Επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων ή ποσών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdabf4fc1-a37a-4268-b1b2-c6a8ce62a090 106492

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Δημόσιος Φορέας παρακράτησε υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων του και τις απόδωσε στο Ταμείο μέσω ΕΑΠ, τις οποίες δεν όφειλε (ενδεικτικά λόγω συνταξιοδότησης, άδειας άνευ αποδοχών, μετάταξης - διορισμού - απόσπασης σε άλλη υπηρεσία υπαλλήλων της) μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την επιστροφή των κρατήσεων αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας εξαρτάται από τον όγκο των αιτήσεων, καθώς τηρείται σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση του Δημόσιου φορέα για την επιστροφή του ποσού και πλήρης ανάλυση του αιτήματος

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των υπαλλήλων που αφορά η επιστροφή κρατήσεων (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, υπηρεσιακά στοιχεία κλπ)

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ στο Ελληνικό Δημόσιο

      Επίσημος τίτλος

      Επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μερισματούχων
      Μητρώο Μετόχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Χρονικός περιορισμός απαίτησης της επιστροφής αχρεωστήτων καταβληθέντος ποσού, εντός διετίας, ειδάλλως η απαίτηση παραγράφεται υπέρ του Ταμείου. ( ΠΔ 422/1981 αρ. 71 παρ. 2)

       Όχι Όχι

      • 1 Αναλυτική Βεβαίωση του Δημόσιου Φορέα μισθοδοσίας του/ των υπαλλήλου/ υπαλλήλων που αφορά η επιστροφή κρατήσεων με την αιτία, το ποσό της επιπλέον απόδοσης, καθώς και το χρονικό διάστημα που την αφορά. Βεβαίωση

       Αναλυτική Βεβαίωση του Δημόσιου Φορέα μισθοδοσίας του/ των υπαλλήλου/ υπαλλήλων που αφορά η επιστροφή κρατήσεων με την αιτία, το ποσό της επιπλέον απόδοσης, καθώς και το χρονικό διάστημα που την αφορά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στην αναλυτική βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε υπάλληλο (σε μορφή πίνακα) : 1.Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του υπαλλήλου 2. Η ημερομηνία έναρξης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων . 3. η αιτία της απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων χωρίς αυτές να οφείλονται και τα ποσά αυτών. 4. Το χρονικό διάστημα που αποδόθηκαν τα ανωτέρω ποσά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Μισθοδοτικές καταστάσεις των υπαλλήλων για το όλο χρονικό διάστημα που αφορά η επιστροφή καταθέσεων Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Μισθοδοτικές καταστάσεις των υπαλλήλων για το όλο χρονικό διάστημα που αφορά η επιστροφή καταθέσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 3 Αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης των καθαρών αποδοχών στη Δ.Ο.Υ. Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης των καθαρών αποδοχών στη Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Τα διπλότυπα κατάθεσης εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ. και αφορούν την επιστροφή των καθαρών αποδοχών εκάστου υπαλλήλου στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Αντίγραφα των διπλοτύπων κατάθεσης καθαρών αποδοχών, για κάθε υπάλληλο ξεχωριστά, θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του Δημόσιου Φορέα για επιστροφή των κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 422 1981 114 Α

       Περιγραφή Πάσα απαίτησις μετόχου ή της οικογενείας αυτού ή και οιουδήποτε τρίτου, είτε λόγω καταβολής πλέον του κεκανονισμένου ποσού, είτε λόγω αποδόσεως οποιονδήποτε καταθέσεων, είτε λόγω παρακαταθήκης, είτε και εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, παραγράφεται υπέρ του Ταμείου μετά δύο έτη, αφ’ ής κατέστη απαιτητή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100114

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης επιστροφής/ πληρωμής και αποστολή στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση και ψηφιοποίηση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και προώθηση τους στο Τμήμα Επιστροφής Κρατήσεων

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία αίτησης, έλεγχος δικαιολογητικών και έγκριση ελεγκτή Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενέργεια Ελέγχου της αίτησης και των δικαιολογητικών της από το Τμήμα Επιστροφής Κρατήσεων, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων του ΜΤΠΥ, της ΕΑΠ και του τραπεζικού συστήματος (κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών)

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΠΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Εισήγηση για την επιστροφή του τελικού ποσού προετοιμάζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστροφής Κρατήσεων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιουσίας. Κατόπιν αποστέλλεται στην γραμματεία του ΔΣ για να προετοιμαστεί ως θέμα και να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΠΥ.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΜΤΠΥ συζητείται το θέμα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκρίνεται το αίτημα. Η Απόφαση αποστέλλεται στο Αρμόδιο Τμήμα για περεταίρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση της Απόφασης ΔΣ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , δημιουργία κατάστασης πληρωμής και αποστολή στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από την εγκριτική απόφαση του ΔΣ , η απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Κατόπιν, συγκεντρώνονται όλα τα δικαιολογητικά και δημιουργείται κατάσταση πληρωμής με διαβιβαστικό τα οποία αποστέλλονται στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του ΜΤΠΥ.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος δικαιολογητικών, έκδοση εντάλματος και αποστολή στο Τμήμα Λογιστηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο τμήμα Οικονομικής διαχείρισης γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και δημιουργείται το Ένταλμα Πληρωμής το οποίο αποστέλλεται στο Τμήμα Λογιστηρίου και ταμειακών συναλλαγών.

       Όχι Όχι


      • 7 Πληρωμή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Λογιστηρίου , μετά από έλεγχο, προβαίνει στην πληρωμή (πίστωση σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου) του ποσού που εκ παραδρομής κρατήθηκε και αποδόθηκε υπέρ ΜΤΠΥ.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του Δημόσιου Φορέα για την επιστροφή του ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή στον Δημόσιο Φορέα μισθοδοσίας που υπέβαλε το αίτημα για επιστροφή κρατήσεων, ενημερωτικό έγγραφο από το Τμήμα Επιστροφής Κρατήσεων, σχετικά με την έγκριση του αιτήματος κα την κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.