Εσωτερικές μετατάξεις στο Υπουργείο Εξωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση237c123c-57af-4c3b-a625-5fcf4f706d3a 237123

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις εσωτερικές μετατάξεις υπαλλήλων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα: α) υπάλληλος του κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης μετατάσσεται στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού, β) υπάλληλος του κλάδου Επιμελητών μετατάσσεται, είτε στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, είτε στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ειδική διαδικασία εσωτερικής μετάταξης υπαλλήλων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. Η μετάταξη είναι δυνατή μόνο από συγκεκριμένους κλάδους σε συγκεκριμένους κλάδους. Μετατάξεις δεν επιτρέπονται στον Διπλωματικό κλάδο, στον κλάδο Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΝΥ, στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων, στον κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Μετάταξη: α) στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού, προκειμένου για υπαλλήλους του κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης ή του κλάδου Επιμελητών β) στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, προκειμένου για υπαλλήλους του κλάδου Επιμελητών.

Σημειώσεις

Η διαδικασία μετάταξης δεν αφορά σε όλους τους κλάδους των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ). Αφορά τη μετάταξη από συγκεκριμένο κλάδο σε συγκεκριμένο κλάδο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εσωτερικές μετατάξεις υπαλλήλων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών

      Επίσημος τίτλος

      Εσωτερικές μετατάξεις στο Υπουργείο Εξωτερικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση Απόφασης Υπουργού Εξωτερικών με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, πόσες κενές θέσεις και από ποιους κλάδους (Διοικητικού Προξενικού ή/και Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης) θα πληρωθούν με την διαδικασία των εσωτερικών μετατάξεων. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 331 παρ. 3, ο αριθμός των κενών θέσεων εκάστου κλάδου που μπορούν να πληρωθούν με εσωτερικές μετατάξεις δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του κλάδου.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Υπάλληλοι του κλάδου Επιμελητών.

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Απόκτηση, μετά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού στο ΥΠΕΞ, πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (απαιτείται για μετάταξη υπαλλήλων κλάδων Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού).

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικές Πάροδος οκταετίας από τον χρόνο διορισμού στο ΥΠΕΞ, σε περίπτωση κατοχής του απαιτούμενου τίτλου σπουδών μετάταξης ήδη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού στο ΥΠΕΞ (προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων κλάδων Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού).

       Ναι Ναι

      • 6 Διοικητικές Πλήρωση των ειδικών προσόντων διορισμού στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού του άρθρου 393 του Ν. 4781/2021, (προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων κλάδων Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού).

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Πλήρωση των ειδικών προσόντων διορισμού στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης του άρθρου 409 του Ν. 4781/2021, (προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων κλάδου Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης).

       Ναι Ναι

      • 8 Διοικητικές Σύμφωνη γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Απαιτείται προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης ή του κλάδου Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 2 Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Απαιτείται προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων του κλάδου Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 3 Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Απαιτείται προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης ή του κλάδου Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού (η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιμάται).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 4 Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Απαιτείται προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων του κλάδου Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης (η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιμάται).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 5 Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Απαιτείται προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης ή του κλάδου Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 6 Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου και αρχειοθέτησης. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου και αρχειοθέτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Απαιτείται προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων του κλάδου Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 331 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 331 έχει τον γενικό τίτλο ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ. Στην παράγραφο 2 ορίζεται η διαδικασία μετάταξης στο ΥΠΕΞ υπαλλήλου που υπηρετεί σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. Στην παράγραφο 3 ορίζεται η διαδικασία εσωτερικής μετάταξης υπαλλήλων του ΥΠΕΞ: α) από τον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης ή τον κλάδο Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού, β) από τον κλάδο Επιμελητών στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης Υπουργού Εξωτερικών με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, πόσες κενές θέσεις και από ποιους κλάδους (Διοικητικού Προξενικού ή/και Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης) θα πληρωθούν με την διαδικασία των εσωτερικών μετατάξεων.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 331 παρ. 3, ο αριθμός των κενών θέσεων εκάστου κλάδου που μπορούν να πληρωθούν με εσωτερικές μετατάξεις δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του κλάδου.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση ενδιαφερομένων υπαλλήλων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης που ενδιαφέρονται να μεταταγούν στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού, καθώς και οι υπάλληλοι του κλάδου Επιμελητών που ενδιαφέρονται να μεταταγούν, είτε στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού, είτε στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης καταθέτουν αίτηση στην Διεύθυνση Προσωπικού.

       Σημειώσεις Οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει του άρθρου 331 παρ. 3 εδ.α όσο και του άρθρου 393 (ειδικά προσόντα διορισμού στον κλάδο) του Ν. 4781/2021. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 409 (ειδικά προσόντα διορισμού στο κλάδο) του Ν. 4781/2021.

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωμοδότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ελέγχει τις αιτήσεις μετάταξης των υπαλλήλων, προκειμένου να διαπιστώσει, βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 331 παρ. 3 του Ν. 4781/2021 καθώς και τα ειδικά προσόντα διορισμού του άρθρου 393 του Ν. 4781/2021 (προκειμένου για μετάταξη στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού) ή του άρθρου 409 του Ν. 4781/2021 (προκειμένου για μετάταξη στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης).

       Σημειώσεις Στις εσωτερικές μετατάξεις η γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ως σύμφωνη.

       Όχι Όχι


      • 4 Θετική γνωμοδότηση αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Συλλογικό Όργανο γνωμοδοτεί θετικά για τη συνδρομή των προϋποθέσεων μετάταξης.

       Ναι Όχι


      • 5 Αρνητική γνωμοδότηση αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Συλλογικό Όργανο γνωμοδοτεί αρνητικά για τη συνδρομή των προϋποθέσεων μετάταξης.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης εκ μέρους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ακολουθεί έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την διενέργεια της μετάταξης.

       Σημειώσεις Οι μετατασσόμενοι στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού κατατάσσονται, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, στον βαθμό Γ΄ και, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ, στον βαθμό Δ΄. Οι μετατασσόμενοι στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης κατατάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό. Σε κάθε περίπτωση οι μετατασσόμενοι τοποθετούνται στην επετηρίδα μετά από τους ομοιοβάθμους τους, του οικείου κλάδου και εξελίσσονται δε εφεξής βαθμολογικά κατά τις διατάξεις που διέπουν τον κλάδο.

       Ναι Ναι


      • 7 Μη έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετάταξης


       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης εκ μέρους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση μετάταξης. Η γνώμη του Συλλογικού Οργάνου είναι σύμφωνη.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.