Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε Τρίτη χώρα (Ελβετία, Νορβηγία, Ην Βασίλειο)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση69057046-252e-4d3a-ab70-a18c67ad9cc0 183826

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αίτηση επιστροφής ΦΠΑ κατά τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 86/560/ΕΟΚ σύμφωνα με την οποία το κάθε κράτος μέλος επιστρέφει σε κάθε υποκείμενο στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελβετία, Νορβηγία, Ην. Βασίλειο), το φόρο προστιθέμενης αξίας με τον οποίο επιβαρύνονται οι υπηρεσίες που του έχουν παρασχεθεί ή τα αγαθά που του έχουν παραδοθεί στο εσωτερικό της χώρας από άλλους υποκειμένους στο φόρο, ή με τον οποίο έχει επιβαρυνθεί η εισαγωγή αγαθών στη χώρα, υπό τους όρους που ορίζονται σε αυτήν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε. / Application for VAT Refund to taxable persons not established in an E.U. member state.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Όταν το αίτημα επιστροφής απορριφθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ο αιτών έχει το δικαίωμα επανεξέτασης της αίτησής του μέσω της υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.

    Αυτή υποβάλλεται στο Τμήμα Επιστροφών ΦΠΑ της αρμόδιας αρχής στην Ελλάδα συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022) εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η επανεξέταση του αιτήματος. Με την υποβολή αυτής υπάρχει υποχρέωση να οριστεί ως αντίκλητος, πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τον χώρο της εργασίας του στην Περιφέρεια Αττικής και να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε Τρίτη χώρα (Ελβετία, Νορβηγία, Ην. Βασίλειο)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       L1


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών, κατά την περίοδο που αφορά η επιστροφή, δεν πρέπει να έχει στην Ελλάδα την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση από την οποία να ασκεί την οικονομική του δραστηριότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Ο αιτών δεν πρέπει να έχει πραγματοποιήσει παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στην Ελλάδα, με εξαίρεση τις ακόλουθες πράξεις: α) παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες που ενεργούνται στην Ελλάδα και οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας ως συνδεόμενες με την εισαγωγή ή την εξαγωγή αγαθών ή τις διεθνείς μεταφορές, β) παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ορίζεται ο λήπτης αυτών ως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου σύµφωνα µε τις εσωτερικές διατάξεις της Ελλάδας.

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Τα αγαθά που του παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν θα πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν για φορολογητέες πράξεις που υπάγονται στον φόρο προστιθέμενης αξίας στο κράτος µέλος εγκατάστασής του και για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στο εσωτερικό της χώρας ή να χρησιμοποιήθηκαν για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ορίζεται ο λήπτης αυτών ως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου στο εσωτερικό της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο είναι εγκαταστημένος ο αιτών από το οποίο προκύπτει ότι είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ στη χώρα του. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο είναι εγκαταστημένος ο αιτών από το οποίο προκύπτει ότι είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ στη χώρα του.       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Πρωτότυπα τιμολόγια ή άλλα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίων. Αποδεικτικό

       Πρωτότυπα τιμολόγια ή άλλα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίων.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Α.1208 2020 4398 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1003/15.01.2010 (Β 99) "Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000)".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204398

       ΑΔΑ Ω68Λ46ΜΠ3Ζ-ΨΔΓ

      • Άλλο ΠΟΛ. 1230 2018 5909 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - Έντυπο 015 – Φ.Π.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205909

      • Υπουργική Απόφαση 1003 2010 99 Β

       Περιγραφή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000),

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100200099

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου 2008

       Περιγραφή Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος.

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/dir/2008/9/oj

      • Νόμος 34 2859 2000 248 Α

       Περιγραφή Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100248

      • Υπουργική Απόφαση 1118168/7235/694/0014/ΠΟΛ.1390/31.12.2001 2002 21 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση περί επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκτός Ε.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200021

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 86/560/ΕΟΚ 1986

       Περιγραφή Δέκατη τρίτη Οδηγία του Συμβουλίου (86/560/ΕΟΚ) για τον τρόπο επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε έδαφος της Κοινότητας.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986L0560

      • Νόμος 63 4987 2022 206 Α

       Περιγραφή Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ειδική Διοικητική Διαδικασία -Ενδικοφανής προσφυγή)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100206

      • 1 Παραλαβή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε Τρίτη χώρα (Ελβετία, Νορβηγία, Ην. Βασίλειο)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση της αίτησης στην αρμόδια Μονάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται στο Αυτοτελές Τμήμα Επιστροφής ΦΠΑ σε Επιχειρήσεις Εγκαστεστημένες Εντός και Εκτός Ε.Ε.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση που εκδίδεται δύναται να είναι εν όλω, εν μέρει ή απορριπτική και κοινοποιείται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια οι εν όλω ή εν μέρει αποφάσεις προωθούνται στην αρμόδια διεύθυνση για την εκτέλεση της πληρωμής.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.