Εργαστηριακοί επίσημοι έλεγχοι αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2223175c-ad3f-4221-b2b2-de247e066142 338132

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης / Περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες / Συνοριακοί σταθμοί κτηνιατρικού ελέγχου., ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη λήψη δειγμάτων, στη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, δοκιμών και διαγνώσεων και στην έκδοση των αντίστοιχων εκθέσεων δοκιμών, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης / Περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες / Συνοριακοί σταθμοί κτηνιατρικού ελέγχου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, για τη λήψη των αναγκαίων κάθε φορά μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και για την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αφορούν τους κατόχους ζώων και τους υπεύθυνους εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.Η δειγματοληψία πραγματοποιείται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Οι εργαστηριακές δοκιμές, αναλύσεις και διαγνώσεις διενεργούνται κατά κύριο λόγο στα Επίσημα Εργαστήρια των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΥΠΑΑΤ ή και σε άλλα εργαστήρια που ορίζονται από την κεντρική αρμόδια αρχή, υπό προϋποθέσεις.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Κατά του αποτελέσματος του εργαστηριακού ελέγχου μπορεί να ζητηθεί η γνώμη δεύτερου εμπειρογνώμονα από τον ελεγχόμενο, με την κατάθεση αίτησης προς την αρχή που διενήργησε τη δειγματοληψία ή την εργαστηριακή εξέταση, αντίστοιχα, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εργαστηριακού αποτελέσματος. Τα έξοδα της δεύτερης εμπειρογνωμοσύνης βαρύνουν τον/την αιτούντα/ούσα.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια δοκιμών, αναλύσεων και διαγνώσεων σε δείγματα επίσημου ελέγχου και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων που έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το δείγμα επίσημου ελέγχου ή άλλης επίσημης δραστηριότητας πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα συμπληρωμένο συνοδευτικό έγγραφο που περιέχει όλη την απαιτούμενη πληροφορία.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Τα επίσημα εργαστήρια στα οποία διενεργούνται οι δοκιμές, αναλύσεις και διαγνώσεις, πρέπει να είναι διαπιστευμένα και να λειτουργούν σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η λειτουργία των επίσημων εργαστηρίων μπορεί να εμπίπτει στις παρεκκλίσεις των άρθρων 40 και 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

       Ναι Ναι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 34 έως 42 625 2017

       Περιγραφή Για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=DE

      • Νόμος 23 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Ορισμός κεντρικών αρμόδιων αρχώνκαι ενιαίου φορέα για τα ΠΟΕΣΕ, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • 1 Λήψη και αποστολή δείγματος στο αρμόδιο επίσημο εργαστήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η λήψη του δείγματος πραγματοποιείται από αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι διαδικασίες λήψης, χειρισμού, επισήμανσης και αποστολής των δειγμάτων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και δραστηριοτήτων, συμμορφώνονται με τους κανόνες της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και με τις κατευθυντήριες οδηγίες των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενωσιακά Εργαστήρια Αναφοράς) και της κεντρικής αρμόδιας αρχής (Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ).

       Σημειώσεις Τα επίσημα εργαστήρια παραλαμβάνουν για τη διενέργεια δοκιμής, ανάλυσης ή διάγνωσης μόνο τα δείγματα που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζουν οι εσωτερικές διαδικασίες και οι οδηγίες εργασίας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας για το οποίο διαπιστεύονται. Σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια δειγματίζουσα αρχή.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια εργαστηριακής δοκιμής, ανάλυσης ή διάγνωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η διενέργεια των εργαστηριακών δοκιμών, αναλύσεων ή δοκιμών σε δείγματα που λαμβάνονται κατά τους επίσημους ελέγχους και λοιπές επίσημες δραστηριότητες γίνεται στα επίσημα εργαστήρια, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων των άρθρων 40 και 42 του ίδιου κανονισμού.

       Σημειώσεις Ο συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος της διαδικασίας εξαρτάται από το είδος και την κατηγορία του δειγματιζόμενου και από τη μέθοδο δοκιμής, ανάλυσης ή διάγνωσης που ζητείται να διενεργηθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση και κοινοποίηση έκθεσης αποτελεσμάτων στη δειγματίζουσα αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά το πέρας της εργαστηριακής ανάλυσης, δοκιμής ή διάγνωσης εκδίδεται από το επίσημο εργαστήριο έκθεση αποτελεσμάτων, η οποία αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή που διενήργησε τη δειγματοληψία

       Όχι Όχι


      • 4 Ενέργειες δειγματίζουσας αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Λήψη των απαραίτητων ενεργειών εξάλειψης ή περιορισμού του κινδύνου σε περίπτωση μη συμμορφούμενου δείγματος.

       Ναι Ναι


      • 5 Γνώμη δεύτερου εμπειρογνώμονα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η γνώμη του δεύτερου εμπειρογνώμονα αφορά στην επανεξέταση της τεκμηρίωσης της δειγματοληψίας, της ανάλυσης, της δοκιμής ή της διάγνωσης και ζητείται από τον/την υπεύθυνο των ζώων ή των αγαθών που υπόκεινται σε δειγματοληψία στο πλαίσιο των επισήμων ελέγχων και των λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων, με την κατάθεση αίτησης προς την αρχή που διενήργησε τη δειγματοληψία ή την εργαστηριακή εξέταση, αντίστοιχα, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εργαστηριακού αποτελέσματος σε αυτόν/ή. Τα έξοδα της δεύτερης εμπειρογνωμοσύνης βαρύνουν τον/την αιτούντα/ούσα. Ο δεύτερος εμπειρογνώμονας ορίζεται από τον/την αιτούντα/ούσα και για τον σκοπό αυτό στην αίτησή του/της επισυνάπτεται σχετική τεκμηρίωση σχετικά με την κατάλληλη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση που διαθέτει ο εμπειρογνώμονας και σχετίζεται με την υπηρεσία που καλείται να προσφέρει. Η επανεξέταση της τεκμηρίωσης της δειγματοληψίας ή της δοκιμής, της ανάλυσης και της διάγνωσης λαμβάνει χώρα χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση σε ημερομηνίες που συμφωνούνται από κοινού μεταξύ του εμπειρογνώμονα και της αρχής που διενέργησε τη δειγματοληψία ή/και του επίσημου εργαστηρίου. Ο δεύτερος εμπειρογνώμονας συντάσσει έκθεση πραγματογνωμοσύνης, την οποία αποστέλλει στην αντίστοιχη αρχή (δειγματίζουσα αρχή ή/και επίσημο εργαστήριο) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επανεξέτασης της σχετικής τεκμηρίωσης.

       Σημειώσεις (α) Η επανεξέταση της τεκμηρίωσης περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που κρίνεται αντικειμενικά δόκιμο να αξιολογηθούν, χωρίς να προκαλείται περιττός πρόσθετος διοικητικός φόρτος για τη δειγματίζουσα αρχή ή/και το επίσημο εργαστήριο και χωρίς να τίθεται σε επισφάλεια η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του επίσημου εργαστηρίου, (β) το δικαίωμα σε γνώμη δεύτερου εμπειρογνώμονα δεν θίγει την υποχρέωση των αρμόδιων αρχών για τη διενέργεια επιπρόσθετης εργαστηριακής ανάλυσης σε δείγματα ανάλυσης κατ αντιμωλία ή κατ έφεσης εξέτασης ή υπεράσπισης και διαιτησίας, τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της κεντρικής αρμόδιας αρχής κατά τον επίσημο έλεγχο ή άλλη επίσημη δραστηριότητα, εφόσον το απαιτούν οι ειδικότεροι κανόνες της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αναλύσεων και δοκιμών.

       Ναι Όχι


      • 6 Εξέταση της γνώμης του δεύτερου εμπειρογνώμονα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η έκθεση του δεύτερου εμπειρογνώμονα διαβιβάζεται στην κεντρική αρμόδια αρχή (Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή. Η τριμελής επιτροπή κρίνει το βάσιμο των ισχυρισμών του δεύτερου εμπειρογνώμονα και αποφαίνεται για το αποδεκτό ή μη της έκθεσης.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του ελεγχόμενου και των λοιπών εμπλεκόμενων αρχών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η κεντρική αρμόδια αρχή της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ενημερώνει τον ελεγχόμενο και κατά περίπτωση τις λοιπές εμπλεκόμενες αρχές (δειγματίζουσα αρχή ή/και επίσημο εργαστήριο) σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της έκθεσης του δεύτερου εμπειρογνώμονα από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. Αν τα στοιχεία της έκθεσης του δεύτερου εμπειρογνώμονα σε ό,τι αφορά την αμφισβήτηση της ορθότητας της δειγματοληψίας ή της κατ ουσία εγκυρότητας του αποτελέσματος της ανάλυσης, δοκιμής ή διάγνωσης γίνονται αποδεκτά, τότε κατά περίπτωση: (α) η δειγματοληψία θεωρείται ως μη γενόμενη και (β) το αποτέλεσμα της ανάλυσης, δοκιμής ή διάγνωσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό και ανάληψη περαιτέρω ενεργειών.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενέργειες δειγματίζουσας αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Λήψη των απαραίτητων μέτρων περιορισμού των κινδύνων σε περίπτωση μη αποδοχής της έκθεσης του δεύτερου εμπειρογνώμονα.

       Σημειώσεις Η προσφυγή σε γνώμη δεύτερου εμπειρογνώμονα δεν αναστέλλει τη χωρίς καθυστέρηση διαδικασία λήψης από τις αρμόδιες αρχές των άμεσα αναγκαίων μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό του κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και για την καλή μεταχείριση των ζώων.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.