Εργασίες σε μνημεία μεταγενέστερα του 1830

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση66b07105-ae99-4927-9ef2-f6fca0b245a0 667159

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υπηρεσία νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

90 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εργασιών σε μνημεία μεταγενέστερα του 1830. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, κυρίους ή νομείς ακινήτων χαρακτηρισμούς μνημείων μεταγενέστερων του 1830 και ακινήτων παλαιοτέρων των εκάστοτε εκατό (100) ετών, οι οποίοι θέλουν να κάνουν εργασίες αποκατάστασης / επισκευής του κτιρίου, να κάνουν προσθήκες ή να αλλαγής χρήσης διαμορφώσουν τους εξωτερικούς τους χώρους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εξέτασης στοιχείων για χορήγηση έγκρισης υλοποίησης εργασιών ή αλλαγή χρήσης σε νεώτερο μνημείο.

Σημειώσεις

Υποβάλλεται ψηφιακά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gdamte@culture.gr) ή δια ζώσης στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση εργασιών σε μνημεία μεταγενέστερα του 1830

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικές Το κτήριο θα πρέπει να χρονολογείται μετά το 1830.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη ψηφιακή υποβολή της αίτησης, ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει Κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τοπογραφικό διάγραμμα με πρόσφατη θεώρηση από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο όσον αφορά την αρτιότητα, την οικοδομησιμότητα και την τήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν καθώς και τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής όπου εμπίπτει το κτίριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου Κάτοψη

       Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου που θα περιλαμβάνει τα εξής: Α) Σχέδια σε κλίμακα 1:50 (κατόψεις, όψεις, δύο τουλάχιστον χαρακτηριστικές τομές). Β) Aναλυτική τεχνική περιγραφή του μνημείου στην οποία να καταγράφεται η σημερινή του κατάσταση και χρήση, τα σωζόμενα αξιόλογα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία του, τυχόν ζωγραφικός ή άλλος διάκοσμος και τα υλικά κατασκευής του, οι βλάβες και οι φθορές που έχει υποστεί (παθολογία) και η διερεύνηση των αιτίων τους (διάγνωση).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 3 Πλήρης Αρχιτεκτονική μελέτη Αρχιτεκτονική μελέτη

       Πλήρης Αρχιτεκτονική μελέτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Πλήρης Αρχιτεκτονική μελέτη που θα περιλαμβάνει τα εξής: Α) Σχέδια αρχιτεκτονικής πρότασης σε κλίμακα 1:50 (κατόψεις, όψεις, δύο τουλάχιστον χαρακτηριστικές τομές, χρωματική πρόταση όψεων) Β) Κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε κατάλληλες κλίμακες Γ) Αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών που προτείνονται για την αποκατάστασή του, ο τρόπος και τα υλικά επέμβασης με πλήρη τεκμηρίωση των προτεινόμενων επεμβάσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2444

      • 4 Πλήρης Στατική Μελέτη Στατική μελέτη

       Πλήρης Στατική Μελέτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Πλήρης Στατική Μελέτη που θα περιλαμβάνει τα εξής : Α) Τεχνική Έκθεση στην οποία: -Να περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση του Φ.Ο. του κτιρίου. -Να υπάρχει λεπτομερής περιγραφή της παθολογίας του κτιρίου συνοδευόμενη με χαρακτηριστικές φωτογραφίες των βλαβών και ζημιών. - Τομή του κτιρίου με τις προτεινόμενες επεμβάσεις. -Να υπάρχει διερεύνηση του τρόπου δομήσεως της τοιχοποιίας κατά το πάχος της. Με βάση τις αντοχές των υλικών που θα ερευνηθούν και τον τρόπο δόμησης που θα διαπιστωθεί, να περιληφθεί στην Τεχνική έκθεση η εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας. Β) Σχέδια προτεινόμενων επεμβάσεων ενίσχυσης / επισκευής, σε κλίμακα 1:50: - Κατόψεις κάθε στάθμης με τις προτεινόμενες επεμβάσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3827

      • 5 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη πρότασης Ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο

       Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη πρότασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη πρότασης που θα περιλαμβάνει τα εξής: Α) Σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων. Β) Τεχνική Περιγραφή που θα αναφέρεται στις επεμβάσεις που αφορούν στα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία του κτιρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5280

      • 6 Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου. Φωτογραφία κτιρίου

       Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6237

      • 7 Μελέτη συντήρησης ζωγραφικού κ.λ.π. διακόσμου Μελέτη

       Μελέτη συντήρησης ζωγραφικού κ.λ.π. διακόσμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μελέτη συντήρησης ζωγραφικού κ.λ.π. διακόσμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δ/νσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ , ή, σε αντίθετη περίπτωση έγγραφη βεβαίωση της ανωτέρω Δ/νσης περί μη ύπαρξης διακόσμου. Η μελέτη υποβάλλεται στην αρμόδια ΥΝΜΤΕ και εφόσον η επέμβαση θεωρείται μείζονος σημασίας προωθείται στη Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 8 Τα ανωτέρω στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή για χρήση σε μορφή παρουσίασης Power-Point για την παρουσίαση των μελετών στο αρμόδιο Συμβούλιο Μνημείων. Ψηφιακό αρχείο

       Τα ανωτέρω στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή για χρήση σε μορφή παρουσίασης Power-Point για την παρουσίαση των μελετών στο αρμόδιο Συμβούλιο Μνημείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • Νόμος 10 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Για κάθε εργασία ή επέμβαση σε ακίνητα μνημεία απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιημένος ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • 1 Παραλαβή του αιτήματος πολίτη ή φορέα απο την αρμόδια Υπηρεσία που έχει την χωρική αρμοδιότητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαζώσης ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση φακέλου (εφόσον απαιτείται) και εξέταση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων με απόψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αίτημα εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο για κατά νόμο γνωμοδότηση.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποστολή στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων με εισήγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αίτημα εξετάζεται από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων για κατά νόμο γνωμοδότηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Γνωμοδότησης απο το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Γνωμοδότησης απο το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Μετά την υπογραφή της Απόφασης για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος, ακολουθεί και η διεκπεραίωσή της, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, με κοινοποίηση στον φορέα ή πολίτη που υπέβαλε το αίτημα και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ .

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.