί εγγράφως ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι


      • 8 Παραλαβή θετικής απόφασης Δ.Σ. νοσοκομείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η θετική απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου διαβιβάζεται στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας για περαιτέρω ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 9 Διαβίβαση του αιτήματος για γνωμοδότηση από την Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και την θετική απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου διαβιβάζονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ.) για γνωμοδότηση.

       Ναι Όχι


      • 10 Παραλαβή γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ. διαβιβάζεται στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας για περαιτέρω ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη σχεδίου Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) συντάσσει σχέδιο υπουργικής απόφασης προς υπογραφή στην πολιτική ηγεσία.

       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης επιστημονικής διασύνδεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών του σχεδίου, αυτό επιστρέφει στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για περαιτέρω ενέργειες

       Ναι Όχι


      • 13 Αποστολή Υπουργικής Απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος διαβιβάζει την Υπουργική Απόφαση στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ και παραλαμβάνει Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).

       Ναι Όχι


      • 14 Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


       Ναι Όχι


      • 15 Ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 16 Γνωστοποίηση της Yπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ/νσης ΠΦΥ συντάσσει έγγραφο γνωστοποίησης/κοινοποίησης της υπουργικής απόφασης επιστημονικής διασύνδεσης το οποίο αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο (δικαιούχο), στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια, την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας και το Νοσοκομείο επιστημονικής διασύνδεσης. Στο έγγραφο αυτό μνημονεύεται ο αριθμός ΦΕΚ καθώς και ο κωδικός ανάρτησης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.