Εποπτεία και Αξιολόγηση εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου των Σαλμονελλώσεων (ΕΠΕΣ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb84360ee-d6f2-495a-85fc-fe0a8e32d338 186151

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Υγείας των Ζώων., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων εφαρμογής των ΕΠΕΣ από την κεντρική αρμόδια αρχή της χώρας, γεγονός που αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Τα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου των Σαλμονελλώσεων (ΕΠΕΣ) εντάσσονται στην εργαλειοθήκη των πολιτικών της ΕΕ που εξασφαλίζει τον έλεγχο του επιπολασμού της σαλμονέλλας (τροφιμογενής ζωοανθρωπονοσογόνος παράγοντας), σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Υγείας των Ζώων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η αξιολόγηση είναι κατά κύριο λόγο ετήσια και έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της επιδημιολογικής κατάστασης της σαλμονέλλωσης στα πουλερικά, την εντόπιση και αιτιολόγηση των ελλείψεων/ανεπαρκειών που καταγράφονται κατά την τρέχουσα εφαρμογή των προγραμμάτων και την υπόδειξη διορθωτικών ενεργειών για την επίλυσή τους. Κατά τη διάρκεια του έτους εφαρμογής, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται και αξιολογούνται κάθε τρίμηνο, αλλά και συγκεντρωτικά μετά το πέρας της ετήσιας εφαρμογής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Εποπτεία και Αξιολόγηση εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου των Σαλμονελλώσεων (ΕΠΕΣ).


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν στην εφαρμογή των ΕΠΕΣ στη χώρα

      Επίσημος τίτλος

      Έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου των Σαλμονελλώσεων (ΕΠΕΣ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,


      • Κανονισμός 2160 2003

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2160

      • Υπουργική Απόφαση 349699 2009 2599 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202599

      • Υπουργική Απόφαση 314922 2010 2178 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 349699/24.12.2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2599 −τ.Β΄) «Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202178

      • Υπουργική Απόφαση 133362 2011 3172 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110203172

      • Απόφαση 1209/30007 2012 930 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200930

      • Υπουργική Απόφαση 1751/51822 2013 1141 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις ινδόρνιθες αναπαραγωγής και πάχυνσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201141

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Καταγραφή και αποστολή στοιχείων επιτόπιων ελέγχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές συλλέγουν και αποστέλλουν τα στοιχεία που αφορούν στην εφαρμογή των ΕΠΕΣ στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητάς τους. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον αριθμό των λειτουργικών εγκαταστάσεων, τον πληθυσμό και τα σμήνη των εκτρεφόμενων πουλερικών ανά είδος, πληροφορίες σχετικά με την ανά εκμετάλλευση διενέργεια επίσημων ελέγχων-επίσημων δειγματοληψιών, το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα αυτοελέγχων και τα αποτελέσματά του, πληροφορίες σχετικά με την εμβολιακή κατάσταση του κάθε σμήνους για τη S. Enteritidis / S. Typhimurium, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των πτηνών ή/και των αβγών που καταστράφηκαν/υπέστησαν θερμική επεξεργασία σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος. Τα στοιχεία καταγράφονται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων που έχει καταρτίσει η κεντρική αρμόδια αρχή.

       Ναι Όχι


      • 3 Καταγραφή και αποστολή στοιχείων εργαστηριακών αποτελεσμάτων επίσημης δειγματοληψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη σαλμονέλλα (Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) συλλέγει από τα επίσημα εργαστήρια του δικτύου και αποστέλλει τα στοιχεία που αφορούν στις διενεργούμενες εργαστηριακές εξετάσεις στα δείγματα επίσημης δειγματοληψίας και στα αποτελέσματα των δοκιμών ανίχνευσης Salmonella spp. και της δοκιμής οροτυποποίησης των απομονωμάτων (προέλευση, ημερομηνία δειγματοληψίας και είδος δείγματος, αποτέλεσμα για σαλμονέλλα, απομονωθέντες ορότυποι, αποτελέσματα δοκιμής αντιμικροβιακής ευαισθησίας στα απομονώματα). Τα στοιχεία καταγράφονται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων που έχει καταρτίσει η κεντρική αρμόδια αρχή.

       Ναι Όχι


      • 4 Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκεντρώνει τα στοιχεία που αποστέλλονται από την επικράτεια και προχωρά στην επεξεργασία τους, με στόχο την αξιολόγηση (α) του επιπολασμού των στοχοθετημένων και λοιπών οροτύπων Salmonella spp. στο σύνολο των εκτρεφόμενων πουλερικών, ανά είδος, στην επικράτεια (% επιπολασμός= αριθμός θετικών σμηνών που ανιχνεύτηκαν έως το τέλος της περιόδου αναφοράς / αριθμός σμηνών που εξετάστηκαν έως το τέλος της περιόδου αναφοράς), (β) του ποσοστού συμμόρφωσης της συχνότητας της επίσημης δειγματοληψίας και της δειγματοληψίας αυτοελέγχου με τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και (γ) της διαχρονικής εξέλιξης των επιδημιολογικών δεδομένων σε ό,τι αφορά τους στοχοθετημένους ορότυπους, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης τριετίας.

       Σημειώσεις Η αξιολόγηση των ΕΠΕΣ είναι κρίσιμης σημασίας για τον εντοπισμό και την αιτιολόγηση των αδυναμιών-ανεπαρκειών εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και την ανάδειξη των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης εφαρμογής των προγραμμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συντάσσει και εκδίδει την έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής των ΕΠΕΣ.

       Σημειώσεις Η έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής των ΕΠΕΣ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.