Επιταγές θεάματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b22cab5-0024-47e5-a5ab-8b04e231defc 478433

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιδότηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων. Η «Επιταγή Θεάματος» που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της αποκλειστικά για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας, στη συνέχεια, δημοσιεύεται Δημόσια Πρόσκληση με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις αυτού. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. και του Διαύγεια.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης επιταγών θεάματος

Σημειώσεις

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr. Oι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α.

Στην αίτησή τους οι δικαιούχοι καταγράφουν και τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν ωφελούμενα μέλη στο πρόγραμμα.

Αιτήσεις άλλου τύπου από την προτυποποιημένη ηλεκτρονική αίτηση ή αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών δεν εξετάζονται. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι δυνατή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ηλεκτρονική ένσταση
    
    Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται. Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση ηλεκτρονικά κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας από τη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα προθεσμία δεν είναι δυνατή.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δελτία θεάματος

      Επίσημος τίτλος

      Επιταγές θεάματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Φυσικών Προσώπων της ΔΥΠΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: Οι ασφαλισμένοι που το έτος που ορίζεται από τη σχετική ΚΥΑ και Δημόσια Πρόσκληση συγκεντρώνουν 50 ημέρες: από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων ή /και από τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και από τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και από τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Δικαιούχοι επίσης είναι και οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

       Ναι Ναι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης, ο αιτών απαιτείται να έχει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται από την Δ.ΥΠ.Α.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 74195 2022 4320 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος χειμερινής περιόδου 2022-2023

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204320

      • Νόμος 34 4144 2013 88 Α

       Περιγραφή Άρθρο 34 Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100088

      • 1 Δημοσίευση Δημόσιας Πρόκλησης

       Συναρμόδιος Φορέας ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

       Περιγραφή Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr και του Διαύγεια και ακολουθεί την έκδοση σχετικής ΚΥΑ

       Όχι Όχι


      • 2 Δελτίο Τύπου σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και την προθεσμία υποβολής τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημοσίευση Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και την προθεσμία υποβολής τους

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Oι δικαιούχοι επιλέγουν την Αίτηση χορήγησης επιταγών θεάματος στο gov.gr μέσω ταυτοποίησης με κωδικούς taxisnet

       Σημειώσεις H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται από την Δ.ΥΠ.Α. και ανακοινώνεται μέσω του Δελτίου Τύπου που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πλήρωσης προϋποθέσεων με αυτεπάγγελτη αναζήτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μέσω της ανταλλαγής στοιχείων με φορείς όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-EΦΚΑ), γίνεται έλεγχος των απαιτούμενων πληροφοριών, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι αιτούντες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών, σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις, από τις Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση στοιχείων που δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα, τότε οι Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. ελέγχουν τα δικαιολογητικά όταν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση

       Ναι Όχι


      • 6 Ηλεκτρονική Επεξεργασία Στοιχείων Αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων από τη Δ/νση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δ.ΥΠ.Α. Όσοι δικαιούχοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής εντάσσονται σε πίνακα αποκλειομένων.

       Όχι Όχι


      • 7 Μοριοδότηση και Κατάρτιση προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται βάσει του ατομικού ή οικογενειακού τους εισοδήματος κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση. Μετά την μοριοδότηση οι αιτούντες κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και συντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων.

       Όχι Όχι


      • 8 Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων από τη Δ.ΥΠ.Α (Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και πίνακας Αποκλειομένων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση του προσωρινού μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του προσωρινού πίνακα Αποκλειομένων στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα με δική τους ευθύνη.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και την προθεσμία υποβολής τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημοσίευση Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με τον τρόπο υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και την προθεσμία υποβολής τους.

       Όχι Όχι


      • 10 Υποβολή ηλεκτρονικών ενστάσεων και εξέτασή τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση ηλεκτρονικά κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας από τη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα προθεσμία δεν είναι δυνατή.

       Όχι Όχι


      • 11 Κατάρτιση Οριστικού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελούμενων και Οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., καταρτίζεται ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελούμενων, τα οποία αναρτώνται στην διαδικτυακή πύλη της Δ.ΥΠ.Α. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δίκη τους ευθύνη.

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση των Οριστικών Αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημοσίευση στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. Δελτίου Τύπου σχετικά με την έκδοση των Οριστικών Αποτελεσμάτων

       Όχι Όχι


      • 13 Ηλεκτρονική Επιταγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στους δικαιούχους του μητρώου αποδίδεται ηλεκτρονική επιταγή που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων - ωφελουμένων στο Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων.

       Σημειώσεις Η «Επιταγή Θεάματος» που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της αποκλειστικά για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

       Όχι Όχι


      • 14 Ενεργοποίηση της επιταγής θεάματος


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι προσκομίσουν στα ταμεία των θεάτρων που έχουν κάνει κράτηση υπογεγραμμένη (από τον δικαιούχο) την εκτυπωμένη επιταγή τους, ο πάροχος προχωρεί στην ενεργοποίηση της επιταγής με την είσοδό του στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου/ωφελουμένου και καταχωρίζοντας πληροφορίες για τα εξής: Παράσταση, Ημέρα και Ώρα, Θέση και Τιμή Εισιτηρίου.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.