Επιστροφή ΦΠΑ από χώρες της ΕΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση34c3d569-7e8e-4b7c-b7f1-9a3a3ab08140 486144 Submission of an application for refund of Value Added Tax (VAT) by Greek business undertakings to Member States within the European Union

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε υποκείμενες στον ΦΠΑ επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση επιστροφής ΦΠΑ για επαγγελματικές δαπάνες που πραγματοποίησαν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης της Α.Α.Δ.Ε. έως τις 30 Σεπτεμβρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την περίοδο επιστροφής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος που έχουν την εγκατάστασή τους, εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη (κ-μ) της ΕΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ. Το αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α. πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά στις φορολογικές αρχές του κ-μ εγκατάστασης της επιχείρησης. Εν συνεχεία κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η Οδηγία, οι φορολογικές αρχές του κ-μ εγκατάστασης της επιχείρησης διαβιβάζουν (με ηλεκτρονικά μέσα) την αίτηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχουν διενεργηθεί οι δαπάνες, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. προς κ-μ της Ε.Ε.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Προσφυγή κατά απορριπτικής (εν όλω ή εν μέρει) απόφασης ενώπιον των αρμοδίων αρχών του κράτους-μέλους επιστροφής (σύμφωνα με τις διατυπώσεις και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται για την άσκηση αυτής στο εσωτερικό δίκαιο του εν λόγω κράτους-μέλους)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιστροφή ΦΠΑ από χώρες της ΕΕ

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) ελληνικών επιχειρήσεων προς κράτη - μέλη (κ-μ) εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       L1


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Ο αιτών (επιχείρηση) θα πρέπει να έχει διενεργήσει δαπάνες στο κράτος μέλος της Ε.Ε. όπου απευθύνεται η αίτηση. Προϋπόθεση για την επιστροφή του φόρου είναι η επιχείρηση, κατά την περίοδο που αφορά η επιστροφή: α) να είναι υποκείμενο στον Φ.Π.Α. πρόσωπο στην Ελλάδα β) να ΜΗΝ έχει: - την έδρα της οικονομικής της δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση από την οποία να ασκεί την οικονομική της δραστηριότητα στο κράτος μέλος επιστροφής - πραγματοποιήσει παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο κράτος μέλος επιστροφής, με εξαίρεση: α) την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο ως συνδεόμενες με την εισαγωγή ή την εξαγωγή αγαθών ή τις διεθνείς μεταφορές, β) την παράδοση αγαθών / παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ορίζεται ο λήπτης αυτών (αιτών) ως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, θα πρέπει τα αγαθά που του παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν να χρησιμοποιήθηκαν για φορολογητέες πράξεις που υπάγονται στον φόρο στο εσωτερικό της χώρας και για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στο κράτος μέλος επιστροφής ή να χρησιμοποιήθηκαν για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ορίζεται ο λήπτης αυτών ως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου στο κράτος μέλος επιστροφής.

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Ο αιτών να μην υπάγεται στο καθεστώς απαλλαγής για μικρές επιχειρήσεις ή στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η περίοδος επιστροφής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ένα ημερολογιακό έτος ή μικρότερη από τρεις ημερολογιακούς μήνες. Η αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ενδέχεται, ωστόσο, να αφορά περίοδο μικρότερη των τριών μηνών, εάν η περίοδος αυτή, αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους.

       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές Το ελάχιστο όριο (αιτηθέντος) ποσού επιστροφής είναι: 400 EUR ή το ισόποσο σε κάθε εθνικό νόμισμα εάν η περίοδος επιστροφής είναι μεταξύ 3 μηνών και μικρότερη από ένα ημερολογιακό έτος ή 50 EUR ή το ισόποσο σε κάθε εθνικό νόμισμα εάν η περίοδος επιστροφής είναι ένα ημερολογιακό έτος ή το υπόλοιπο ημερολογιακού έτους.

       Όχι Όχι

      • 1 Σκαναρισμένα αντίγραφα παραστατικών Φορολογικό παραστατικό

       Σκαναρισμένα αντίγραφα παραστατικών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/sites/default/files/2016-12/attachments el20101025.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος επιστροφής, παραλαμβάνει μαζί με την αίτηση ηλεκτρονικό αρχείο μέγιστης χωρητικότητας 5Mb (Megabytes). Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει σαρωμένα ηλεκτρονικά αντίγραφα των παραστατικών με κατώτερο όριο φορολογητέας αξίας δαπανών 250 Ευρώ για καύσιμα και 1000 Ευρώ για λοιπές περιπτώσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/9/ΕΚ 2008

       Περιγραφή Οδηγία του Συμβουλίου για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος -μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32008L0009

      • Νόμος 34 2859 2000 248 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100248

      • Υπουργική Απόφαση 14 ΠΟΛ. 1003 2010 99 Β

       Περιγραφή Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο Κράτος - Μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100200099

      • Κανονισμός 904 2010

       Περιγραφή Κανονισμός του Συμβουλίου της ΕΕ για την διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/LSU/?uri=CELEX:32010R0904

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/24/ΕΕ 2010

       Περιγραφή Αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των χωρών της ΕΕ για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0024

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής A.1208 2020 4398 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1003/15.01.2010 (Β΄ 99) «Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)».

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A968%CE%9B46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A8%CE%94%CE%93?inline=true

       ΑΔΑ Ω68Λ46ΜΠ3Ζ-ΨΔΓ

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συμπλήρωση της αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. ελληνικής επιχείρησης προς κ-μ της Ε.Ε. μέσω της πρόσβασης στην εφαρμογή VAT Refunds της ΑΑΔΕ είτε μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης είτε μέσω υπερσυνδέσμου της ΑΑΔΕ στην ενότητα Επιχειρήσεις/Φορολογικές Υπηρεσίες/Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. προς χώρες της Ε.Ε.

       Σημειώσεις https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/phoros-prostithemenes-axias-phpa/epistrophe-phpa-apo-khores-tes-ee

       Όχι Όχι


      • 2 Συστημικός Έλεγχος της αίτησης στο Taxis

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του αιτούντος, επαλήθευση του ΑΦΜ του και έλεγχος της εγκυρότητας της αίτησής του.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης επιστροφής από την αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. ελληνικής επιχείρησης προς κ-μ της Ε.Ε. παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου TAXISnet από τον ελληνική φορολογική αρχή (Τμήμα Επιστροφών ΦΠΑ σε επιχειρήσεις εντός και εκτός ΕΕ).

       Σημειώσεις Ο αιτών λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του MyAADE.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της αίτησης επιστροφής από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος προκειμένου να προωθηθεί η αίτηση στο άλλο κ-μ ή για τυχόν απόρριψη αυτής στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) έλεγχος για τυχόν εγγραφές με τον ίδιο αριθμό αίτησης (τροποποιητικές αιτήσεις), β) έλεγχος για το εάν εντάσσεται ο αιτών στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. ή όχι, γ) μετατροπή του τυχόν ξένου νομίσματος της αίτησης σε ευρώ (π.χ. στην περίπτωση που υποβάλλονται αιτήσεις σε χώρες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη νομισματικά στο ευρώ και κατά συνέπεια οι αιτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων υποβάλλονται στο νόμισμα της εκάστοτε χώρας.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση και αποστολή της αίτησης επιστροφής στο άλλο κ-μ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση διαβιβάζεται (με ηλεκτρονικά μέσα) στις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία έχουν διενεργηθεί οι δαπάνες, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής αυτής.

       Ναι Όχι


      • 6 Επιστροφή (απόρριψη) της αίτησης επιστροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει η Οδηγία 2008/9/ΕΚ και ως εκ τούτου δεν διαβιβάζεται στο κράτος μέλος επιστροφής. Η επιχείρηση ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myAADE.

       Ναι Ναι


      • 7 Παραλαβή της αίτησης επιστροφής από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές του κράτους μέλους επιστροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται από το κράτος μέλος επιστροφής και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης στην καρτέλα της επιχείρησης, στην κατάσταση της αίτησης επιστροφής.

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος της αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους μέλους επιστροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας άλλου Κράτους Μέλους ΕΕ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους επιστροφής, έχει περιθώριο τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, να κοινοποιήσει στον αιτούντα την απόφασή του, δηλαδή να εγκρίνει εν όλω ή εν μέρει, ή να απορρίψει την αίτηση, ή να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Όταν ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, το κράτος μέλος επιστροφής έχει στη διάθεσή του επιπλέον δύο μήνες από τη λήψη αυτών των πληροφοριών προκειμένου να κοινοποιήσει την απόφασή του στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που το κράτος μέλος επιστροφής έχει ζητήσει κι άλλες πρόσθετες πληροφορίες, κοινοποιεί σε κάθε περίπτωση στον αιτούντα την απόφασή του εντός οκτώ (8) μηνών από τη λήψη της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 9 Καταβολή εγκριθέντος ποσού από το κράτος- μέλος επιστροφής στον λογαριασμό που έχει συμπληρώσει στην αίτησή της η αιτούσα επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας άλλου Κράτους Μέλους ΕΕ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον η αίτηση εγκρίνεται εν όλω ή εν μέρει, συντάσσεται και εκδίδεται θετική (εν όλω ή εν μέρει) απόφαση επιστροφής. Η επιστροφή του ποσού που εγκρίθηκε πραγματοποιείται το αργότερο εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Ο αιτών μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με την έκδοση απόφασης μέσω της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης στο myAADE.

       Ναι Ναι


      • 10 Απόρριψη της αίτησης επιστροφής του αιτούντος από το Κράτος Μέλος Επιστροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας άλλου Κράτους Μέλους ΕΕ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται και εκδίδεται απορριπτική απόφαση επιστροφής Φ.Π.Α. η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα μέσω της εφαρμογής VAT Refunds στην αιτούσα ελληνική επιχείρηση. Η αιτούσα μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με την έκδοση απόφασης μέσω της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης στο myAADE.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.