Εποπτεία υλοποίησης των περιφερειακών προγραμμάτων συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1864407f-4731-4614-806f-94ebb4b929db 614137

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άσκηση εποπτείας της υλοποίησης περιφερειακών προγραμμάτων διαχείρισης νεκρών ζώων, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας και της διενέργειεας του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) που υλοποιείται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων και εφαρμόζεται στα βοοειδή, τις αίγες, τα πρόβατα και τους χοίρους που βρίσκονται νεκρά εντός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (νεκρά ζώα).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία των περιφερειακών προγραμμάτων συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων είναι το Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επαλήθευση της συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων.

      Επίσημος τίτλος

      Εποπτεία υλοποίησης περιφερειακών προγραμμάτων διαχείρισης νεκρών ζώων.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,,


      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 486/325825 2021 5453 Β

       Περιγραφή Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) και καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L300).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205453

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 4 1069 2009

       Περιγραφή Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (Κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1069-20191214&qid=1669885075479&from=EL

      • 1 Eνημέρωση αρμόδιας υπηρεσίας εποπτείας του ΕΠΣΥΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η επιτροπή παραλαβής της κάθε Περιφέρειας της χώρας, αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία του ΕΠΣΥΔ (Τμήμα ΖΥΠ του ΥΠΑΑΤ) τα στοιχεία της υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης νεκρών ζώων ετησίως, συνήθως στην αρχή του επόμενου έτους. Τα στοιχεία κοινοποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα της σχετικής ΚΥΑ 486/325825 και αφορούν τα ακόλουθα: α) αριθμό νεκρών ζώων προς διαχείριση ανά είδος ζώου και συνολικά β) αριθμό εκμεταλλεύσεων ανά είδος ζώου και συνολικά γ) βάρος (kgr) νεκρών ζώων προς διαχείριση ανά είδος ζώου και συνολικά δ) κωδικός/οι έγκρισης/καταχώρησης μονάδας/ων διαχείρισης Επιπλέον καταγράφονται α. οι υποδείξεις/συστάσεις αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών και μέτρα συμμόρφωσης/κυρώσεις που τυχόν ελήφθησαν και β. επισημάνσεις / παρατηρήσεις/προτάσεις

       Σημειώσεις Η επιτροπή παραλαβής της κάθε Περιφέρειας της χώρας, η οποία συνίσταται από υπαλλήλους των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ που κοινοποιεί στο Τμήμα ΖΥΠ του ΥΠΑΑΤ, τα παραλαμβάνει από την επιτροπή πιστοποίησης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας. Τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ συλλέγονται από τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος τα κοινοποιεί στην επιτροπή πιστοποίησης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση στοιχείων υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα ΖΥΠ του ΥΠΑΑΤ αξιολογεί τα προσκομισθέντα στοιχεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Ολοκληρωμένη υλοποίηση του ΕΠΣΥΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Κατά την αξιολόγηση, διαπιστώνεται από το Τμήμα ΖΥΠ του ΥΠΑΑΤ η συμμόρφωση του υλοποιηθέντος προγράμματος διαχείρισης νεκρών ζώων, με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.

       Ναι Ναι


      • 4 Μη ολοκληρωμένη υλοποίηση του ΕΠΣΥΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την αξιολόγηση, διαπιστώνονται ελλείψεις αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης νεκρών ζώων.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση εμπλεκόμενης κτηνιατρικής υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το τμήμα ΖΥΠ του ΥΠΑΑΤ ενημερώνει την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στην οποία διαπιστώθηκαν οι ελλείψεις στην εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης νεκρών, προκειμένου να εντοπισθούν και να προγραμματισθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.