Εποπτεία Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης σε Πεδία Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηea29c036-9dca-4bd4-b081-059b941b7c83 963649

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παρακολούθηση της τήρησης των όρων της απόφασης έγκρισης (αναγνώρισης) Οργανισμού Αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε πεδία τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασια παραγματοποιείται βάσει της υπ. αριθ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 (ΦΕΚ/Β/1897) Υπουργικής Απόφασης. Η αρμόδια υπηρεσία τηρεί σχετικό αρχείο τόσο των αναγνωρισμένων όσο και των κοινοποιημένων Οργανισμών και επεμβαίνει όταν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις, παραβάσεις ή υποβληθούν καταγγελίες. Η εν λόγω αρχή ερευνά όλες τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της αμφιβολίες για την επάρκεια αναγνωρισμένου ή/και κοινοποιημένου Οργανισμού ή για την ικανότητα αδιάλειπτης εκπλήρωσης, από αναγνωρισμένο ή/και κοινοποιημένο Οργανισμό, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δικαστική προσφυγή, Ενδικοφανής Προσφυγή
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εποπτεία Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης σε Πεδία Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Στην εν λόγω εποπτεία εμπίπτουν Οργανισμοί Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, με απόφαση έγκρισης δραστηριοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 απόφασης. Οι εν λόγω Οργανισμοί Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και: ι) έχουν εγκριθεί (αναγνωριστεί) από την υπηρεσία και στη συνέχεια έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), για τη δραστηριοποίησή τους σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ή/και ιι) έχουν εγκριθεί (αναγνωριστεί) από την υπηρεσία, για τη δραστηριοποίησή τους σε πεδία εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που επίσης εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Βασική προϋπόθεση για την έγκρισή τους αποτελεί η προηγούμενη αξιολόγηση (μέσω της έκδοσης πιστοποιητικού διαπίστευσης) για την αναγνώριση της τεχνικής τους ικανότητας και αμεροληψίας, καθώς και η επιτήρησή τους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 19 Αριθ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 2016 1897 Β

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης προβαίνει σε δραστηριότητες κατά παράβαση των διατάξεων της απόφασης Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 ή κατά παράβαση των όρων της απόφασης αναγνώρισης/κοινοποίησης που τον αφορά, ενεργοποιείται άμεσα από την αρμόδια αρχή του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201897

      • 1 Ενημέρωση περί ενδεχόμενης παραβίασης των όρων δραστηριοποίησης Οργανισμού Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση περί ενδεχόμενης παραβίασης των όρων δραστηριοποίησης ενός εγκεκριμένου Οργανισμού αξιολόγησης της Συμμόρφωσης βάσει της υπ. αριθ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/1897), κατόπιν: 1. υποβολής αναφοράς ή καταγγελίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 2. υποβολής αναφοράς ή/και ενημέρωση από Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). 3. ενημέρωση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 3. διαπίστωσης μη τήρησης των όρων του άρθρου 17 της υπ. αριθ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β/1897) από την υπηρεσία. Πρωτοκόλληση σχετικού εγγράφου εφόσον υπάρχει και χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση ή/και διερεύνηση υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οποιαδήποτε αναφορά/καταγγελία ή/και ενημέρωση της υπηρεσίας περί ενδεχόμενης παραβίασης των όρων δραστηριοποίησης ενός εγκεκριμένου Οργανισμού Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης αξιολογείται από την υπηρεσία και 1. είτε προβαίνει σε περαιτέρω διερεύνηση με κλήση σε ακρόαση του Οργανισμού για έγγραφη κατάθεση των απόψεών του και εξέταση της βασιμότητας των ισχυρισμών του. 2. είτε παραπέμπει την υπόθεση προς διερεύνηση από το ΕΣΥΔ, ζητώντας ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διερεύνησης. 3. είτε αρχειοθετείται ως αβάσιμη ή/και αόριστη.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιβολή Κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της απόφασης Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828 ή παράβαση των όρων της απόφασης αναγνώρισης/κοινοποίησης που αφορά τον Οργανισμό Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης επιβάλλεται οικονομική ή/και διοικητική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 19 της Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 απόφασης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.