Εσωτερικές μετακινήσεις ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4d9157bf-1b8c-40ba-ab22-12e4a57a40d8 491571

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού /Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μετακίνηση αστυνομικών μέσα στην ίδια αυτοτελή Υπηρεσία και αφορά το ένστολο προσωπικό που υπηρετεί οργανικά στην αυτοτελή Υπηρεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού /Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

19/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


Σημειώσεις

Η εσωτερική μετακίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατόπιν υποβολής υπηρεσιακής πρότασης. Δεν υφίσταται στη σχετική νομοθεσία υποχρέωση υποβολής αίτησης εσωτερικής μετακίνησης.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτησή αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εσωτερικές Μετακινήσεις Αστυνομικών

      Επίσημος τίτλος

      Εσωτερικές Μετακινήσεις Ένστολου Προσωπικού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Το ένστολο προσωπικό να υπηρετεί οργανικά στην αυτοτελή/ενιαιία Υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 παράγραφος 2 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω παράγραφος ρυθμίζει τη διαδικασία εσωτερικής μετακίνησης των αστυνομικών που υπηρετούν οργανικά σε μία αυτοτελή/ενιαία Υπηρεσία στο "εσωτερικό" της εν λόγω Υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή πρότασης εσωτερικής μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκάστοτε Υπηρεσία υποβάλλει πρόταση εσωτερικής μετακίνησης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης εσωτερικής μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου παραλαμβάνει αίτηση με την οποία εκδηλώνει την επιθυμία μετακίνησης εντός της ίδιας αυτοτελούς/ενιαίας Υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Εσωτερική μετακίνηση με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί εσωτερικά το προσωπικό μιας ενιαίας/αυτοτελούς Υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών της, με πρωτοβουλία αυτής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της οικείας αυτοτελούς/ενιαίας Υπηρεσίας εξετάζει την τυχόν υποβληθείσα αίτηση και αποφασίζει επαυτής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση επί της υποβληθείσας αίτησης εσωτερικής μετακίνησης ή στην περίπτωση που αποφασίσει ο προϊστάμενος της οικείας αυτοτελούς/ενιαίας Υπηρεσίας την εσωτερική μετακίνηση αστυνομικού, εκδίδεται σχετική διαταγή η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος ή πρότασης εσωτερικής μετακίνησης, εκδίδεται σχετική διαταγή απόρριψης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο μετακινούμενος εσωτερικά αστυνομικός έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση θεραπείας με την οποία να αιτείται την ακύρωση ή την τροποποίηση της εσωτερικής του μετακίνησης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 8 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της οικείας αυτοτελούς/ενιαίας Υπηρεσίας εξετάζει την τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του προϊσταμένου της οικείας αυτοτελούς/ενιαίας Υπηρεσίας, επί της υποβληθείσας αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.