Εποπτεία διαδικασίας αξιολόγησης επιθεωρήσεων πλοίων υπό ξένη σημαία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5f1940f4-df5d-4b1a-bf8c-cc5da387fc86 925471

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον ετήσιο προγραμματισμό και την παρακολούθηση/εποπτεία των επιθεωρήσεων που διενεργούνται βάσει του Μνημονίου Κατανόησης των Παρισίων (Paris MoU), για την επίτευξη των ποσοστιαίων στόχων και απαιτήσεων της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ . Απευθύνεται στους φορείς που την εκτελούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Εποπτεία διαδικασίας αξιολόγησης επιθεωρήσεων πλοίων υπό ξένη σημαία.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αξιολόγηση ετήσιων επιθεωρήσεων

      Επίσημος τίτλος

      Προγραμματισμός εποπτεία και αξιολόγηση επιθεωρήσεων


      Μητρώα που τηρούνται

      ΕΡΜΗΣ
      Ηλεκτρονική Εφαρμογή καταχώρησης Επιθεωρήσεων-Παρατηρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Τα πλοία που υπόκεινται σε επιθεώρηση είναι υπό ξένη σημαία.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 2011 36 Α

       Περιγραφή Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100036

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 16 2009

       Περιγραφή Οδηγία 2009/16/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τους ελέγχους των πλοίων από το κράτος λιμένα (L 131/28.05.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0016

      • Κανονιστική Διαταγή 14460 2021

       Περιγραφή Οργανωτική διαταγή σχετικά με επιθεωρήσεις σύμφωνα με το Π.Δ.16/2011 (ΦΕΚ 36 Α).


      • 1 Προγραμματισμός διενέργειας επιθεωρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Προγραμματισμός / Εποπτεία διενέργειας επιθεωρήσεων πλοίων υπό ξένη σημαία που προσμετρώνται για την επίτευξη του ισόρροπου μεριδίου της χώρας μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/16 σε ετήσια βάση και διαδικασίες περί απαιτούμενων μετακινήσεων επιθεωρητών. Το Τμήμα εξετάζει τα στοιχεία από τις επιθεωρήσεις που έχουν διενεργηθεί στα προηγούμενα έτη, καθώς και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στους κανονισμούς για την επιθεώρηση ή τις αλλαγές στην ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων (THETIS).

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη σχεδίου διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Στην αρχή κάθε έτους, στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/16 όπως αυτή ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με το Π.Δ. 16/2011 (Α’ 36), το Τμήμα συντάσσει Σχέδιο Διαταγής με θέμα την απόδοση της Ελλάδας στον τομέα των επιθεωρήσεων πλοίων υπό ξένη σημαία. Στη διαταγή αυτή περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της χώρας σε ό,τι αφορά τον ελάχιστο αριθμό των επιθεωρήσεων πλοίων υπό ξένη σημαία σύμφωνα με τις διαδικασίες του Μνημονίου Κατανόησης των Παρισίων (Paris MoU).

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο υποβάλλεται στην Ιεραρχία Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για έγκριση.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ακολούθως μετά τη λήψη της έγκρισης, το Τμήμα διαβιβάζει τη Διαταγή στις Λιμενικές Αρχές και στους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές Κράτους Λιμένα (PSCΟ) κατά Paris MoU για εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 5 Αξιολόγηση επιθεωρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα λαμβάνει τα reports από το πληροφοριακό σύστημα THETIS. To Τμήμα λαμβάνει τις αναφορές από τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Λιμενικές Αρχές μέσω του ΕΡΜΗ. Το Τμήμα αξιολογεί τα παραπάνω στοιχεία ως προς τα προβλήματα που προκύπτουν κατά το έτος για τις επιθεωρήσεις και προετοιμάζει τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατανομή επιθεωρητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μέσω της Οργανωτικής Διαταγής που αφορά τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 16/2011 (ΦΕΚ 36 Α) γίνεται η κατανομή των επιθεωρητών στα Κύρια Γραφεία Επιθεωρήσεων και ρυθμίζονται επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στις αναγκαίες μετακινήσεις των επιθεωρητών στις περιοχές δικαιοδοσίας των εκάστοτε Κυρίων Γραφείων Επιθεώρησης. Ειδικότερα : I) Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί η μετακίνηση επιθεωρητή Port State Control (PSCΟ), εκτός της έδρας της Υπηρεσίας που υπηρετεί, η έγκριση θα δίδεται κατόπιν έγκαιρου σχετικού αιτήματος: α) Για αυθημερόν μετακίνηση εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ) για την οποία δεν απαιτείται καταβολή οδοιπορικών εξόδων, από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Για μετακίνηση για την οποία απαιτείται καταβολή οδοιπορικών εξόδων -ανεξάρτητα από το αν εκτελείται εντός ή εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας της ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.- από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από το ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κέντρο Επιχειρήσεων σε μη εργάσιμες ώρες/ημέρες, κοινοποιώντας παράλληλα σε οποιαδήποτε περίπτωση το σχετικό αίτημα στo ΔΑΝ Δ΄.

       Όχι Όχι


      • 7 Υλοποίηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Paris MOU).

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.